Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera

Nalozi za zaštitu izdani u jednoj državi članici EU-a mogu se nastaviti izvršavati u drugoj državi članici

Pravo na nastavak primjene zaštitnih mjera u slučaju selidbe u drugu državu članicu

Kako bi vas kao žrtvu (osobito žrtvu različitih oblika obiteljskog nasilja i uhođenja) učinkovito zaštitila od nasilja i zlostavljanja, nacionalna tijela vlasti često mogu odobriti posebne mjere (zabranu pristupa, nalog za udaljavanje ili slične naloge za zaštitu) kojima se pomaže u sprječavanju počinitelja da ponove agresiju ili napad. Ako vam je odobrena zaštitna mjera u jednoj državi članici, možda se želite koristiti tom zaštitom u slučaju selidbe ili putovanja u drugu državu članicu. U tu svrhu, EU je uspostavio mehanizam uzajamnog priznavanja zaštitnih mjera.

Nacionalne zaštitne mjere mogu biti odobrene na temelju građanskog, kaznenog ili upravnog prava te se njihovo trajanje, opseg i postupak odobravanja mogu razlikovati među državama članicama. Zbog različitih pravnih osnova u zakonodavstvu EU-a za uzajamno priznavanje građanskopravnih i kaznenopravnih mjera bilo je potrebno uspostaviti dva odvojena instrumenta za osiguravanje izvješćivanja o trima najčešćim zaštitnim mjerama unutar EU-a. Zaštitne mjere obuhvaćene Direktivom i Uredbom tiču se situacija u kojima se vi kao žrtva ili moguća žrtva zločina koristite zabranom kontaktiranja, prilaženja ili ograničavanja narušavanja određenog prostora od osobe koja predstavlja prijetnju.

 • Direktivom 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu uspostavlja se mehanizam kojim se među državama članicama omogućuje priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao kaznenopravne mjere.
  Ako ste korisnik kaznenopravne zaštitne mjere izdane u jednoj državi članici, možete zatražiti europski nalog za zaštitu.
  Pojednostavljenim i ubrzanim postupkom zaštita bi trebala biti osigurana s pomoću nove zaštitne mjere koju donosi država članica u koju putujete ili se selite.
  Države članice uvrstile su odredbe Direktive u nacionalno zakonodavstvo do 11. siječnja 2015.
 • Uredbom (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima uspostavlja se mehanizam kojim se omogućuje izravno priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao građanskopravne mjere među državama članicama.
  Stoga ako ste korisnik građanskopravne zaštitne mjere izdane u državi članici u kojoj imate boravište, možete se izravno pozvati na nju u drugim državama članicama tako da nadležnim tijelima predočite potvrdu kojom se potvrđuju vaša prava.
  Ta se Uredba primjenjuje od 11. siječnja 2015.

Nedavno su objavljeni rezultati dvaju projekata povezanih s europskim nalogom za zaštitu, koji su sufinancirani u okviru programa Europske unije Daphne:

 1. projekt „POEMS” i pripadajuće završno izvješće i preporuke dostupni su zajedno s pregledom podataka po državama. Projekt je bio usmjeren na zakonodavstvo povezano s nalogom za zaštitu u 27 država članica EU-a i procjenjivanje razine uređenja i praktičnog učinka zakonodavstva u tom području, kao i na funkcioniranje Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu i Uredbe 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima;
 2. projekt „Epogender” i pripadajući priručnici dostupni su zajedno s poredbenom analizom propisa i praksi u državama članicama obuhvaćenih Direktivom 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu u pogledu zaštitnih mjera za žrtve rodnog nasilja.

Te publikacije izrađene su uz financijsku potporu programa Europske unije Daphne. Za sadržaj tih publikacija odgovorni su isključivo njihovi autori i publikacije ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije.

Publikacije predstavljaju korisne pokazatelje koji pomažu u učinkovitom prenošenju Direktive i sadrže podatke o nacionalnom zakonodavstvu koji mogu pomoći stručnjacima.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.