Medling

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

De myndigheter som är behöriga att ta emot ansökningar enligt artikel 6.1 och 6.2 i direktivet är följande myndigheter, i enlighet med avsnitt 68a i lag nr 97/1963 om internationell privaträtt och om arbetsordningen, i dess ändrade lydelse, förutsatt att villkoren i den lagen är uppfyllda:

a) Regionala domstolen i Bratislava i äktenskapsmål, mål om fastställande av föräldraskap och mål om adoption av barn.

b) Den distriktsdomstolen inom vars domkrets barnet är bosatt, eller om barnet inte är bosatt, den distriktsdomstol inom vars domkrets barnet vistas för närvarande. Om någon sådan domstol inte finns är Bratislava II stadsdomstol behörig i mål som rör vårdnad av eller umgänge med barn.

c) Den domstol som är behörig att förordna om verkställighet av beslut eller bevilja fullföljande av verkställighet (Banskà Bystrica distriktsdomstol) där det inte är möjligt att fastställa behörigheten enligt b. Vad gäller beslut som inte kräver verkställighet är den allmänna domstol som är behörig i fråga om personen mot vilken beslutet ska erkännas. Om det inte finns någon sådan domstol är den behöriga myndigheten distriktsdomstolen i Trnava.

Senaste uppdatering: 09/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.