Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Mediacija

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Anglija in Wales

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki predhodno ni bil razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če ste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu, ki je povezan z zadevo, v kateri je potekala mediacija, morate zahtevo vložiti pri tem sodišču;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na civilno in gospodarsko zadevo (pri tem so izključene družinskopravne zadeve), morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču s spodnjega seznama, ki ima oznako, da obravnava „civilne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Na primer, zahtevo lahko vložite pri sodišču, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank, ali če se mediacijska zadeva nanaša na zemljišče, pri sodišču, pristojnem za okrožje, v katerem leži zemljišče;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na družinskopravno zadevo, morate zahtevo vložiti pri sodišču, ki ima oznako, da obravnava „družinskopravne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Ker je vprašanje pristojnosti sodišča v družinskopravnih zadevah zelo specifično za spore/vsebino mediacijskega sporazuma, bi zainteresirane stranke morale zahteve nasloviti na sodišče, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank. Alternativno bi mogoče zainteresirane stranke želele dobiti pravni nasvet o ustreznem sodišču od odvetnika družinskega prava v Angliji in Walesu.

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki je bil predhodno razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu s postopki, kot so določeni:

v zvezi s civilnimi in gospodarskimi (nedružinskopravnimi) zadevami: v Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev); zahteva se lahko vloži le pri višjem sodišču (High Court of Justice);

v zvezi z družinskopravnimi zadevami:

i. v zgoraj navedeni Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 in/ali

ii. v Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Posodobljen seznam pristojnih sodišč je na voljo na naslednji povezavi: Court and Tribunal Finder.

Zadnja posodobitev: 12/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.