Mediacija

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Uradno sporočilo latvijskih organov v zvezi z izvajanjem tega člena: V Republiki Latviji so za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnih dogovorov, doseženih v mediaciji, pristojna okrožna (mestna) sodišča. Pisni dogovori, doseženi v mediaciji, se v Latviji lahko razglasijo za izvršljive le v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah oziroma – za postopke, začete pred 10. januarjem 2015 –Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.