Mediacija

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahteva v skladu s členom 6 Direktive 2008/52/ES se vloži pri predsedniku okrožnega sodišča (Tribunal d'arrondissement), na območju katerega ima oseba, zoper katero se zahteva izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, stalno prebivališče oziroma na območju katerega ta oseba prebiva. Če ta oseba nima niti stalnega prebivališča niti ne prebiva v Luksemburgu, se zahteva posreduje predsedniku okrožnega sodišča, na območju katerega je treba dogovor, dosežen v mediaciji, izvršiti.

Naslovi:

Okrožno sodišče v Luxembourgu

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Okrožno sodišče v Diekirchu

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Zadnja posodobitev: 03/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.