Medling

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Enligt artikel 18313 i civilprocesslagen är det organ som är behörigt att ta emot en begäran om att göra innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse verkställbart,

- när det gäller medling vid domstol – den domstol som prövar ärendet,

- när det gäller medling utanför domstol (ordinarie medling) – den domstol som skulle ha allmän eller exklusiv behörighet att pröva ärendet, i enlighet med artiklarna 28–30 och 38–42 i civilprocesslagen. Det kan vara domstolen på den ort där gäldenären är bosatt eller har hemvist, eller till exempel den ort där den fasta egendomen är belägen. När det gäller förhållanden mellan föräldrar och barn är det domstolen på borgenärens bosättningsort.

Senaste uppdatering: 05/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.