Medling

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Distriktsdomstolarna är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet.

Enligt artikel 18.1 (”Medlingsöverenskommelsens verkställbarhet”) i medlingslagen är en överenskommelse i en rättstvist som nåtts genom medling att jämställa med en förlikning inför domstol och ska godkännas av distriktsdomstolarna.

Enligt artikel 18.2 i medlingslagen ska domstolen godkänna överenskommelsen sedan parterna bekräftat den, om den inte strider mot lagen eller allmän moral.

Senaste uppdatering: 26/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.