Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Mediacija

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite na Severnem Irskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če še niste začeli postopka pred sodiščem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču (glej navedeno povezavo);

• če pa ste že v postopku pred sodiščem na Severnem Irskem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti pri sodišču, ki obravnava vaš primer.

Seznam sodišč je na voljo na spletišču Sodne službe Severne Irske (Courts and Tribunals service).

Zadnja posodobitev: 25/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.