På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Ansökningar om verkställighet av innehållet i en medlingsöverenskommelse bör sändas till justitieministern på adress:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltar

Tfn: + 350 2000 7011

Fax: + 350 2005 9942

Senaste uppdatering: 16/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.