Mediacija

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah se zagotovijo naslednje informacije:

Za pridobitev izvršilnega naslova v zvezi s pisnim dogovorom, doseženim v postopku mediacije, se lahko stranki v postopku obrneta na notarja. Dogovor se lahko sklene neposredno pred notarjem ali pa notar že sklenjen pisni dogovor potrdi v skladu s členom 54 zakona o notariatu (Notariatsordnung), s čimer ta dogovor postane javna listina. Stranki lahko pred katerim koli okrožnim sodiščem (Bezirksgericht) skleneta sodno poravnavo o vsebini pisnega dogovora, doseženega v postopku mediacije v civilni zadevi.

Zadnja posodobitev: 07/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.