Mediácia

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgány príslušné na prijímanie žiadostí v súlade s čl. 6 ods. 1 a 2 uvedenej smernice, sú podľa § 68a zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a pri splnení podmienok tohto zákona:

a) Krajský súd v Bratislave, ak ide o manželské veci, veci určenia rodičovstva a vo veciach osvojenia dieťaťa

b) okresný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje. Ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Mestský súd Bratislava II, ak ide o zverenie dieťaťa do osobnej starostivosti alebo o úpravu styku s ním,

c) súd, ktorý je príslušný na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo poverenia na vykonanie exekúcie (Okresný súd Banská Bystrica), ak nie je daná jeho príslušnosť podľa písmena b). Ak ide o rozhodnutie, ktoré nevyžaduje výkon, je príslušný všeobecný súd osoby, voči ktorej sa rozhodnutie má uznať, a ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Trnava.

Posledná aktualizácia: 09/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.