Mediácia

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušné orgány podľa článku 6 ods. 3: okresné súdy (tingsrätterna). Príslušnosť jednotlivých okresných súdov závisí od miesta uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Ak podľa tohto pravidla nie je príslušný žiaden súd, napríklad v prípade, že sa dohoda podpíše za hranicami Švédska, príslušným bude okresný súd Värmlandu. Žiadosť o vyhlásenie o vykonateľnosti sa podáva na okresnom súde s právomocou v oblasti, v ktorej má jedna zo zmluvných strán obvyklý pobyt.

Ak žiadna zo zmluvných strán nemá obvyklý pobyt vo Švédsku, príslušným súdom je okresný súd Värmlandu.

Värmlands tingsrätt
Poštová adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.