Ochrana pred násilím a obťažovaním

Akékoľvek ochranné opatrenia (príkaz zdržať sa konania, zákaz alebo podobný ochranný príkaz), ktoré vydal vnútroštátny súd, môžu byť vykonané v inej krajine EÚ.

Právo aj naďalej využívať ochranné opatrenia pri presťahovaní sa do iného členského štátu

Aby Vás ako obeť (najmä obeť rôznych foriem domáceho násilia a prenasledovania) vnútroštátne orgány účinne chránili pred násilím a obťažovaním, môžu Vám poskytnúť osobitné opatrenia (súdny zákaz priblíženia sa, príkaz na opustenie domácnosti v dôsledku páchania násilia alebo podobný ochranný príkaz), ktoré pomáhajú zabrániť ďalšej agresii alebo ďalšiemu útoku zo strany páchateľa. Ak Vám bol v jednom z členských štátov priznaný ochranný príkaz, je možné, že si prajete využívať túto ochranu aj naďalej pri presťahovaní sa alebo vycestovaní do iného členského štátu. Na tento účel EÚ zaviedla mechanizmus na vzájomné uznávanie ochranných opatrení.

Vnútroštátne ochranné opatrenia môžu mať občianskoprávny, trestnoprávny alebo správny charakter a ich trvanie, rozsah a postupy prijímania sa medzi členskými štátmi líšia. Vzhľadom na to, že v oblasti práva EÚ existujú rôzne právne základy pre vzájomné uznávanie občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, na zabezpečenie obehu troch najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ boli potrebné dva samostatné nástroje. Ochranné príkazy, na ktoré sa vzťahuje smernica a nariadenie, sa týkajú situácií, keď ako obeť alebo potenciálna obeť trestnej činnosti ťažíte z toho, že osoba predstavujúca riziko má zakázaný alebo obmedzený vstup na určité miesta a styk s Vami alebo priblíženie sa k Vám.

Nariadením (EÚ) č. 606/2013 vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po získaní osvedčenia a jeho predložení príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Ak však disponujete ochranným príkazom v trestnej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete požiadať o európsky ochranný príkaz na základe smernice 2011/99/EÚeurópskom ochrannom príkaze, ktorou sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje uznanie ochranných príkazov vydaných ako trestnoprávne opatrenie medzi členskými štátmi.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.