Medling

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt lagen om medling (kapitel 474 i Maltas rättssamling, Laws of Malta) kan parterna, eller en av dem med den andras uttryckliga samtycke, begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska bli verkställbart om inte annat följer av organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Laws of Malta). Innehållet i överenskommelsen ska vara verkställbart om det inte strider mot den nationella lagstiftningen. Innehållet kan bli verkställbart efter att en dom eller ett beslut meddelats eller en officiell handling utfärdats av en domstol eller annan behörig myndighet i enlighet med lagstiftningen i det medlemsland där begäran lämnades in. Läs mer om olika domstolars behörighet i kapitel 12 i Laws of Malta. Behörig myndighet är Maltas medlingscentrum (Malta Mediation Centre) med följande adress: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta

Senaste uppdatering: 14/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.