Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Paketresor (2015/2302)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet ska skapa en hög, enhetlig konsumentskyddsnivå när det gäller avtal med avseende på paketresor* och sammanlänkade researrangemang*, med tanke på den växande användningen av bokningar via internet.

VIKTIGA PUNKTER

Information

Följande information ska tillhandahållas av arrangören eller återförsäljaren innan ett avtal sluts:

 • Resplan med datum och antalet nätter som ingår.
 • Transportmedel, inklusive tid för avresa och hemkomst, plats(er) för uppehåll under resan och anslutande transporter.
 • Upplysningar om inkvartering.
 • Måltider som ingår.
 • Besök eller andra tjänster som ingår.
 • Vid gruppresor, gruppens ungefärliga storlek.
 • Det språk som eventuella turisttjänster kommer att utföras på.
 • Huruvida resan är lämplig för personer med nedsatt rörlighet och, på resenärens begäran, uppgifter om huruvida resan eller semestern är lämplig med hänsyn till resenärens behov.
 • Kontaktuppgifter.
 • Paketresans totalpris inklusive skatter och alla övriga kostnader.
 • Betalningssätt.
 • Det minsta antal personer som krävs för att paketresan ska genomföras och tidsgränsen för en eventuell uppsägning av avtalet om inte antalet resenärer har uppnåtts.
 • Pass- och viseringskrav samt information om hälsobestämmelser.
 • Resenären kan säga upp avtalet när som helst före paketresans början mot en skälig uppsägningsavgift eller de standardiserade uppsägningsavgifter som arrangören begär.
 • Frivillig eller obligatorisk försäkring som täcker kostnaden för resenärens uppsägning av avtalet eller kostnaden för assistans i händelse av olycka, sjukdom eller dödsfall.

Bekräftelsen på avtalet ska också innehålla följande information:

 • Särskilda krav från resenären som arrangören har accepterat.
 • Information om att arrangören är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs och att arrangören är skyldig att tillhandahålla assistans om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Kontaktuppgifter för det organ som ansvarar för skydd vid obestånd och för arrangörens lokala representant, eller för en kontaktpunkt eller annan tjänst som gör att resenären snabbt och effektivt kan kontakta arrangören.
 • Information om att resenären måste meddela varje brist på överensstämmelse.
 • Om en minderårig reser utan förälder eller annan ansvarig person, information som möjliggör direkt kontakt med den minderårige eller den person som är ansvarig för den minderårige på den plats där den minderårige vistas.
 • Information om förfaranden för hantering av klagomål.
 • Resenärens rätt att överföra avtalet.

I god tid före paketresans början ska arrangören tillhandahålla resenären nödvändiga kvitton, intyg och biljetter och nödvändig reseinformation.

Prisökningar

Prisökningar (i de flesta fall begränsade till åtta procent) är endast tillåtna om avtalet uttryckligen fastställer den möjligheten (i vilket fall prissänkningar också kan begäras) och som en direkt följd av förändringar gällande

 • kostnaden för bränsle eller andra kraftkällor,
 • nivån på skatter eller avgifter som tas ut av tredje parter,
 • valutakurser.

Oavsett prisökningens omfattning ska arrangören meddela resenären detta senast 20 dagar före paketresans början.

Uppsägning av avtalet

Om arrangören gör väsentliga ändringar i avtalet eller höjer priset med mer än åtta procent får resenären före paketresans början antingen godta ändringen, godta en alternativ paketresa (med samma eller högre värde) eller säga upp avtalet, i vilket fall alla betalningar ska betalas tillbaka inom 14 dagar.

Resenären får säga upp avtalet när som helst före paketresans början (mot en skälig avgift).

Resenären kan också säga upp avtalet (utan att betala någon avgift) i händelse av oundvikliga eller extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet som väsentligen påverkar fullgörandet av paketresan, eller som väsentligen påverkar transporten av passagerare till resmålet. I detta fall ska resenären ha rätt till full återbetalning men ingen ytterligare ersättning.

Fullgörande

Arrangören är ansvarig för fullgörandet av de resetjänster som inbegrips i avtalet, även om tjänsterna utförs av andra resetjänstleverantörer. Det finns bestämmelser för underlåtelse att fullgöra skyldigheter, uppsägning och ersättning.

 • Om någon av resetjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet ska arrangören avhjälpa den bristande överensstämmelsen, såvida det inte är omöjligt eller medför oproportionella kostnader.
 • Om en betydande andel av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt överenskommelsen ska lämpliga alternativa arrangemang av likvärdig eller högre kvalitet erbjudas.
 • Om det är omöjligt att säkerställa resenärens hemresa på grund av ”oundvikliga och extraordinära omständigheter”, ska arrangören stå för kostnaden för inkvartering i upp till tre nätter.
 • Resenären får säga upp paketreseavtalet utan uppsägningsavgift om bristande överensstämmelse väsentligen inverkar på fullgörandet av paketresan och arrangören inte har avhjälpt detta.

EU-länderna ska se till att meddelanden, begäranden eller klagomål kan skickas direkt till återförsäljaren och att återförsäljaren vidarebefordrar dessa till arrangören utan onödigt dröjsmål.

Resenärer ska få ökat skydd i händelse av arrangörens obestånd. Ett nätverk av centrala kontaktpunkter kommer att upprättas i EU-länderna för att förbättra det internationella samarbetet.

Direktivet är inte tillämpligt på resor som

 • omfattar en tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida inte inkvartering över natten ingår,
 • erbjuds tillfälligt på ideell basis och endast för en begränsad grupp med resenärer,
 • köps på grundval av ett allmänt avtal för anordnande av resor som avser närings- eller yrkesverksamhet.

I allmänhet får EU-länderna inte införa bestämmelser om en annan skyddsnivå för resenärer som avviker från bestämmelserna i detta direktiv. De nya bestämmelserna ska tillämpas senast den 1 juli 2018.

Detta direktiv upphäver direktiv 90/314/EEG med verkan från och med den 1 juli 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

EU-länderna måste införliva det i sin lagstiftning senast den 1 januari 2018. Det blir tillämpligt från och med den 1 juli 2018.

Direktivet införlivades i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet den 22 september 2017.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Paketresa: I de flesta fall är detta en kombination av minst två olika typer av resetjänster (t.ex. flyg, tågresa och/eller boende) avsedda för samma resa och i allmänhet köpta från ett enda försäljningsställe. Tjänsterna har valts ut innan resenären samtycker till att betala och säljs till ett allomfattande pris eller marknadsförs med beteckningen paketresa.
Sammanlänkade researrangemang:Minst två olika typer av resetjänster köpta för samma resa, som leder till ingåendet av separata avtal med de enskilda resetjänstleverantörerna. Detta gäller antingen
 • när separata tjänster väljs ut och betalas under ett enda besök på försäljningsstället, eller
 • när resenären erbjuds en ytterligare resetjänst inom 24 timmar efter bokningen av den första resetjänsten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1).

Senaste uppdatering: 10/09/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.