Medling

Nationell information om direktiv 2008/52/EG

Allmän information

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område syftar till att underlätta tillgången till alternativ tvistlösning och att främja uppgörelser i godo genom att uppmuntra användningen av medling och genom att säkra ett väl avvägt samspel mellan medling och domstolsförfaranden.

Behöriga myndigheter enligt artikel 6.3 i direktivet är myndigheter som är behöriga att ta emot en begäran om att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras verkställbart.

Direktivet gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

På den europeiska e-juridikportalen kan du läsa om hur direktivet tillämpas.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.