Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana

Aizsardzības rīkojumu, kas izdots vienā ES dalībvalstī, var turpināt izpildīt citā dalībvalstī

Tiesības turpināt izmantot aizsardzības pasākumus, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Lai jūs kā cietušo (jo īpaši tas attiecas uz cietušajiem no dažāda veida vardarbības ģimenē un vajāšanas) efektīvi aizsargātu no vardarbības un aizskaršanas, valsts iestādes var jums par labu noteikt īpašus pasākumu (atturēšanās, aizlieguma vai līdzīgu aizsardzības rīkojumu), kas palīdz novērst turpmāku agresiju vai turpmāku uzbrukumu no pārkāpēja puses. Ja jums par labu ir izdots aizsardzības rīkojums kādā dalībvalstī, jūs varētu vēlēties turpināt izmantot šo aizsardzību, pārceļoties vai ceļojot uz citu dalībvalsti. Lai to panāktu, ES ievieš mehānismu aizsardzības pasākumu savstarpējai atzīšanai.

Valsts aizsardzības pasākumi pēc būtības var būt civiltiesiski, krimināltiesiski vai administratīvi tiesiski, un to ilgums, apjoms un pieņemšanas procedūras dalībvalstīs atšķiras. Ņemot vērā, ka civiltiesību un krimināltiesību pasākumu atzīšanai ES tiesībās ir atšķirīgi juridiskie pamati, bija nepieciešami divi atsevišķi tiesību akti, lai nodrošinātu trīs visizplatītāko aizsardzības pasākumu apriti Eiropas Savienībā. Aizsardzības rīkojumi, kuriem piemērojama direktīva un regula, attiecas uz situācijām, kad jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam (vai potenciālajam cietušajam) par labu nosaka aizliegumu vai konkrētus noteikumus, kas regulē personas, kas rada apdraudējumu, tiesības piekļūt konkrētām vietām, kontaktēties ar jums vai tuvoties jums.

 • Ar Direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EAR) starp dalībvalstīm ir izveidots mehānisms krimināltiesību ietvaros izdoto aizsardzības rīkojumu atzīšanai.
  Ja jums par labu kādā dalībvalstī krimināltiesību ietvaros ir izdots aizsardzības rīkojums, jūs varat pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu.
  Piemērojot vienkāršotu un paātrinātu procedūru aizsardzība būtu jāpiešķir kā jaunu aizsardzības pasākumu, ko pieņem dalībvalsts, uz kuru jūs ceļosiet vai pārcelsieties.
  Dalībvalstīm ir jāievieš direktīvas noteikumi savos valsts tiesību aktos līdz 2015. gada 11. janvārim.
 • Ar Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās ir izveidots mehānisms civiltiesiskā kārtā izdoto aizsardzības rīkojumu tiešai atzīšanai starp dalībvalstīm.
  Tādējādi, ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, saņemot apliecību , kas apliecina jūsu tiesības, un uzrādot to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.
  Regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāra.

Divi ar Eiropas aizsardzības rīkojumu saistīti projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Daphne", nesen publicēja savus rezultātus.

 1. Ir pieejams projekts "POEMS", tā Galīgais ziņojums un Ieteikumi, kā arī Valstu lapas. Projekta mērķis bija noteikt tiesību aktus aizsardzības rīkojumu jomā visās 27 ES dalībvalstīs, novērtēt tiesību aktu līmeni un praktisko ietekmi šajā jomā un to, kā darbojas Direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu un Regula Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.
 2. Ir pieejams projekts "Epogender" un tā Rokasgrāmatas, ietverot to dalībvalstu tiesību aktu un prakses salīdzinošu analīzi, kuras skar Direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu attiecībā uz aizsardzības pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības cietušajiem.

Šīs publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības programmas "Daphne" finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu atbild vienīgi to autori, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tās atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Šīs publikācijas sniedz lietderīgus rādītājus, lai atvieglotu efektīvu direktīvas transponēšanu, un satur informāciju par valsts tiesību aktiem, kas var palīdzēt praksē.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.