Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A szervezett utazási formák (2015/2302)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Egységes, magas szintű fogyasztóvédelem bevezetése az utazási csomagokra* és az utazási szolgáltatásegyüttesekre* vonatkozó szerződések tekintetében, az internetes foglalás egyre növekvő használatának figyelembevételével.

FŐBB PONTOK

Tájékoztatás

A szerződések aláírását megelőzően az utazásszervezőknek vagy utazásközvetítőknek a következőkről kell tájékoztatást nyújtaniuk:

 • útvonal és időpontok az éjszakák számának megadásával;
 • a szállítóeszközök, többek között az indulás és az érkezés ideje, a közbenső megállók, valamint a közlekedési csatlakozások;
 • a szálláshely részletes adatai;
 • étkezési rend;
 • látogatások vagy egyéb, az utazási csomaghoz tartozó szolgáltatások;
 • csoportos utazás esetén a csoport várható létszáma;
 • adott esetben a turisztikai szolgáltatások nyelve;
 • az utazás megfelel-e csökkent mozgásképességű személyek számára, illetve az utazó kérésére pontos információk arról, hogy az ő szükségleteit figyelembe véve megfelel-e számára az utazás vagy üdülés;
 • elérhetőségek;
 • az utazási csomag teljes ára adókkal és minden további költséggel együtt;
 • fizetési feltételek;
 • az utazási csomag indításához szükséges minimum létszám és a szükséges létszám hiányából eredő esetleges visszamondás határideje;
 • útlevél- és vízumelőírások, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó információk;
 • az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő lemondási díj, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes lemondási díjak ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést;
 • a szerződés utazó részéről történő felmondása költségeinek, vagy baleset, betegség, illetve halál esetén a segítségnyújtás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosítás.

A szerződésről szóló visszaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

 • az utazó különleges igényei, amelyeket az utazásszervező elfogadott;
 • arra vonatkozó információ, hogy az utazásszervező felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget nyújtani, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül;
 • a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős szervezet, valamint az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgálatnak az elérhetőségei, amelyek lehetővé teszik az utazó számára az utazásszervező gyors elérését;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazó köteles jelezni az esetlegesen észlelt nem szerződésszerű teljesítést;
 • felnőtt kísérete nélkül kiskorúak esetén tájékoztatás arról, hogy hogyan létesíthető közvetlen kapcsolat a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel;
 • információk a panaszkezelési eljárásokról;
 • információ az utazó azon jogáról, hogy a szerződést más utazóra átruházhatja.

Az utazásszervezőnek az utazási csomag megkezdése előtt kellő időben az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket, valamint az utazásra vonatkozó szükséges információkat.

Áremelés

Áremelésre (a legtöbb esetben legfeljebb 8%) kizárólag akkor van lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten fenntartották az ilyen áremelés lehetőségét (amely esetben árcsökkentés is igényelhető), és amennyiben azok közvetlenül az alábbi költségekre vezethetők vissza:

 • üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei;
 • harmadik fél által kivetett adók vagy díjak emelése;
 • átváltási árfolyamok.

Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt legalább 20 nappal értesíti az utazót az áremelésről.

A szerződés felmondása

Amennyiben az utazásszervező jelentős mértékben módosítja a szerződést, vagy 8%-ot meghaladó áremelést hajt végre, az utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően elfogadhatja a módosításokat, vagy elfogadhat egy másik (azonos vagy magasabb színvonalú) csomagot, vagy jogosult felmondani a szerződést bármely kifizetett összeg 14 napon belüli visszatérítésével.

Az utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bármikor felmondhatja a szerződést (lemondási díj ellenében).

Az utazó (lemondási díj megfizetése nélkül) felmondhatja a szerződést, amennyiben a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utasoknak a célállomásra való szállítását. Ez esetben az utazók a befizetett teljes összeg visszafizetésére jogosultak, de további kártérítésre nem.

Teljesítés

Az utazási csomag szervezője felelős a szerződésben szereplő utazási szolgáltatások teljesítéséért, abban az esetben is, ha a szolgáltatásokat egyéb szolgáltatók nyújtják. A nem teljesítésre, a felmondásra és a kártérítésre a következő szabályok vonatkoznak:

 • Amennyiben az utazási szolgáltatások bármelyikét nem a szerződéssel összhangban teljesítik, az utazásszervező orvosolja a nem szerződésszerű teljesítést, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan költségekkel jár.
 • Amennyiben az utazási szolgáltatások jelentős része nem biztosítható a vonatkozó szerződésben meghatározott módon, az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül azonos vagy magasabb színvonalú, megfelelő alternatív szolgáltatásokat kell felajánlani.
 • Amennyiben az utazó visszaérkezése „elháríthatatlan és rendkívüli körülmények” fennállása miatt nem biztosítható, az utazásszervező három éjszakát meg nem haladó időtartamra viseli a szállás költségeit.
 • Az utazó lemondási díj megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a nem szerződésszerű teljesítés az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben érinti, az utazásszervező pedig nem orvosolja azt.

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy az utazó közvetlenül az utazásközvetítőhöz intézhesse üzeneteit, kéréseit, illetve panaszait, és hogy az utazásközvetítő haladéktalanul közvetítse ezeket az utazásszervezőnek.

Az utazásszervező fizetésképtelensége esetén az utazók fokozott védelemben részesülnek. A nemzetközi együttműködés ösztönzése céljából az uniós országokban központi kapcsolattartó pontok hálózatának létrehozására kerül sor.

Az irányelv nem alkalmazandó azon utazási csomagokra és szolgáltatásegyüttesekre:

 • amelyek 24 óránál rövidebb időtartamot ölelnek fel, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;
 • amelyek felkínálása alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik;
 • amelyeket üzleti vagy szakmai célú út megszervezésére irányuló általános megállapodás részeként vásárolnak.

Az uniós országok általában nem vezethetnek be olyan rendelkezéseket, amelyek ezen irányelvtől eltérő szintű védelmét biztosítanak. Az új intézkedések 2018. július 1-jétől alkalmazandók.

Ezen irányelv 2018. július 1-jétől hatályon kívül helyezi a 90/314/EGK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az uniós országoknak 2018. január 1-jéig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az irányelv 2018. július 1-jétől lesz alkalmazandó.

Az irányelvet 2017. szeptember 22-én belefoglalták az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Csomag: általában egyetlen értékesítési helyen megvásárolt, legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás (pl. repülőút vagy vasúti utazás és/vagy szállás) kombinációja ugyanazon utazás vagy üdülés részeként. A szolgáltatások kiválasztása még az előtt megtörténik, hogy fizetési megállapodás jön létre az utazóval, és összesített ár fejében kínálják vagy csomagként hirdetik.
Utazási szolgáltatásegyüttes:ugyanazon utazáshoz vásárolt legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely az egyes utazási szolgáltatókkal külön szerződések megkötését eredményezi. A következő esetekben alkalmazandó:
 • amikor a szolgáltatások kiválasztása és kifizetése az értékesítési pont egyetlen alkalommal történő felkeresése során történik; vagy
 • az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolása után legkésőbb 24 órán belül egy másik utazási szolgáltatást ajánlanak az utazónak.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1–33. o.).

Utolsó frissítés: 10/09/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.