Medling

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Behörig domstol enligt artikel 6.3 i medlingsdirektivet är den domstol som är behörig i sak i enlighet med artikel 14.2 i lag nr 29/2013, som fastställer allmänna principer för medling i Portugal samt innehåller rättsliga bestämmelser om civilrättslig och handelsrättslig medling, om medlare och om offentlig medling.

Artiklarna 64 och 65 i civilprocesslagen innehåller materiella behörighetsregler som föreskriver allmän behörighet för domstol i ärenden som inte hör till en annan jurisdiktion respektive bestämmelser enligt reglerna för rättsväsendets organisation om att vissa ärenden av materiella skäl ska hänskjutas till specialdomstolar eller avdelningar med särskild behörighet.

Reglerna om rättsväsendets organisation fastställs i lag 62/2013 av den 26 augusti 2013, i dess ändrade lydelse, samt i lagdekret 49/2014 av den 27 mars 2014, i dess ändrade lydelse.

Senaste uppdatering: 05/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.