Mediacija

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojno sodišče za namene člena 6(3) direktive o mediaciji je sodišče, ki je stvarno pristojno v skladu s členom 14(2) zakona št. 29/2013, ki določa splošna načela mediacije na Portugalskem ter pravno ureditev mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, mediatorjev in javne mediacije.

Člena 64 in 65 zakonika o civilnem postopku vsebujeta pravila o stvarni pristojnosti. Člen 64 določa, da so sodišča pristojna za zadeve, ki niso dodeljene drugemu sodnemu organu, člen 65 pa določa, da predpisi o organizaciji pravosodja določajo, katere zadeve spadajo zaradi svoje vsebine v pristojnost specializiranih sodišč in oddelkov.

Med predpise o organizaciji pravosodja spadata zakon št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013, kakor je bil spremenjen, ter uredba-zakon št. 49/2014 z dne 27. marca 2014, kakor je bila spremenjena.

Zadnja posodobitev: 05/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.