Suojelu väkivaltaa ja häirintää vastaan

Mikä tahansa EU-maan tuomioistuimen vahvistama suojelumääräys (esimerkiksi lähestymiskielto) voidaan panna täytäntöön toisessa EU-maassa.

Oikeus jatkaa suojelua, kun muuttaa toiseen jäsenvaltioon

Kansalliset viranomaiset voivat monissa tapauksissa määrätä erityisistä suojelutoimenpiteistä (lähestymiskielto tai vastaava suojelumääräys) uhrin suojelemiseksi väkivallalta ja häirinnältä (erityisesti lähisuhdeväkivallalta ja vainoamiselta). Näiden toimenpiteiden avulla voidaan estää tekijää jatkamasta väkivaltaista käyttäytymistään.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys, voi hakea suojelun jatkamista, kun hän muuttaa tai matkustaa toiseen jäsenvaltioon. Tätä varten EU:ssa on käytössä järjestelmä suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista varten.

Kansalliset suojelutoimenpiteet voivat olla luonteeltaan yksityis-, rikos- tai hallinto-oikeudellisia. Niiden kestossa, laajuudessa ja hyväksymismenettelyissä on jäsenvaltiokohtaisia eroja.

Koska EU:n lainsäädännössä säädetään erikseen yksityisoikeudellisten ja rikosoikeudellisten toimenpiteiden tunnustamisesta, kolmen tavallisimman EU:ssa käytössä olevan suojelutoimenpiteen vastavuoroisen tunnustamisen varmistamiseksi tarvittiin kaksi eri säädöstä. Näissä säädöksissä tarkoitetut suojelumääräykset koskevat tilanteita, joissa uhkaa aiheuttavaa henkilöä kielletään oleskelemasta tietyissä paikoissa sekä ottamasta yhteyttä rikoksen uhriin tai potentiaaliseen uhriin ja lähestymästä häntä tai rajoitetaan tällaista oleskelua tai yhteydenpitoa.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetulla asetuksella (EU) N:o 606/2013 luodaan mekanismi, jonka avulla yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa jäsenvaltioiden välillä sellaisenaan. Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille todistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi. Asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys jossakin jäsenvaltiossa käsiteltävässä rikosasiassa, voi puolestaan hakea eurooppalaista suojelumääräystä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU nojalla. Direktiivillä luodaan mekanismi rikosoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden tunnustamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.