Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Pakkerejser (2015/2302)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at indføre et højt, ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau for aftaler om pakkerejser* og sammensatte rejsearrangementer* under hensyntagen til det stigende antal bestillinger over internettet.

HOVEDPUNKTER

Oplysninger

Rejsearrangøren eller formidleren skal give følgende oplysninger inden aftalens indgåelse:

 • rejseruten med datoer og antallet af inkluderede overnatninger
 • anvendt transport, herunder angivelse af datoer og klokkeslæt for af- og hjemrejse, steder, hvor der gøres ophold undervejs, og transportforbindelser
 • oplysninger om indkvarteringssteder
 • inkluderede måltider
 • besøg eller andre ydelser, der er inkluderet
 • gruppens omtrentlige størrelse, hvis der er tale om en grupperejse
 • det sprog, som turistydelser foregår på, hvis det er relevant
 • hvorvidt rejsen er egnet for bevægelseshæmmede personer, og, på anmodning af den rejsende, oplysninger om rejsens eller feriens egnethed med hensyntagen til den rejsendes behov
 • kontaktoplysninger
 • den samlede pris inklusive skatter, afgifter og eventuelle yderligere omkostninger
 • ordninger om betaling
 • det mindste antal personer, der kræves, for at pakkerejsen gennemføres, og fristen for eventuel aflysning af denne årsag
 • pas- og visumkrav samt oplysninger om sundhedsmæssige formaliteter
 • oplysninger om, at den rejsende kan opsige aftalen når som helst inden pakkerejsens begyndelse mod betaling af et passende gebyr eller de af rejsearrangøren krævede standardiserede opsigelsesgebyrer
 • oplysninger om tegning af en frivillig eller obligatorisk forsikring, der dækker opsigelse af kontrakten eller udgifterne til bistand i tilfælde af ulykke, sygdom eller død.

Bekræftelsen af aftalen skal også indeholde følgende:

 • den rejsendes særlige krav, som rejsearrangøren har accepteret at opfylde
 • oplysninger om, at rejsearrangøren er ansvarlig for levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen, og forpligtet til at yde den rejsende bistand, hvis den pågældende er i vanskeligheder
 • kontaktoplysninger for den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse mod konkurs eller insolvens, samt for rejsearrangørens lokale repræsentant, et kontaktpunkt eller en anden tjeneste, der giver den rejsende mulighed for hurtigt og effektivt at kontakte rejsearrangøren
 • oplysninger om, at den rejsende er forpligtet til at meddele en eventuel mangel
 • for uledsagede børn, oplysninger, som muliggør direkte kontakt med barnet eller den person, der er ansvarlig for barnet på barnets opholdssted
 • oplysninger om klagebehandlingsprocedurer
 • oplysninger om den rejsendes ret til at overdrage aftalen.

I god tid inden pakkerejsens begyndelse giver rejsearrangøren den rejsende de nødvendige kvitteringer, værdikuponer og billetter samt de nødvendige rejseoplysninger.

Prisstigninger

Prisen må kun forhøjes (i de fleste tilfælde med maksimalt 8 %), hvis aftalen udtrykkeligt indeholder denne mulighed (og i så fald har den rejsende også ret til prisnedsættelser), og hvis forhøjelsen er et direkte resultat af:

 • prisen på brændstof eller andre energikilder
 • forhøjede skatter eller afgifter, der pålægges af en tredjemand
 • valutakurser.

Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om prisstigningen senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse.

Opsigelse af aftalen

Hvis rejsearrangøren foretager betydelige ændringer af aftalen, eller hvis prisen forhøjes med mere end 8 %, kan den rejsende forud for pakkerejsens begyndelse enten acceptere ændringen, acceptere en erstatningspakke (af tilsvarende eller højere værdi) eller opsige aftalen med fuld refusion af alle betalinger inden for 14 dage.

Den rejsende kan til enhver tid opsige aftalen forud for pakkerejsens begyndelse (mod betaling af et passende gebyr).

Den rejsende kan også opsige aftalen (uden betaling af et gebyr) i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, der indtræffer på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf, og som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, eller som i væsentlig grad berører befordringen af passagerer til destinationen. Der vil være fuld refusion men ikke yderligere kompensation.

Levering

Rejsearrangøren er ansvarlig for leveringen af de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen, også selvom ydelserne leveres af andre tjenesteydere. Der er regler for manglende overensstemmelse, opsigelse og kompensation:

 • Hvis en hvilken som helst af rejseydelserne ikke leveres i overensstemmelse med aftalen om pakkerejsen, afhjælper rejsearrangøren manglen, medmindre dette er umuligt eller medfører uforholdsmæssige omkostninger.
 • Hvis en væsentlig del af rejsetjenesteydelserne ikke kan leveres som aftalt, skal rejsearrangøren uden yderligere udgifter for den rejsende tilbyde egnede alternative arrangementer af en tilsvarende eller højere kvalitet.
 • Hvis den rejsendes hjemrejse ikke kan sikres på grund af »uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder«, bærer rejsearrangøren omkostningerne ved indkvartering i op til 3 nætter.
 • Den rejsende kan opsige aftalen uden at betale et opsigelsesgebyr, hvis en mangel påvirker leveringen af pakkerejsen væsentligt, og rejsearrangøren ikke har afhjulpet den.

EU-landene skal sikre, at henvendelser, anmodninger eller klager kan rettes direkte til formidleren, og at formidleren videregiver disse til rejsearrangøren, som skal hjælpe hurtigst muligt.

Der er øget beskyttelse af rejsende i tilfælde af en rejsearrangørs insolvens eller konkurs. Der oprettes et netværk af centrale kontaktpunkter i EU-landene med henblik på at fremme det internationale samarbejde.

Dette direktiv gælder ikke for arrangementer, som:

 • varer under 24 timer, medmindre en overnatning er inkluderet
 • udbydes lejlighedsvis og på nonprofitbasis og kun til en begrænset gruppe af rejsende
 • købes på grundlag af en generel aftale om forretningsrejser.

Generelt må EU-landene ikke indføre bestemmelser, der giver et andet beskyttelsesniveau for rejsende end det, der er fastsat i dette direktiv. De nye foranstaltninger skal anvendes fra den 1. juli 2018.

Direktivet ophæver direktiv 90/314/EØF med virkning fra den 1. juli 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

EU-landene skal indarbejde det i national lovgivning inden den 1. januar 2018. Det træder i kraft den 1. juli 2018.

Direktivet blev indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde den 22. september 2017.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til

VIGTIGE BEGREBER

Pakkerejse: I de fleste tilfælde betyder dette en kombination af mindst 2 forskellige typer rejseydelser (f.eks. fly, tog og/eller indkvartering) som en del af den samme rejse, der normalt købes fra et enkelt salgssted. Ydelserne er blevet udvalgt, inden den rejsende accepterer at betale, og pakkerejsen sælges til en pris, hvor alt er inkluderet, eller annonceres som en pakkerejse.
Sammensatte rejsearrangementer:

mindst 2 forskellige typer rejseydelser, der købes som en del af den samme rejse, hvor der er særskilte aftaler med hver enkelt leverandør af rejseydelserne. Dette gælder enten:

 • hvis hver rejseydelse udvælges og betales for under et enkelt besøg på salgsstedet, eller
 • hvis den rejsende tilbydes en anden rejseydelse senest 24 timer efter at have bestilt den første.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1-33).

Sidste opdatering: 10/09/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.