Beskyttelse mod vold og chikane

Eventuelle beskyttelsesforanstaltninger (tilhold eller lignende påbud/forbud), der er anordnet af en national retsinstans, kan fuldbyrdes i et andet EU-land.

Ret til fortsat at være omfattet af beskyttelsesforanstaltninger ved flytning til en anden medlemsstat

For effektivt at beskytte dig som offer for vold og chikane (navnlig for forskellige former for vold i hjemmet og forfølgelse) har nationale myndigheder ofte mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger (polititilhold og lignende beskyttelsesordrer), der kan forebygge yderligere forulempelse eller chikane fra gerningsmandens side. Hvis du har fået udstedt en beskyttelsesordre i en medlemsstat, kan du have et ønske om at bevare denne beskyttelse ved flytning til eller under en rejse i en anden medlemsstat. EU har i dette øjemed indført en mekanisme til gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Nationale beskyttelsesforanstaltninger kan være af civilretlig, strafferetlig eller forvaltningsretlig karakter, og deres varighed, udstrækning og fremgangsmåden ved fastsættelsen heraf varierer blandt medlemsstaterne. På grund af forskellige EU-retlige regler om gensidig anerkendelse af civilretlige og strafferetlige foranstaltninger har det været nødvendigt med to særskilte regelsæt for at sikre anvendelse af de tre mest almindelige typer beskyttelsesforanstaltninger i hele EU. Beskyttelsesordrer, der er omfattet af direktivet og forordningen, vedrører situationer, hvor du som offer eller muligt offer for strafbare handlinger beskyttes af et forbud mod eller en regulering af, at en person, der forårsager fare, færdes forskellige steder, kontakter dig eller opsøger dig.

Ved Forordning (EU) Nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål indføres en mekanisme til umiddelbar anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som en civilretlig foranstaltning.

Hvis du således er beskyttet af en civilretlig beskyttelsesordre, der er udstedt i den medlemsstat, hvor du har bopæl, kan du umiddelbart påberåbe dig den i en anden medlemsstat ved at indhente en en attest , hvoraf dine rettigheder fremgår, og forelægge den for de relevante myndigheder.

Forordningen finder anvendelse fra den 11. januar 2015.

Hvis du derimod i en medlemsstat har opnået en beskyttelsesordre i forbindelse med en straffesag, kan du anmode om en europæisk beskyttelsesordre i henhold til direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre, hvorved der er indført en mekanisme til anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som led i en straffesag.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.