Mediácia

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 14 ods. 2 zákona o mediácii v občianskych a obchodných veciach (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 56/2008 zo 6. júna 2008), strany sporu sa môžu dohodnúť, že dohoda o vyriešení sporu bude mať formu okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice, rozhodnutia o súdnom vyriešení sporu alebo rozhodcovského rozhodnutia o vyriešení sporu.

1. Vypracovanie okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice:

Notári sú zodpovední za vypracovanie okamžite vykonateľnej notárskej zápisnice (články 2 a 3 zákona o notároch, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 2/2007 – 3. oficiálna verzia v znení následných zmien a doplnení uverejnených v Úradnom vestníku č. 33/2007 a č. 45/2008).

Aktuálne informácie o notároch možno získať od Slovinskej notárskej komory (Notarska zbornica Slovenije).

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.