Medling

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Vem som ansvarar för att ta emot ansökningar om verkställighetsförklaringar beror på typen av medlingsöverenskommelse. Verkställbarheten för medlingsöverenskommelser regleras av de allmänna reglerna.

Medlingsöverenskommelser kan i Tyskland därför bara verkställas som rättsliga eller rättsligt godkända förlikningar (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 Zivilprozessordnung - ZPO (civilprocesslagen), §§ 86 Abs. 1 Nr. 2, 156 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamFG (lagen om familjerättsliga tvister och förfarandet för frivillig rättsvård), §§ 86 Abs. 1 Nr. 3, 36 FamFG) i form av verkställbara notariatshandlingar (§§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 797 ZPO, §§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FamFG, 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO), eller i form av verkställbara handlingar från ungdomsmyndigheter angående underhåll (§§ 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4, 60 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII (sociallagen, vol. VIII, barna- och ungdomsvård), eller förlikningar som nåtts inför advokater som förklarats verkställbara (§§ 794 Abs. 1 Nr. 4b, 796a, 796b ZPO), eller i form av verkställbara förlikningar som nåtts vid erkända tvistlösningsorgan (§§ 794 Abs. 1 Nr. 1, 797a ZPO). Enligt de allmänna reglerna är domstolar och notarier behöriga eller den distriktsdomstol (Amtsgericht) inom vars domkrets tvistlösningsorganet finns.

Om medlingsöverenskommelsen har formella brister och därför inte kan verkställas måste innehållet underställas den enligt de allmänna reglerna behöriga domstolen, som därefter kan fatta beslut om verkställighet.

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.