Medling

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Myndigheter i Tjeckien som är behöriga att ta emot en begäran enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet:

- alla distriktsdomstolar i saker som dessa domstolar har materiell behörighet för enligt nationell processlagstiftning,
- alla regionala domstolar i saker som dessa domstolar har materiell behörighet för enligt nationell processlagstiftning,
- alla notarier.

Senaste uppdatering: 21/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.