Mediacija

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive, so v skladu s členom 68a zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, kakor je bil spremenjen, in pogoji iz tega zakona:

(a) območno sodišče v Bratislavi v zakonskih sporih;

(b) okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju prebivališča otroka, ali, če tega ni, okrožno sodišče, na območju katerega otrok trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je v zadevah v zvezi s pravico do varstva in vzgoje ali pravico do stikov pristojno okrožno sodišče Bratislava I;

(c) sodišče, ki je pristojno za odreditev izvršitve sodne odločbe ali izdajo dovoljenja za začetek izvršbe, kadar sodne pristojnosti ni mogoče določiti v skladu s točko (b). V primeru odločb, ki ne zahtevajo izvršbe, je pristojno splošno sodišče, v katerega pristojnost sodi oseba, zoper katero je treba odločbo priznati; če takega sodišča ni, je pristojno okrožno sodišče v Trnavi.

Zadnja posodobitev: 24/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.