Mediacija

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive so pristojna okrožna sodišča.

V skladu s členom 18(1) zakona o mediaciji z naslovom „Izvršljivost poravnave“ ima poravnava, dosežena v pravnem sporu prek mediacije, enako pravno moč kot sodna poravnava in jo mora odobriti okrožno sodišče.

V skladu s členom 18(2) zakona o mediaciji sodišče odobri poravnavo, potem ko je bila potrjena s strani strank, če ni v nasprotju z zakonom ali sprejetimi moralnimi načeli.

Zadnja posodobitev: 18/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.