Medling

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Nationell Lagstiftning PDF (1648 Kb) hu


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Det är möjligt för parterna att göra innehållet i en övereskommelse som nåtts genom medling verkställbart. De kan begära att domstolen eller en notarie (közjegyző) godkänner överenskommelsen genom beslut eller förklarar den som officiell handling (közokirat) som därefter kan verkställas.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.