Mediacija

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členoma 58 in 59 zakona št. 192/2006 o mediaciji in ureditvi poklica mediatorja, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, se lahko, kadar stranki v sporu dosežeta soglasje, sestavi pisni sporazum, ki vsebuje vse, o čemer sta se stranki dogovorili, in ima status zasebne listine. Sporazum praviloma sestavi mediator, razen če se stranki in mediator dogovorijo drugače.

Sporazum strank ne sme vsebovati določb, ki so v nasprotju s pravom in javnim redom. Če pravo določa vsebinske in formalne zahteve, lahko zakonitost sporazuma na podlagi mediacije preverita in potrdita odvetnika strank ali notar, če sta bili stranki v okviru mediacije deležni pravne pomoči, ali drug odvetnik ali notar, ki ga je s soglasjem strank izbral notar.

Sporazum na podlagi mediacije, ki ga preverita in potrdita odvetnika strank, notar ali odvetnik ali notar, ki ga je s soglasjem strank izbral mediator, je izvršljiv.

Kadar se spor, ki je predmet mediacije, navezuje na prenos lastninske pravice na nepremičnini ter drugih stvarnih pravic, na delitev ali na dedovanje, katerih formalne pomanjkljivosti povzročijo absolutno neveljavnost, se sporazum na podlagi mediacije, ki ga je sestavil mediator, predloži notarju ali pristojnemu sodišču, ki z zakonsko določenimi postopki na podlagi zadevnega sporazuma preveri vsebinske in formalne pogoje ter izda verodostojen akt oz. sodno odločbo v skladu s postopki, določenimi z zakonom. Za sporazum o mediaciji bo preverjeno, ali izpolnjuje vsebinske in formalne zahteve; notar ali sodišče bo lahko, če bo potrebno, sporazum s soglasjem pogodbenic spremenilo ali dopolnilo. Mediatorja zavezujejo te obveznosti, tudi kadar s sporazumom na podlagi mediacije nastane, se spremeni ali preneha stvarna pravica na nepremičnini. Te obveznosti se uporabljajo v vseh zadevah, v katerih zakon zahteva, da so vsebinske in pravne zahteve izpolnjene; v nasprotnem primeru je sporazum ničen. Če zakon določa, da morajo biti izpolnjeni pogoji o oglaševanju, bo notar ali sodišče zahtevalo, da se overjeni sporazum oziroma odločba sodišča vpiše v zemljiško knjigo.

Sporazum, ki ga dosežeta stranki, je zavezujoč.

Stranki lahko zaprosita notarja, da sporazum overi. Dokument, ki ga sestavi notar in s katerim se potrdi sporazum na podlagi mediacije, je izvršljiv. Če se sporazum na podlagi mediacije navezuje na dedovanje in je bil sklenjen pred izdajo sklepa o dedovanju, je pravno pristojen notar.

Stranki lahko na sodišču zaprosita za sodno odločbo, s katero se potrdi njun sporazum. Pristojni organ je bodisi okrožno sodišče s pristojnostjo v kraju, kjer ima ena od strank stalno ali običajno prebivališče ali, če je ustrezno, registrirani sedež, ali okrožno sodišče s pristojnostjo v kraju, kjer je bil sklenjen sporazum na podlagi mediacije. Sodna odločba, s katero se potrdi sporazum strank, je izdana na nejavni seji in je izvršljiva, pri čemer se ustrezno uporabljajo členi 438 do 441 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 63 zakona št. 192/2006 o mediaciji in ureditvi poklica mediatorja, kakor je bil spremenjen, bo sodišče, kadar stranki v sporu dosežeta soglasje, na njuno zahtevo in če je to v skladu s pravnimi pogoji, izdalo sodno odločbo, s katero bo potrdilo sporazum med strankama (transakcija), pri čemer se ustrezno uporabljajo členi 438 do 441 zakonika o civilnem postopku. Transakcija se sklene pisno in je del izreka sodbe. Sodna odločba o soglasju, ki je bila izdana v skladu z zakonom, je izvršljiva.

Sodišča ali organi, določeni v skladu s členom 6(3) Direktive, ki so pristojni za sprejem zahtev v skladu z odstavkoma 1 in 2 navedenega člena, so: okrožna sodišča, razsodišča, pritožbena sodišča, višje pritožbeno sodišče.

Seznam mediatorjev in notarjev je objavljen na spletišču e-pravosodja:

  • Kako najti mediatorja? tukaj
  • Kako najti notarja? tukaj
Zadnja posodobitev: 26/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.