Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας

Οι εντολές προστασίας που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να εξακολουθήσουν να εκτελούνται σε άλλη χώρα.

Το δικαίωμα να συνεχίσετε να επωφελείστε από μέτρα προστασίας όταν μετακινείστε σε άλλο κράτος μέλος

Οι εθνικές αρχές, προκειμένου να σας προστατεύσουν αποτελεσματικά ως θύμα (ειδικά θύμα διάφορων μορφών ενδοοικογενειακής βίας και παρακολούθησης) βίας και παρενόχλησης, λαμβάνουν συχνά ειδικά μέτρα (εντολή περιοριστικών μέτρων, εντολή απαγόρευσης εισόδου ή παρόμοια προστατευτική εντολή) τα οποία βοηθούν στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων ή βιαιοπραγιών εκ μέρους του δράστη . Εάν διαθέτετε εντολή προστασίας σε ένα κράτος μέλος, επιθυμείτε ενδεχομένως να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτήν την προστασία, όταν πρόκειται να μετακομίσετε ή να ταξιδέψετε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό η ΕΕ δημιούργησε έναν μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων προστασίας .

Τα εθνικά μέτρα προστασίας μπορεί να είναι αστικού, ποινικού ή διοικητικού δικαίου, ενώ η διάρκεια, το εύρος και οι διαδικασίες θέσπισης διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Λόγω των χωριστών νομικών βάσεων στο δίκαιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων αστικού και ποινικού δικαίου, χρειάστηκαν δύο χωριστές νομοθετικές πράξεις για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των τριών πιο συνηθισμένων μέτρων προστασίας εντός της ΕΕ. Οι εντολές προστασίας που προβλέπονται από την οδηγία και τον κανονισμό αφορούν καταστάσεις όπου εσείς ως θύμα, ή δυνητικό θύμα, εγκληματικών πράξεων επωφελείστε από μια απαγόρευση ή ρύθμιση της εισόδου σε ορισμένους χώρους, της επαφής μαζί σας ή της προσέγγισής σας από άτομο που προκαλεί κίνδυνο.

 • Η οδηγία 2011/99/ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΕΠ) καθιερώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση, μεταξύ κρατών μελών, των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο ποινικού δικαίου.
  Εάν διαθέτετε εντολή προστασίας ποινικού δικαίου που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος, μπορείτε να ζητήσετε μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
  Η προστασία θα σας παρέχεται μέσω αυτού του νέου μέτρου προστασίας που θα εκδώσει, με την εφαρμογή μιας απλοποιημένης και ταχείας διαδικασίας, το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψετε ή να μετακομίσετε.
  Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν της διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2015.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις καθιερώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση, μεταξύ κρατών μελών, των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο αστικού δικαίου
  Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος της διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεσθείτε άμεσα σε άλλα κράτη μέλη, λαμβάνοντας και προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας
  Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2015

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα δύο δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δάφνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει σχέση με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

 1. Η δράση «POEMS» και η τελική της έκθεση καθώς και οι συστάσεις διατίθενται μαζί με τα δελτία χωρών. Στόχος της δράσης ήταν η επισκόπηση της νομοθεσίας σχετικά με την εντολή προστασίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η αξιολόγηση του επιπέδου και του πρακτικού αντικτύπου της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, καθώς και η εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και του κανονισμού 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.
 2. Η δράση «Epogender» και τα εγχειρίδιά της είναι διαθέσιμα μαζί με μια συγκριτική ανάλυση της νομοθεσίας και της πρακτικής των κρατών μελών που αφορά η οδηγία 2011/99/ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για τα θύματα βίας λόγω φύλου.

Οι εν λόγω δημοσιεύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Δάφνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για το περιεχόμενο αυτών των δημοσιεύσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συντάκτες και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δημοσιεύσεις παρουσιάζουν χρήσιμους δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της οδηγίας και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία που μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου της δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.