Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mediacija - Belgija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

„Sodni organi“, pristojni za izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, so: mirovni sodnik, sodnik policijskega sodišča, sodišče prve stopnje, gospodarsko sodišče, delovno sodišče, prizivno sodišče, višje delovno sodišče ter predsednik sodišča v primeru skrajšanega postopka.

Edini „drugi organ“, ki lahko po potrebi izvrši dogovor, dosežen v mediaciji, je notar (na podlagi člena 19(1) Zakona o notariatu z dne 16. marca 1803).

Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Bolgarija

Nacionalna zakonodajaPDF(1069 Kb)bg


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive so pristojna okrožna sodišča.

V skladu s členom 18(1) zakona o mediaciji z naslovom „Izvršljivost poravnave“ ima poravnava, dosežena v pravnem sporu prek mediacije, enako pravno moč kot sodna poravnava in jo mora odobriti okrožno sodišče.

V skladu s členom 18(2) zakona o mediaciji sodišče odobri poravnavo, potem ko je bila potrjena s strani strank, če ni v nasprotju z zakonom ali sprejetimi moralnimi načeli.

Zadnja posodobitev: 18/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Češka

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, ki so v Češki republiki pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive:

– vsa okrajna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsa okrožna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsi notarji.

Zadnja posodobitev: 16/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Mediacija - Nemčija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojnost za sprejemanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je odvisna od vrste mediacijskega sporazuma. Za izvršljivost mediacijskih sporazumov veljajo splošna pravila.

To pomeni, da se mediacijski sporazumi v Nemčiji lahko izvršijo samo kot sodne ali sodno potrjene poravnave (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, člen 794(1)(1) zakona o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO); člen 86(1)(2) in člen 156(2) zakona o postopku v družinskopravnih zadevah in nepravdnih zadevah (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG); člen 86(1)(3) in člen 36 FamFG), na podlagi izvršljivih notarskih listin (vollstreckbare notarielle Urkunden, člen 794(1)(5) in člen 797 ZPO; člen 86(1)(3) FamFG, člen 794(1)(5) ZPO) ali izvršljivih listin urada za socialno varstvo mladih o preživnini (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, člen 59(1), prvi stavek, točki 3 in 4, in člen 60 knjige VIII Zakonika o socialni varnosti (Sozialgesetzbuch – SGB VIII)), na podlagi poravnav, ki jih pripravijo odvetniki in so razglašene za izvršljive (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, člen 794(1)(4b) ter člena 796a in 796b ZPO), ali na podlagi izvršljivih poravnav, sklenjenih pred priznanimi organi za reševanje sporov (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, člen 794(1)(1) in člen 797a ZPO). Pristojna so sodišča ali notarji v skladu s splošnimi pravili oziroma okrajno sodišče v kraju, kjer ima organ za reševanje sporov sedež.

Če mediacijski sporazum ni sestavljen v ustrezni obliki in zato ni izvršilni naslov, je treba izvršljivost vsebine sporazuma zahtevati pri sodišču, pristojnem v skladu s splošnimi pravili, ki lahko odredi izvršitev zadevnega sporazuma.

Zadnja posodobitev: 28/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Estonija

Direktiva 2008/52/ES o mediaciji je bila v estonsko zakonodajo prenesena z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o konciliaciji.


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahtevo za razglasitev izvršljivosti pisnega sporazuma, doseženega v mediaciji, je treba vložiti pri okrajnem sodišču (maakohus), na območju katerega je potekala mediacija. Kontaktni podatki okrajnih sodišč so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču sodišč. Plačati boste morali državno takso v višini 50 EUR.

Sporazum, dosežen v spravnem postopku, ki ga je vodil zapriseženi odvetnik ali notar (člen 2(2) in (3) Povezava se odpre v novem oknuzakona o konciliaciji), lahko overi tudi notar. Za kontaktne podatke notarjev kliknite na povezavo „Poišči notarja“. Plačati boste morali notarsko pristojbino v višini 51,13 EUR.

Izvršljivost sporazumov je urejena v členu 14 zakona o konciliaciji. Postopek razglasitve izvršljivosti sporazumov, ki ga vodi sodišče, urejata člena 6271 in 6272 Povezava se odpre v novem oknuzakonika o civilnem postopku. Notar bo overil sporazum v skladu s postopkom iz akta o notariatu in dolžnika obvezal, da privoli v takojšnjo obvezno izvršitev.

Zadnja posodobitev: 08/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Irska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

1. Če sodišče, pri katerem je vložena tožba, stranke pozove k mediaciji, ki se konča s sklenitvijo sporazuma, je to sodišče pristojno za sprejem zahteve za razglasitev izvršljivosti sporazuma.

2. V vseh ostalih primerih je za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pristojen procesni sodnik višjega sodišča (Master of the High Court).

Zadnja posodobitev: 29/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Grčija

Nacionalna zakonodajaPDF(312 Kb)el


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive je pristojno tajništvo sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου), v okrožju katerega je potekala mediacija.

Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Španija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojna sodišča v Španiji so: sodišče, ki je potrdilo dogovor, kadar se izvršitev dogovorov, doseženih v mediaciji, začne med postopkom, v primerih dogovorov, sklenjenih po koncu postopka mediacije, pa sodišča prve stopnje, na območju katerih je dogovor, dosežen v mediaciji, podpisan.

Zadnja posodobitev: 25/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Francija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za izvršljivost poravnav, doseženih z mediacijo, so pristojna sodišča, ki bi bila stvarno pristojna za odločanje v obravnavanem sporu.

Povezava se odpre v novem oknuNotarji lahko tako kot mediatorji določijo izvršljivost poravnav, doseženih z mediacijo, če so prejeli akt, sklenjen pred njimi, in predložili potrdilo o izvršljivosti.

Zadnja posodobitev: 13/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Hrvaška

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V Republiki Hrvaški so za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) pristojni naslednji organi:

– v zadevah iz stvarne pristojnosti gospodarskih sodišč:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Povezava se odpre v novem oknuured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Povezava se odpre v novem oknuhttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– v ostalih zadevah:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Povezava se odpre v novem oknuzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Zadnja posodobitev: 29/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Italija

Nacionalna zakonodajaPDF(476 Kb)it


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Informacija v skladu s členom 6(3) Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008: Pisni dogovor v čezmejnih sporih iz člena 2 Direktive v skladu s prvim odstavkom člena 12 Povezava se odpre v novem oknuZakonodajnega odloka št. 28/2010 potrdi predsednik sodišča v sodnem okrožju, v katerem je dogovor treba izvršiti.

Zadnja posodobitev: 24/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Ciper

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Republika Ciper je določila, da so za obravnavo zahtevkov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 6 pristojna okrožna sodišča (District Courts).

Zadnja posodobitev: 25/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Latvija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Uradno sporočilo latvijskih organov v zvezi z izvajanjem tega člena: V Republiki Latviji so za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnih dogovorov, doseženih v mediaciji, pristojna okrožna (mestna) sodišča. Pisni dogovori, doseženi v mediaciji, se v Latviji lahko razglasijo za izvršljive le v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah oziroma – za postopke, začete pred 10. januarjem 2015 –Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 16/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Litva

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) zakona Republike Litve o mediaciji v civilnih sporih, sprejetega 15. julija 2008, se v sporih, ki se rešujejo v postopku mediacije in se ne obravnavajo istočasno pred sodiščem, lahko poravnava na skupno zahtevo strank v sporu predloži sodišču v potrditev po poenostavljenem postopku iz poglavja XXXIX zakonika Republike Litve o civilnem postopku. Zahteva za potrditev poravnave se vloži pri okrožnem sodišču, ki ga izbereta stranki v sporu v okrožju, v katerem ima ena od strank prebivališče ali registrirani sedež.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Luksemburg

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahteva v skladu s členom 6 Direktive 2008/52/ES se vloži pri predsedniku okrožnega sodišča (Tribunal d'arrondissement), na območju katerega ima oseba, zoper katero se zahteva izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, stalno prebivališče oziroma na območju katerega ta oseba prebiva. Če ta oseba nima niti stalnega prebivališča niti ne prebiva v Luksemburgu, se zahteva posreduje predsedniku okrožnega sodišča, na območju katerega je treba dogovor, dosežen v mediaciji, izvršiti.

Naslovi:

Okrožno sodišče v Luxembourgu

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Okrožno sodišče v Diekirchu

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Madžarska

Nacionalna zakonodajaPDF(1648 Kb)hu


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Stranki lahko dosežeta, da je vsebina sporazuma, doseženega z mediacijo, izvršljiva. Od sodišča ali notarja (közjegyző) lahko zahtevata, da s sodno ali notarsko odločbo potrdi sporazum ali ga vključi v javno listino (közokirat), ki jo je mogoče pozneje izvršiti.

Zadnja posodobitev: 27/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Malta

Nacionalna zakonodajaPDF(146 Kb)mt


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Na podlagi poglavja 474 Zakonodaje Malte – zakona o mediaciji lahko stranke oziroma ena od strank ob izrecnem soglasju ostalih strank zahtevajo razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, v skladu z določbami poglavja 12 Zakonodaje Malte – zakonika o organizaciji in civilnem postopku. Vsebina takšnega dogovora je izvršljiva, razen če je v zadevnem primeru vsebina dogovora v nasprotju z nacionalno zakonodajo. Vsebino dogovora lahko sodišče ali drug pristojni organ v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se vloži zahteva, razglasi za izvršljivo s sodbo, odločbo ali javno listino. Za pristojnost različnih sodišč glej poglavje 12 Zakonodaje Malte. Pristojni organ je Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Zadnja posodobitev: 14/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Nizozemska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) so pristojni naslednji sodni oziroma drugi organi:

I Sodišča:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Stranki lahko zahtevata, da se dogovor, dosežen v mediaciji, sestavi v obliki notarske listine, ki je na Nizozemskem izvršljiva v skladu s členom 430(1) Zakonika o civilnem postopku (Rv).

Seznam naslovov vseh notarskih pisarn na Nizozemskem je na voljo na: Najti notarja

Zadnja posodobitev: 06/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Avstrija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah se zagotovijo naslednje informacije:

Za pridobitev izvršilnega naslova v zvezi s pisnim dogovorom, doseženim v postopku mediacije, se lahko stranki v postopku obrneta na notarja. Dogovor se lahko sklene neposredno pred notarjem ali pa notar že sklenjen pisni dogovor potrdi v skladu s členom 54 zakona o notariatu (Notariatsordnung), s čimer ta dogovor postane javna listina. Stranki lahko pred katerim koli okrožnim sodiščem (Bezirksgericht) skleneta sodno poravnavo o vsebini pisnega dogovora, doseženega v postopku mediacije v civilni zadevi.

Zadnja posodobitev: 25/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Poljska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 18313 zakonika o civilnem postopku je za sprejem zahtev za razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, pristojno:

– v primeru sodne mediacije: sodišče, ki obravnava zadevo,

– v primeru izvensodne (pogodbene) mediacije: sodišče, ki bi bilo pristojno za obravnavanje zadeve na podlagi splošne ali izključne pristojnosti, kakor je določeno v členih 28–30 in 38–42 zakonika o civilnem postopku. To je sodišče v kraju stalnega prebivališča ali sedeža dolžnika ali na primer na območju, kjer je nepremičnina. V razmerjih med starši in otroki je to sodišče v kraju stalnega prebivališča upnika.

Zadnja posodobitev: 13/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Portugalska

Nacionalna zakonodajaPDF(249 KB)pt


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojno sodišče za namene člena 6(3) direktive o mediaciji je sodišče, ki je stvarno pristojno v skladu s členom 14(2) zakona št. 29/2013, ki določa splošna načela mediacije na Portugalskem ter pravno ureditev mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, mediatorjev in javne mediacije.

Člena 64 in 65 zakonika o civilnem postopku vsebujeta pravila o stvarni pristojnosti. Člen 64 določa, da so sodišča pristojna za zadeve, ki niso dodeljene drugemu sodnemu organu, člen 65 pa določa, da predpisi o organizaciji pravosodja določajo, katere zadeve spadajo zaradi svoje vsebine v pristojnost specializiranih sodišč in oddelkov.

Med predpise o organizaciji pravosodja spadata zakon št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013, kakor je bil spremenjen, ter uredba-zakon št. 49/2014 z dne 27. marca 2014, kakor je bila spremenjena.

Zadnja posodobitev: 21/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Romunija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členoma 58 in 59 zakona št. 192/2006 o mediaciji in ureditvi poklica mediatorja, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, se lahko, kadar stranki v sporu dosežeta soglasje, sestavi pisni sporazum, ki vsebuje vse, o čemer sta se stranki dogovorili, in ima status zasebne listine. Sporazum praviloma sestavi mediator, razen če se stranki in mediator dogovorijo drugače.

Sporazum strank ne sme vsebovati določb, ki so v nasprotju s pravom in javnim redom. Če pravo določa vsebinske in formalne zahteve, lahko zakonitost sporazuma na podlagi mediacije preverita in potrdita odvetnika strank ali notar, če sta bili stranki v okviru mediacije deležni pravne pomoči, ali drug odvetnik ali notar, ki ga je s soglasjem strank izbral notar.

Sporazum na podlagi mediacije, ki ga preverita in potrdita odvetnika strank, notar ali odvetnik ali notar, ki ga je s soglasjem strank izbral mediator, je izvršljiv.

Kadar se spor, ki je predmet mediacije, navezuje na prenos lastninske pravice na nepremičnini ter drugih stvarnih pravic, na delitev ali na dedovanje, katerih formalne pomanjkljivosti povzročijo absolutno neveljavnost, se sporazum na podlagi mediacije, ki ga je sestavil mediator, predloži notarju ali pristojnemu sodišču, ki z zakonsko določenimi postopki na podlagi zadevnega sporazuma preveri vsebinske in formalne pogoje ter izda verodostojen akt oz. sodno odločbo v skladu s postopki, določenimi z zakonom. Za sporazum o mediaciji bo preverjeno, ali izpolnjuje vsebinske in formalne zahteve; notar ali sodišče bo lahko, če bo potrebno, sporazum s soglasjem pogodbenic spremenilo ali dopolnilo. Mediatorja zavezujejo te obveznosti, tudi kadar s sporazumom na podlagi mediacije nastane, se spremeni ali preneha stvarna pravica na nepremičnini. Te obveznosti se uporabljajo v vseh zadevah, v katerih zakon zahteva, da so vsebinske in pravne zahteve izpolnjene; v nasprotnem primeru je sporazum ničen. Če zakon določa, da morajo biti izpolnjeni pogoji o oglaševanju, bo notar ali sodišče zahtevalo, da se overjeni sporazum oziroma odločba sodišča vpiše v zemljiško knjigo.

Sporazum, ki ga dosežeta stranki, je zavezujoč.

Stranki lahko zaprosita notarja, da sporazum overi. Dokument, ki ga sestavi notar in s katerim se potrdi sporazum na podlagi mediacije, je izvršljiv. Če se sporazum na podlagi mediacije navezuje na dedovanje in je bil sklenjen pred izdajo sklepa o dedovanju, je pravno pristojen notar.

Stranki lahko na sodišču zaprosita za sodno odločbo, s katero se potrdi njun sporazum. Pristojni organ je bodisi okrožno sodišče s pristojnostjo v kraju, kjer ima ena od strank stalno ali običajno prebivališče ali, če je ustrezno, registrirani sedež, ali okrožno sodišče s pristojnostjo v kraju, kjer je bil sklenjen sporazum na podlagi mediacije. Sodna odločba, s katero se potrdi sporazum strank, je izdana na nejavni seji in je izvršljiva, pri čemer se ustrezno uporabljajo členi 438 do 441 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 63 zakona št. 192/2006 o mediaciji in ureditvi poklica mediatorja, kakor je bil spremenjen, bo sodišče, kadar stranki v sporu dosežeta soglasje, na njuno zahtevo in če je to v skladu s pravnimi pogoji, izdalo sodno odločbo, s katero bo potrdilo sporazum med strankama (transakcija), pri čemer se ustrezno uporabljajo členi 438 do 441 zakonika o civilnem postopku. Transakcija se sklene pisno in je del izreka sodbe. Sodna odločba o soglasju, ki je bila izdana v skladu z zakonom, je izvršljiva.

Sodišča ali organi, določeni v skladu s členom 6(3) Direktive, ki so pristojni za sprejem zahtev v skladu z odstavkoma 1 in 2 navedenega člena, so: okrožna sodišča, razsodišča, pritožbena sodišča, višje pritožbeno sodišče.

Seznam mediatorjev in notarjev je objavljen na spletišču e-pravosodja:

 • Kako najti mediatorja? tukaj
 • Kako najti notarja? tukaj
Zadnja posodobitev: 22/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Slovenija

Nacionalna zakonodajaPDF(177 Kb)sl


Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Po določilu 2. odstavka 14. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (Ur.1. RS št. 56/2008 z dne 6.6.2008) se stranke lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali: arbitražne odločbe na podlagi poravnave.

1. sestava neposredno izvršljivega notarskega zapisa:

Za sestavo neposredno izvršljivega notarskega zapisa so pristojni notarji (2. in 3. člen Zakona o notariatu. Ur.l. RS št 2/2007 - UPB3. s kasnejšimi spremembami Ur 1. RS št. 33/2007 in 45/2008).

Ažurirani podatki o notarjih so dosegljivi pri Notarski zbornici Slovenije: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.notar-z.si/seznam-notarjev

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Slovaška

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive, so v skladu s členom 68a zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, kakor je bil spremenjen, in pogoji iz tega zakona:

(a) območno sodišče v Bratislavi v zakonskih sporih;

(b) okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju prebivališča otroka, ali, če tega ni, okrožno sodišče, na območju katerega otrok trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je v zadevah v zvezi s pravico do varstva in vzgoje ali pravico do stikov pristojno okrožno sodišče Bratislava I;

(c) sodišče, ki je pristojno za odreditev izvršitve sodne odločbe ali izdajo dovoljenja za začetek izvršbe, kadar sodne pristojnosti ni mogoče določiti v skladu s točko (b). V primeru odločb, ki ne zahtevajo izvršbe, je pristojno splošno sodišče, v katerega pristojnost sodi oseba, zoper katero je treba odločbo priznati; če takega sodišča ni, je pristojno okrožno sodišče v Trnavi.

Zadnja posodobitev: 24/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Finska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojno sodišče

Poravnavo v smislu tega poglavja lahko razglasi za izvršljivo okrožno sodišče (käräjäoikeus), na območju katerega ima stranka poravnave stalno prebivališče. Če nobena od strank nima stalnega prebivališča na Finskem, je pristojno okrožno sodišče v Helsinkih (Helsingin käräjäoikeus). Informacije o pristojnih okrožnih sodiščih so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, ki jo upravlja ministrstvo za pravosodje.

Zadnja posodobitev: 08/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Švedska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojni organi v skladu s členom 6(3): okrožna sodišča (tingsrätterna). Krajevna pristojnost okrožnega sodišča je odvisna od kraja sklenitve sporazuma o mediaciji. Če na podlagi tega pravila ni pristojno nobeno sodišče, na primer kadar je sporazum sklenjen zunaj Švedske, je pristojno okrožno sodišče Värmland. Zahteva za razglasitev izvršljivosti se vloži pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima ena stranka običajno prebivališče.

Če nobena stranka nima običajnega prebivališča na Švedskem, je pristojno okrožno sodišče Värmland.

Värmlands tingsrätt
Poštni naslov: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Faks: + 46 (0)54 18 47 35
E-pošta: varmlands.tingsratt@dom.se

Zadnja posodobitev: 26/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Anglija in Wales

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki predhodno ni bil razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če ste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu, ki je povezan z zadevo, v kateri je potekala mediacija, morate zahtevo vložiti pri tem sodišču;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na civilno in gospodarsko zadevo (pri tem so izključene družinskopravne zadeve), morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču s spodnjega seznama, ki ima oznako, da obravnava „civilne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Na primer, zahtevo lahko vložite pri sodišču, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank, ali če se mediacijska zadeva nanaša na zemljišče, pri sodišču, pristojnem za okrožje, v katerem leži zemljišče;

• če niste udeleženi v postopku pred sodiščem v Angliji in Walesu ter se mediacija nanaša na družinskopravno zadevo, morate zahtevo vložiti pri sodišču, ki ima oznako, da obravnava „družinskopravne“ zadeve, in je pristojno za z njimi povezane postopke, kadar postopek (in ne mediacija) že poteka. Ker je vprašanje pristojnosti sodišča v družinskopravnih zadevah zelo specifično za spore/vsebino mediacijskega sporazuma, bi zainteresirane stranke morale zahteve nasloviti na sodišče, na območju katerega ima prebivališče ena ali več strank. Alternativno bi mogoče zainteresirane stranke želele dobiti pravni nasvet o ustreznem sodišču od odvetnika družinskega prava v Angliji in Walesu.

Če želite v Angliji in Walesu uveljavljati vsebino v EU sklenjenega čezmejnega mediacijskega sporazuma, ki je bil predhodno razglašen za izvršljivega v drugi državi članici EU, morate za to vložiti zahtevo v skladu s postopki, kot so določeni:

v zvezi s civilnimi in gospodarskimi (nedružinskopravnimi) zadevami: v Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev); zahteva se lahko vloži le pri višjem sodišču (High Court of Justice);

v zvezi z družinskopravnimi zadevami:

i. v zgoraj navedeni Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 in/ali

ii. v Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Posodobljen seznam pristojnih sodišč je na voljo na naslednji povezavi: Court and Tribunal Finder.

Zadnja posodobitev: 12/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Severna Irska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Če želite na Severnem Irskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, morate za to vložiti zahtevo v skladu z naslednjimi postopki:

• če še niste začeli postopka pred sodiščem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti bodisi pri višjem sodišču (High Court) bodisi pri katerem koli drugem sodišču (glej navedeno povezavo);

• če pa ste že v postopku pred sodiščem na Severnem Irskem, morate zahtevo za razglasitev izvršljivosti mediacijskega sporazuma vložiti pri sodišču, ki obravnava vaš primer.

Seznam sodišč je na voljo na spletišču Sodne službe Severne Irske (Courts and Tribunals service).

Zadnja posodobitev: 25/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Škotska

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

S predpisi o čezmejni mediaciji (Škotska) iz leta 2011 se izvaja Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Ta direktiva omogoča izvršljivost mediacijskih sporazumov v državah članicah. Škotski predpisi se uporabljajo pri „čezmejnih“ sporih (tj. kadar ima vsaj ena stranka v sporu stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica druge stranke) v nekaterih civilnih in gospodarskih zadevah.

Če želite na Škotskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, lahko uporabite enega od naslednjih postopkov:

 • Pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ali grofijskem sodišču (Sheriff Court) lahko vložite zahtevek, da sodišče sporazumu, doseženemu z mediacijo, podeli svojo avtoriteto. S tem se bo sporazum spremenil v sodno odločbo.
 • Alternativno se lahko pisni sporazumi s potrdilom registrirajo za izvršitev v Books of Council and Session ali Sheriff Court Books. Za registracijo sporazuma v Books of Council and Session se morate obrniti na upravitelja registrov Škotske (Keeper of the Registers of Scotland). Informacije o Books of Council and Session so na voljo tukaj. Z registracijo za izvršitev sporazum postane javna listina.

Sporazumi, ki so bili potrjeni s strani sodišča ali registrirani v skladu z enim od navedenih postopkov, so lahko izvršljivi v drugih državah članicah EU.

Zadnja posodobitev: 17/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Mediacija - Gibraltar

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Zahteve za uveljavitev vsebine mediacijskega sporazuma je treba nasloviti na ministra za pravosodje na naslov:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltar

Telefon: +350 2000 7011

Telefaks: +350 2005 9942

Zadnja posodobitev: 16/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.