Mediacija

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Nacionalna zakonodaja PDF (146 Kb) mt


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Na podlagi poglavja 474 Zakonodaje Malte – zakona o mediaciji lahko stranke oziroma ena od strank ob izrecnem soglasju ostalih strank zahtevajo razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, v skladu z določbami poglavja 12 Zakonodaje Malte – zakonika o organizaciji in civilnem postopku. Vsebina takšnega dogovora je izvršljiva, razen če je v zadevnem primeru vsebina dogovora v nasprotju z nacionalno zakonodajo. Vsebino dogovora lahko sodišče ali drug pristojni organ v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se vloži zahteva, razglasi za izvršljivo s sodbo, odločbo ali javno listino. Za pristojnost različnih sodišč glej poglavje 12 Zakonodaje Malte. Pristojni organ je Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Zadnja posodobitev: 25/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.