Mediacija

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Direktiva 2008/52/ES o mediaciji je bila v estonsko zakonodajo prenesena z zakonom o konciliaciji.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahtevo za razglasitev izvršljivosti pisnega sporazuma, doseženega v mediaciji, je treba vložiti pri okrajnem sodišču (maakohus), na območju katerega je potekala mediacija. Kontaktni podatki okrajnih sodišč so na voljo na spletišču sodišč. Plačati boste morali državno takso v višini 50 EUR.

Sporazum, dosežen v spravnem postopku, ki ga je vodil zapriseženi odvetnik ali notar (člen 2(2) in (3) zakona o konciliaciji), lahko overi tudi notar. Za kontaktne podatke notarjev kliknite na povezavo „Poišči notarja“. Plačati boste morali notarsko pristojbino v višini 51,13 EUR.

Izvršljivost sporazumov je urejena v členu 14 zakona o konciliaciji. Postopek razglasitve izvršljivosti sporazumov, ki ga vodi sodišče, urejata člena 6271 in 6272 zakonika o civilnem postopku. Notar bo overil sporazum v skladu s postopkom iz akta o notariatu in dolžnika obvezal, da privoli v takojšnjo obvezno izvršitev.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.