Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pakettreisid (2015/2302)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada kõrgetasemeline ja ühtlane tarbijakaitse seoses pakettreiside* ja seotud reisikorraldusteenustega*, võttes arvesse internetipõhise broneerimise aina laialdasemat kasutamist.

PÕHIPUNKTID

Teave

Enne lepingu sõlmimist peab reisi korraldaja või müüja esitama järgmise teabe:

 • marsruut koos kuupäevadega ja selles sisalduvate ööde arv;
 • kasutatav transport, sealhulgas väljumise ja saabumise ajad, vahepeatused ning transpordiühendused;
 • üksikasjalik teave majutuse kohta;
 • toitlustamiskava;
 • sisalduvad külastused või muud teenused;
 • rühmaga reisimise korral rühma ligikaudne suurus;
 • asjakohasel juhul keel, milles turismiteenuseid osutatakse;
 • reisi sobivus piiratud liikumisvõimega isikutele ja reisija taotlusel reisi või puhkuse sobivus reisija vajadusi silmas pidades;
 • kontaktandmed;
 • koguhind koos maksudega ja kõigi muude kuludega;
 • maksmise kord;
 • minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, ja aeg sellel põhjusel võimalikuks tühistamiseks;
 • passi- ja viisanõuded ning teave tervishoiuformaalsuste kohta;
 • teave selle kohta, et reisija võib lõpetada lepingu enne pakettreisi algust igal ajal, makstes asjakohase tasu või korraldaja poolt nõutavad standardsed lõpetamistasud;
 • teave vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingu lõpetamise kulud või abistamiskulud õnnetuse, haiguse või surma korral.

Lepingu kinnitus hõlmab ka järgmist:

 • reisija erisoovid, millega korraldaja on nõustunud;
 • teave selle kohta, et korraldaja vastutab kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest ning on kohustatud andma abi, kui reisija satub raskustesse;
 • maksejõuetuse korral kaitset pakkuva organisatsiooni ning korraldaja kohaliku esindaja, kontaktpunkti või muu teenistuse kontaktandmed, kelle kaudu reisija saab kiiresti ja tõhusalt korraldajaga ühendust võtta;
 • teave selle kohta, et reisija peab teavitama kõigist mittevastavustest;
 • kui alaealised reisivad ilma vanema või muu volitatud isikuta, siis teave selle kohta, kuidas võtta otse ühendust alaealise või tema eest vastutava isikuga alaealise peatuspaigas;
 • teave kaebuste lahendamise menetluste kohta;
 • teave reisija õiguse kohta leping üle anda.

Korraldaja annab aegsasti enne pakettreisi algust kõik vajalikud kviitungid, kupongid ja piletid ning teabe reisi kohta.

Hinna tõstmine

Hindu võib tõsta (enamikul juhtudel kuni 8%) ainult siis, kui lepingus on sõnaselgelt see võimalus ette nähtud ja märgitud, et reisijal on õigus ka hinnaalandusele, ning üksnes järgmiste muutuste otsesel tulemusel:

 • kütuse või muude energiaallikate hinna muutumine;
 • kolmandate isikute poolt maksu- või tasumäärade muutmine;
 • vahetuskursside muutus.

Hinnatõusust tuleb teavitada hiljemalt 20 päeva enne pakettreisi algust.

Lepingu lõpetamine

Kui korraldaja muudab olulisel määral lepingut või tõstab hinda üle 8%, võib reisija enne pakettreisi algust selle muudatusega nõustuda, vastu võtta asenduspakettreisi (samaväärse või kõrgema väärtusega) või lõpetada lepingu ja saada hiljemalt 14 päeva jooksul tagasi kõik tehtud maksed.

Reisija võib lõpetada lepingu igal hetkel enne pakettreisi algust (makstes asjakohase lõpetamistasu).

Samuti on reisijal õigus lõpetada leping (lõpetamistasu maksmata), kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta. Kõik maksed makstakse tagasi, kuid täiendavat hüvitist mitte.

Teenuste osutamine

Pakettreisi korraldaja vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste osutamise eest isegi siis, kui neid osutavad teised reisiteenuse osutajad. Ette on nähtud eeskirjad mittevastavuse ja lõpetamise puhuks ning hüvitise maksmise kohta.

 • Kui mis tahes reisiteenust ei osutata kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja mittevastavuse, v.a juhul, kui see on võimatu või sellega kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud.
 • Juhul kui kokkulepitud viisil ei ole võimalik osutada olulist osa reisiteenustest, tuleb lisatasuta pakkuda muid sobivaid samaväärse või kõrgema kvaliteediga teenuseid.
 • Kui „vältimatute ja erakorraliste asjaolude“ tõttu ei ole võimalik reisija tagasipöördumist tagada, kannab korraldaja kuni kolme öö majutuse kulud.
 • Reisija võib lepingu lõpetada lõpetamistasu maksmata, kui mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja korraldaja ei ole seda heastanud.

ELi riigid peaksid tagama, et teated, taotlused või kaebused saab saata otse müüjale ning müüja edastab need korraldajale, kes peab abistama põhjendamatu viivituseta.

Reisijatele on ette nähtud suurem kaitse korraldaja maksejõuetuse puhul. ELi riikides luuakse kesksete kontaktpunktide võrgustik, et parandada rahvusvahelist koostööd.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmist liiki reisikorraldusteenuste suhtes:

 • vähem kui 24 tundi kestvad ja majutust mittesisaldavad reisid;
 • üksnes piiratud arvule reisijatele mõnikord mittekasumlikul eesmärgil pakutavad reisid;
 • ettevõtluse või kutsealaga seotud üldise lepingu alusel ostetud reisid.

ELi riigid ei tohi üldiselt kehtestada oma siseriiklikus õiguses sätteid, millega tagatakse käesoleva direktiiviga kehtestatust erinev reisijate kaitse tase. Uusi sätteid tuleks kohaldada alates 1. juulist 2018.

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks direktiiv 90/314/EMÜ alates 1. juulist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

ELi riigid peavad selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 2018. Direktiivi kohaldatakse 1. juulist 2018.

See lisati Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse 22. septembril 2017.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Pakettreis – enamikul juhtudel tähendab see vähemalt kahe eri reisiteenuse kombinatsiooni (nt lennu- või rongireis ja/või majutus) samaks reisiks, mis üldiselt ostetakse ühest müügikohast. Need teenused on valitud enne, kui reisija on andnud maksmise kohta nõusoleku, ning neid müüakse ühtse hinna alusel või reklaamitakse pakettreisina.
Seotud reisikorraldusteenus vähemalt kahte eri liiki reisiteenused, mis ostetakse samaks reisiks, kuid üksikute reisiteenuste osutajatega sõlmitakse eraldi lepingud. Seda mõistet kohaldatakse juhul, kui:
 • eraldi reisiteenused valitakse ja nende eest makstakse müügikoha ühekordsel külastamisel; või
 • kui reisijale pakutakse teist reisiteenust 24 tunni jooksul pärast esimese broneeringu tegemist.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (ELT L 326, 11.12.2015, lk 1–33).

Viimati uuendatud: 10/09/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.