På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område har införlivats genom the Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations från 2011.  Genom direktivet kan medlingsöverenskommelser göras verkställbara i medlemsstaterna.  Ovannämnda Regulations är tillämpliga på gränsöverskridande tvister (dvs. där åtminstone en av parterna har sin hemvist eller är stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat än en annan part) i vissa civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden.

Vill man få en medlingsöverenskommelse verkställd i Skottland kan något av följande förfarande användas:

  • Man kan begära att the Court of Session eller en Sheriff Court ska stadfästa medlingsavtalet,  som därigenom blir ett domstolsbeslut.
  • Alternativt kan skriftliga avtal som är verkställbara utan domstolsprövning (self proving) registreras för verkställighet i the Books of Council and Session eller i Sheriff Court Books.  Avtal registreras i the Books of Council and Session genom ansökan till the Keeper of the Registers of Scotland.  Information om the Books of Council and Session finns här. Efter registrering för verkställighet blir avtalet officiell handling.

Avtal som har godkänts av domstolen eller registrerat på någon av de ovan beskrivna sätten kan verkställas i andra EU-medlemsstater.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.