Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Mediacija

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

S predpisi o čezmejni mediaciji (Škotska) iz leta 2011 se izvaja Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Ta direktiva omogoča izvršljivost mediacijskih sporazumov v državah članicah. Škotski predpisi se uporabljajo pri „čezmejnih“ sporih (tj. kadar ima vsaj ena stranka v sporu stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica druge stranke) v nekaterih civilnih in gospodarskih zadevah.

Če želite na Škotskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, lahko uporabite enega od naslednjih postopkov:

  • Pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ali grofijskem sodišču (Sheriff Court) lahko vložite zahtevek, da sodišče sporazumu, doseženemu z mediacijo, podeli svojo avtoriteto. S tem se bo sporazum spremenil v sodno odločbo.
  • Alternativno se lahko pisni sporazumi s potrdilom registrirajo za izvršitev v Books of Council and Session ali Sheriff Court Books. Za registracijo sporazuma v Books of Council and Session se morate obrniti na upravitelja registrov Škotske (Keeper of the Registers of Scotland). Informacije o Books of Council and Session so na voljo tukaj. Z registracijo za izvršitev sporazum postane javna listina.

Sporazumi, ki so bili potrjeni s strani sodišča ali registrirani v skladu z enim od navedenih postopkov, so lahko izvršljivi v drugih državah članicah EU.

Zadnja posodobitev: 17/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.