Mediacija

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojnost za sprejemanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je odvisna od vrste mediacijskega sporazuma. Za izvršljivost mediacijskih sporazumov veljajo splošna pravila.

To pomeni, da se mediacijski sporazumi v Nemčiji lahko izvršijo samo kot sodne ali sodno potrjene poravnave (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, člen 794(1)(1) zakona o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO); člen 86(1)(2) in člen 156(2) zakona o postopku v družinskopravnih zadevah in nepravdnih zadevah (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG); člen 86(1)(3) in člen 36 FamFG), na podlagi izvršljivih notarskih listin (vollstreckbare notarielle Urkunden, člen 794(1)(5) in člen 797 ZPO; člen 86(1)(3) FamFG, člen 794(1)(5) ZPO) ali izvršljivih listin urada za socialno varstvo mladih o preživnini (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, člen 59(1), prvi stavek, točki 3 in 4, in člen 60 knjige VIII Zakonika o socialni varnosti (Sozialgesetzbuch – SGB VIII)), na podlagi poravnav, ki jih pripravijo odvetniki in so razglašene za izvršljive (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, člen 794(1)(4b) ter člena 796a in 796b ZPO), ali na podlagi izvršljivih poravnav, sklenjenih pred priznanimi organi za reševanje sporov (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, člen 794(1)(1) in člen 797a ZPO). Pristojna so sodišča ali notarji v skladu s splošnimi pravili oziroma okrajno sodišče v kraju, kjer ima organ za reševanje sporov sedež.

Če mediacijski sporazum ni sestavljen v ustrezni obliki in zato ni izvršilni naslov, je treba izvršljivost vsebine sporazuma zahtevati pri sodišču, pristojnem v skladu s splošnimi pravili, ki lahko odredi izvršitev zadevnega sporazuma.

Zadnja posodobitev: 15/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.