Medling

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Enligt artiklarna 58 och 59 i lag nr 192/2006 om medling och medlaryrket, i dess lydelse efter ändringar och tillägg, gäller följande: när parterna i en tvist har nått en överenskommelse kan en skriftlig överenskommelse upprättas. Denna ska omfatta alla punkter som man kommit överens om och gäller som ett privat dokument. I regel upprättas överenskommelsen av medlaren, om inte parterna och medlaren kommer överens om annat.

Parternas överenskommelse får inte innehålla bestämmelser som strider mot lag och allmän ordning. När lagen uppställer villkor med avseende på innehåll och form kan medlingsöverenskommelsens laglighet kontrolleras och attesteras av parternas advokater eller en notarie, om parterna har haft biträde under medlingens gång, eller av en advokat eller en notarie som utsetts av medlaren med parternas samtycke.

När medlingsöverenskommelsen har kontrollerats och attesterats av parternas advokater eller en notarie eller en advokat som utsetts av medlaren med parternas samtycke, är den verkställbar.

Om tvisten som är föremål för medling rör överlåtelse av äganderätt till fast egendom eller andra sakrätter, fördelning av gemensam egendom eller arvsrättsliga förhållanden, måste den medlingsöverenskommelse som upprättats av medlaren, vid äventyr att den annars blir ogiltig, läggas fram för en notarie eller en behörig domstol, som på grundval av medlingsöverenskommelsen och i enlighet med lagstadgade förfaranden kontrollerar att de materiella och formella villkoren är uppfyllda samt, beroende på vad som är tillämpligt, utfärdar en officiell handling eller meddelar en dom, i den ordning som lagen föreskriver. Det kontrolleras att medlingsöverenskommelserna uppfyller materiella och formella krav och notarien eller domstolen kan i förekommande fall ändra eller komplettera texten efter överenskommelse med parterna. Medlaren är, också i sådana fall där medlingsöverenskommelsen ger upphov till, ändrar eller utsläcker en sakrätt, bunden av dessa förpliktelser. Förpliktelserna gäller i alla situationer där lagen föreskriver uppfyllande av vissa materiella och formella krav för att överenskommelsen ska vara giltig. Om lagen föreskriver offentliggörande säkerställer notarien eller domstolen att den bekräftade överenskommelsen eller domen skrivs in i fastighetsregistret.

Parternas överenskommelse är bindande.

Parterna kan anmoda en notarie att bekräfta deras överenskommelse. Den handling som notarien utfärdar till bekräftelse av medlingsöverenskommelsen är verkställbar. Om en medlingsöverenskommelse rör ett arvsärende och nåddes innan ett arvsintyg har utfärdats, är det notarien som är behörig enligt lag.

Parterna kan ansöka om att deras överenskommelse ska stadfästas av domstol. Behörig myndighet är antingen den distriktsdomstol inom vars domkrets någon av parterna har hemvist/är bosatt/har sitt säte, eller den distriktsdomstol som är behörig på den plats där överenskommelsen har ingåtts. Domen som stadfäster parternas överenskommelse meddelas bakom stängda dörrar och är verkställbar (jfr artiklarna 438 till 441 i civilprocesslagen).

Enligt artikel 63 i lag nr 192/2006 on medling och medlaryrket, i dess lydelse efter ändringar och tillägg, gäller följande: om tvisten har lösts genom medling kan domstolen, på begäran av parterna och i enlighet med lagstadgade förfaranden, stadfästa parternas överenskommelse (förlikning) genom dom (jfr artiklarna 438 till 441 i civilprocesslagen). Förlikningen ingås skriftligen och formar domslutet i avgörandet. Den stadfästa förlikningen är verkställbar.

De domstolar eller andra myndigheter som i enlighet med artikel 6.3 i direktivet är behöriga att ta emot en begäran enligt punkterna 1 och 2 är distriktsdomstolarna, tribunalerna, appellationsdomstolarna och kassationsdomstolen.

En förteckning över medlare och notarier finns offentliggjord på e-juridikportalen:

  • Hitta en medlare? här
  • Hitta en notarie? här
Senaste uppdatering: 26/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.