Medling

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Direktivet om medling 2008/52/EG har införlivats i estnisk lagstiftning genom lagen om förlikning.


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

En begäran om att en skriftlig medlingsöverenskommelse ska förklaras verkställbar lämnas till den distriktsdomstol (maakohus) inom vars domkrets medlingen ägde rum. Du hittar kontaktuppgifter för distriktsdomstolarna på domstolarnas webbplats. En statlig avgift på 50 euro uttas.

En överenskommelse som följer av medlingsförhandlingar under ledning av en edsvuren advokat eller en notarie (avsnitt 2.2 och 2.3 i lagen om förlikning) kan också bestyrkas av en notarie. Du hittar kontaktuppgifter för notarier genom att klicka på länken ”Hitta en notarie”. För denna tjänst uttas en notarieavgift på 51,13 euro.

Verkställbarheten av avtal regleras i avsnitt 14 i lagen om förlikning. Förfarandet för att få en överenskommelse verkställbar regleras i avsnitten 6271 och 6272 i civilprocesslagen. En notarie bestyrker överenskommelser i enlighet med det förfarande som fastställs i lagen om notarietjänster. Med detta följer en skyldighet för gäldenären att godta omedelbar verkställighet.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.