Aizsardzība pret vardarbību un aizskaršanu

Ikvienu aizsardzības pasākumu, ko noteikusi vienas dalībvalsts tiesa (rīkojumu par ierobežojumu, aizliegumu vai citādu aizsardzības līdzekli) var izpildīt citā ES dalībvalstī.

Tiesības turpināt izmantot aizsardzības pasākumus, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Lai jūs kā cietušo (jo īpaši tas attiecas uz cietušajiem no dažāda veida vardarbības ģimenē un vajāšanas) efektīvi aizsargātu no vardarbības un aizskaršanas, valsts iestādes var jums par labu noteikt īpašus pasākumus (atturēšanās, aizlieguma vai līdzīgu aizsardzības rīkojumu), kas palīdz novērst turpmāku agresiju vai turpmāku uzbrukumu no pārkāpēja puses. Ja jums par labu ir izdots aizsardzības rīkojums kādā dalībvalstī, jūs varētu vēlēties turpināt izmantot šo aizsardzību, pārceļoties vai ceļojot uz citu dalībvalsti. Lai to panāktu, ES ievieš mehānismu aizsardzības pasākumu savstarpējai atzīšanai.

Valsts aizsardzības pasākumi pēc būtības var būt civiltiesiski, krimināltiesiski vai administratīvi tiesiski, un to ilgums, apjoms un pieņemšanas procedūras dalībvalstīs atšķiras. Ņemot vērā, ka civiltiesību un krimināltiesību pasākumu atzīšanai ES tiesībās ir atšķirīgi juridiskie pamati, bija nepieciešami divi atsevišķi tiesību akti, lai nodrošinātu trīs visizplatītāko aizsardzības pasākumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Aizsardzības rīkojumi, kuriem piemērojama direktīva un regula, attiecas uz situācijām, kad jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam (vai potenciālajam cietušajam) par labu nosaka aizliegumu vai konkrētus noteikumus, kas regulē personas, kas rada apdraudējumu, tiesības piekļūt konkrētām vietām, kontaktēties ar jums vai tuvoties jums.

Ar Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās ir izveidots mehānisms civiltiesiskā kārtā izdoto aizsardzības rīkojumu tiešai atzīšanai starp dalībvalstīm.

Ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, saņemot apliecību , kas apliecina jūsu tiesības, un uzrādot to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāra.

Savukārt, ja jums par labu kādā dalībvalstī ir izdots krimināltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat pieprasīt Eiropas Aizsardzības rīkojumu, pamatojoties uz Direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EAR), ar ko izveido mehānismu krimināltiesību ietvaros pieņemtu aizsardzības rīkojumu atzīšanai starp dalībvalstīm.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.