Glosārijs

Ja jums nav skaidra kāda saistībā ar pamattiesībām izmantotā termina nozīme, to varat noskaidrot glosārijā, kurā izklāstīta plaši izplatīto terminu nozīme.

Vispārējās tiesību jomas

Termins

Apraksts

Tiesības uz tiesu un citu iestāžu pieejamību, lai iegūtu tiesisko aizsardzību, piemēram, saistošu nolēmumu vai finansiālu kompensāciju

Attiecas uz gadījumiem, kad personai nav iespēju panākt tiesisko aizsardzību, lietas izskatīšana nav taisnīga vai nepamatoti notiek slēgtā tiesas sēdē, tiesa nav neatkarīga, tiesas process ir nesamērīgi ilgs vai persona nesaņem juridisku palīdzību vai juridisku pārstāvību. Šī tiesību joma attiecas arī uz gadījumiem, kad personu uzskata par vainīgu pirms vainas pierādīšanas tiesā, atzīst par vainīgu rīcībā, kas nav noziedzīgs nodarījums, personai piespriež pārāk smagu sodu vai divreiz soda kriminālprocesā par to pašu nodarījumu.

Patērētāju tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad persona, pērkot preces vai pakalpojumus (tostarp, iepērkoties tiešsaistē), saskaras ar negodīgu rīcību vai pirkums neatbilst kvalitātes standartiem. Šī tiesību joma attiecas arī uz tādiem jautājumiem kā negodīgi līguma noteikumi, maldinoša reklāma vai kompleksā ceļojuma operatora bankrots.

Tiesības uz vides aizsardzību

Attiecas uz gadījumiem, kad vide, kurā persona dzīvo, netiek pienācīgi saglabāta vai aizsargāta. Šī tiesību joma attiecas arī uz personas aizsardzību pret piesārņojumu, piemēram, sliktu gaisa kvalitāti vai toksiskām ķīmiskām vielām.

Ar domas, vārda un reliģijas brīvību saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad tiek ierobežotas personas tiesības paust viedokli un saņemt un izplatīt informāciju un idejas, tostarp tiešsaistē. Šī tiesību joma attiecas arī uz tādām darbībām kā mākslas darbu brīva radīšana, izpildīšana, izplatīšana un izstādīšana.

Patvēruma un imigrācijas tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegts meklēt patvērumu vai personu pārvieto, izraida vai izdod kādai valstij, ja pastāv liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs.

Ar pārvietošanās brīvību ES teritorijā saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegta iespēja brīvi pārvietoties vai dzīvot Eiropas Savienības teritorijā, piemēram, nolūkā strādāt, mācīties, veidot uzņēmumu vai pavadīt ģimenes locekļus.

Tiesības netikt diskriminētam

Attiecas uz gadījumiem, kad tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, sociālais nodrošinājums, veselības aprūpe, piekļuve precēm un pakalpojumiem vai mājoklim pret personu izturas atšķirīgi tās dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, dzimumorientācijas (lesbiešu, geju, biseksuālu, transseksuālu un interseksuālu personu gadījumā), reliģijas un pārliecības vai citu iemeslu dēļ. Šī tiesību joma attiecas arī uz gadījumiem, kad persona ir cietusi naida noziegumā, t. i., noziedzīgā nodarījumā, kura pamatā ir rasisms, ksenofobija, reliģiska neiecietība vai personas faktiskā vai šķietamā invaliditāte, dzimumorientācija vai dzimumidentitāte.

Ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības

Attiecas uz personas datu (visas personu identificējošās informācijas, piemēram, vārda, tālruņa numuru, dzimšanas datuma vai fotogrāfiju) vākšanu, piekļuvi tiem un to izmantošanu, ko veic citas personas (citas privātpersonas, uzņēmumi, publiskas iestādes, valdība, aģentūras vai citas struktūras), tostarp tiešsaistē. Šī tiesību joma attiecas arī uz nevēlamiem tiešā mārketinga zvaniem un pasta sūtījumiem.

Ar personas fiziskās un garīgās neaizskaramības aizsardzību saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad pret personu slikti izturas, nepamatoti aiztur vai apcietina, vai spīdzina, vai kad persona ir cietusi no necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai soda, verdzības vai piespiedu darba vai cilvēku tirdzniecības. Šī tiesību joma var attiekties arī uz gadījumiem, kad, piemēram, ir nogalināts personas radinieks.

Tiesības uz sociālo un politisko līdzdalību

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegta mierīga pulcēšanās, politisku partiju veidošana vai iestāšanās arodbiedrībā vai jebkādā citā apvienībā. Šī tiesību joma attiecas arī uz gadījumiem, kad tiek ierobežotas personas tiesības balsot vai kandidēt vēlēšanās. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad personas izcelsmes valsts iestādes liedz personai diplomātisku vai konsulāru aizsardzību.

Ar privātās un ģimenes dzīves neaizskaramības aizsardzību saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad tiek aizskarta personas privātā dzīve vai ģimene. Šī tiesību joma attiecas uz personas identitāti (piemēram, vārda izvēli, ģērbšanās veidu, dzimumidentitāti), medicīnisko aprūpi (nolaidīgu attieksmi vai medicīnisko aprūpi bez pacienta piekrišanas), vajāšanu (tostarp kibervajāšanu), nepamatotu personas pārmeklēšanu vai pirkstu nospiedumu ņemšanu policijas iestādēs, bērnu un vecāku attiecībām, personu partnerattiecībām (tostarp viendzimuma partnerattiecībām), adopciju utt. Tā ietver arī situācijas, kad personu atlaiž no darba ar maternitāti saistītu iemeslu dēļ, un tiesības uz apmaksātu maternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu.

Īpašumtiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegta iespēja izmantot savu īpašumu, tostarp zemi, dzīvokļus, automobiļus utt. Šī tiesību joma attiecas arī uz gadījumiem, kad autors vai izgudrotājs vēlas aizsargāt paša radīto darbu un gūt no tā labumu. Tā var attiekties uz darbiem, ko aizsargā autortiesības, patenti un preču zīmes, kā arī uz oriģinālām darījumdarbības metodēm un rūpnieciskiem procesiem.

Ar labu publisko pārvaldību saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad persona vēlas sūdzēties par administratīvu kļūmi, piemēram, ja valdības iestāde, pašvaldība vai cita publiska iestāde neizskata jautājumus objektīvi, godīgi un pieņemamā termiņā.

Tiesības sociālā nodrošinājuma un palīdzības, izglītības, mājokļu un veselības aprūpes jomā

Attiecas uz situācijām, kad personai tiek liegta piekļuve sociālā nodrošinājuma pabalstiem un sociālajai palīdzībai galvenokārt tādos gadījumos kā maternitāte, slimība, nelaimes gadījums, darba zaudējums vai vecums. Šī tiesību joma attiecas arī uz personas tiesībām uz piekļuvi primārajai veselības aprūpei un ārstēšanai, sociālajai palīdzībai un palīdzībai mājokļa jomā, tostarp finansiālam atbalstam. Tā aptver arī problēmas saistībā ar piekļuvi obligātajai izglītībai, kā arī augstākajai izglītībai un tālākizglītībai, tostarp universitātes izglītībai un profesionālajai apmācībai, un gadījumus, kad izglītības iestādes neievēro vecāku reliģisko, filozofisko un pedagoģisko pārliecību. Tāpat šī tiesību joma attiecas uz piekļuves problēmām vispārējas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, pasta, telesakaru vai transporta pakalpojumiem.

Konkrētu neaizsargātu grupu – personu ar invaliditāti, bērnu un vecu cilvēku – tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegta piekļuve sociālajiem pabalstiem (piemēram, invaliditātes pensijai) vai tiek apdraudēta personas piedalīšanās sociālajā, kultūras un politiskajā dzīvē tāpēc, ka attiecīgā persona ir bērns vai vecs cilvēks, vai persona netiek aizsargāta, jo pieder pie kādas no šīm konkrētajām grupām – bērni, veci cilvēki vai personas ar invaliditāti.

Darba ņēmēju tiesības un ar pašnodarbinātību un darījumdarbību saistītās tiesības

Attiecas uz gadījumiem, kad personai tiek liegts brīvi izvēlēties profesiju, strādāt vai brīvi veidot un vadīt uzņēmumu. Šī tiesību joma aptver arī darba ņēmēju tiesības uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā, tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību, aizsardzību pret nepamatotu atlaišanu no darba un godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem. Tā attiecas arī uz jauniešu darba aizsardzības trūkumu un bērnu darbu.

Ar personas fiziskās un garīgās neaizskaramības aizsardzību saistītās tiesības

Termins

Apraksts

Cilvēka cieņa

Jums ir tiesības uz taisnīgu un cieņpilnu attieksmi.

Tiesības uz dzīvību

Šīs tiesības jūs aizsargā, piemēram, pret policijas pārmērīga nāvējoša spēka lietošanu un nāvessodu.

Tiesības uz personas neaizskaramību

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret fizisku vai garīgu kaitējumu un ekspluatāciju. Šīs tiesības attiecas arī uz aizsardzību pret ķirurģisku operāciju veikšanu bez personas piekrišanas un orgānu pārdošanu. Tās aizsargā arī humanitātes principu plašākā izpratnē, aizliedzot cilvēku klonēšanu un iejaukšanos reproduktīvajā sistēmā ar mērķi panākt, lai konkrētām sociālām vai etniskām grupām nebūtu pēcnācēju.

Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodu aizliegums

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret spīdzināšanu un izturēšanos, kas ir apzināti pazemojoša, rada sāpes vai ciešanas.

Verdzības un/vai piespiedu darba aizliegums

Jums ir tiesības neatrasties citu personu īpašumā vai kontrolē, tikt pārvietotam(-ai) no vienas vietas uz citu, lai strādātu vai darītu kaut ko pret savu gribu.

Tiesības uz brīvību un drošību

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret nepamatotu aizturēšanu. Piemēram, jūs var ieslodzīt cietumā tikai tad, ja esat izdarījis(-usi) noziedzīgu nodarījumu, jūs var apcietināt tikai tad, ja jūs tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un jūs bez iemesla nedrīkst pakļaut nepamatotai un netaktiskai personas pārmeklēšanai.

Tiesības netikt diskriminētam

Termins

Apraksts

Cieņa pret kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību

Šīs tiesības aizsargā kultūru, valodu un reliģiju daudzveidību un ļauj jums piedalīties un sniegt ieguldījumu šajā daudzveidībā.

Diskriminācija / netaisnīga attieksme nodarbinātības jomā

Darbavietā pret jums nedrīkstētu pastāvēt netaisnīga vai atšķirīga attieksme jūsu rases, vecuma, dzimumorientācijas vai citu iemeslu dēļ.

Diskriminācija / netaisnīga attieksme izglītības jomā

Izglītības jomā pret jums nedrīkstētu pastāvēt netaisnīga vai atšķirīga attieksme jūsu rases, vecuma, dzimumorientācijas vai citu iemeslu dēļ.

Diskriminācija / netaisnīga attieksme mājokļu jomā

Pret jums nedrīkstētu pastāvēt netaisnīga vai atšķirīga attieksme jūsu rases, vecuma, dzimumorientācijas vai citu iemeslu dēļ, ja mēģināt atrast mājokli vai atrodaties savā mājoklī.

Diskriminācija / netaisnīga attieksme sociālās aizsardzības jomā

Pret jums nedrīkstētu pastāvēt netaisnīga vai atšķirīga attieksme jūsu rases, vecuma, dzimumorientācijas vai citu iemeslu dēļ, ja saņemat sociālos pabalstus.

Diskriminācija / netaisnīga attieksme preču un pakalpojumu jomā

Pret jums nedrīkstētu pastāvēt netaisnīga vai atšķirīga attieksme jūsu rases, vecuma, dzimumorientācijas vai citu iemeslu dēļ, ja vēlaties piekļūt precēm un pakalpojumiem.

Ar domas, vārda un reliģijas brīvību saistītās tiesības

Termins

Apraksts

Domas, apziņas un reliģijas brīvība

Jums ir tiesības brīvi paust savas idejas (tostarp ideoloģiju un morālās vērtības), kā arī reliģisko un ar reliģiju nesaistīto pārliecību.

Vārda un informācijas brīvība

Jums ir tiesības paust un uzklausīt dažādas idejas un informāciju. Arī presei ir tiesības publicēt jebkuru informāciju, kas nav nepatiesa un apmelojoša.

Humanitāro un eksakto zinātņu brīvība

Jums ir tiesības izmantot kultūras darbus un zinātniskus pētījumus, mācīties no tiem un tos izzināt. Ja šie darbi ir sabiedrības īpašums un nav aizsargāti ar autortiesībām, jūs ar tiem varat arī publiski apmainīties.

Tiesības uz sociālo un politisko līdzdalību

Termins

Apraksts

Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

Jums ir tiesības pulcēties (publiski vai privāti) un biedroties ar citiem jebkādā nolūkā, ja nolūks ir likumīgs.

Tiesības balsot un tiesības kandidēt vēlēšanās

Jūs varat piedalīties un kandidēt jebkurās vēlēšanās, kurās jums ir tiesības piedalīties.

Tiesības uz diplomātisko un konsulāro aizsardzību

Jums ir tiesības saņemt aizsardzību no savas valsts vēstniecības vai konsulāta.

Ar privātās un ģimenes dzīves neaizskaramības aizsardzību saistītās tiesības

Termins

Apraksts

Personas tiesības uz privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret savas privātās un ģimenes dzīves nelikumīgu traucēšanu, tostarp, kad atrodaties savā mājoklī vai sazināties ar citiem (arī tiešsaistē).

Tiesības stāties laulībā un tiesības izveidot ģimeni

Jums ir tiesības stāties laulībā ar savu partneri un veidot ģimeni.

Tiesības saskaņot ģimenes un darba dzīvi (tiesības uz aizsardzību pret atlaišanu ar maternitāti saistītu iemeslu dēļ, kā arī tiesības uz apmaksātu maternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas vai adopcijas)

Jums ir tiesības uz darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, tostarp tiesības uz aizsardzību pret nepamatotu atlaišanu ar maternitāti saistītu iemeslu dēļ. Tas ietver arī tiesības uz apmaksātu maternitātes un paternitātes atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas vai adopcijas.

Darba ņēmēju tiesības un ar pašnodarbinātību un darījumdarbību saistītās tiesības

Termins

Apraksts

Brīvība izvēlēties profesiju un tiesības strādāt

Jums ir tiesības izlemt, kādā virzienā profesionāli attīstīt savas prasmes, vajadzības un centienus.

Darījumdarbības brīvība

Jums ir tiesības dibināt uzņēmumu bez papildu ierobežojumiem ārpus standarta prakses.

Darba ņēmēju tiesības uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā

Jums ir tiesības saņemt informāciju, kas attiecas uz jūsu tiesībām darbā, un paust viedokli, ja gaidāmas darba apstākļu izmaiņas, kuras jūs tieši ietekmē.

Tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību

Jums ir tiesības iesaistīties kolektīvās sarunās darbavietā saistībā ar koplīgumu un darba līgumu slēgšanu un citās saistītās sarunās, kas ietekmē jūsu darba apstākļus. Šīs tiesības ļauj arī kolektīvi rīkoties, tostarp organizēt streikus, protestus un citus līdzīgus pasākumus.

Tiesības izmantot darbā iekārtošanas pakalpojumus

Jums ir tiesības uz brīvu piekļuvi nodarbinātības aģentūrām un citiem uzņēmumiem, kas varētu palīdzēt atrast jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu darbu.

Aizsardzība nepamatotas atlaišanas gadījumā

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret atlaišanu no darba, ja tā neatbilst spēkā esošajiem darba tiesību aktiem.

Godīgi un taisnīgi darba apstākļi

Jums ir tiesības uz darba apstākļiem, kas atbilst godīguma un taisnīguma standartiem.

Bērnu darba aizliegums un strādājošu jauniešu aizsardzība

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret nodarbināšanu pirms oficiālā darbā pieņemšanas vecuma. Aizsardzība tiek nodrošināta arī tad, ja jūs strādājat un esat sasniedzis(-gusi) oficiālo darbā pieņemšanas vecumu.

Tiesības sociālā nodrošinājuma un palīdzības, izglītības, mājokļu un veselības aprūpes jomā

Termins

Apraksts

Tiesības uz izglītību

Jums ir tiesības uz piekļuvi izglītības sistēmām.

Sociālais nodrošinājums un sociālā palīdzība

Jums ir tiesības uz piekļuvi sociālā nodrošinājuma sistēmām (tostarp pensijām, aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem darbā un dažādiem bezdarba pabalstiem), kā arī citām sociālās palīdzības programmām.

Veselības aprūpe

Jums ir tiesības uz piekļuvi veselības aprūpes sistēmām.

Pieeja pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Jums ir tiesības uz piekļuvi vispārējas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, energoapgādes, transporta un ūdensapgādes pakalpojumiem.

Tiesības uz tiesu un citu iestāžu pieejamību, lai iegūtu tiesisko aizsardzību, piemēram, saistošu nolēmumu vai finansiālu kompensāciju

Termins

Apraksts

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu

Jums ir tiesības uz tiesu iestāžu pieejamību un tiesības izmantot citus līdzekļus, lai panāktu savu tiesību ievērošanu. Nepietiek ar to vien, ka tiesa pastāv, – tā jāizmanto, lai tiktu pieņemti lēmumi, kas ietekmē situāciju, par kuru notiek tiesvedība. Tiesām turklāt jābūt taisnīgām, t. i., jāizturas pret jums un citiem vienlīdzīgi un jārīkojas saskaņā ar iedibinātiem noteikumiem.

Nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību

Jums ir tiesības tikt uzskatītam(-ai) par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta, jums ir arī tiesības uz aizstāvību, ja jūs apsūdz noziedzīgā nodarījumā.

Noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret sodīšanu par noziedzīgu nodarījumu, kas nav paredzēts tiesību aktos. Sodu smagumam būtu jābūt samērīgam ar noziedzīgā nodarījuma smagumu.

Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam kriminālprocesā par to pašu noziedzīgo nodarījumu

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret tiesāšanu un sodīšanu divreiz par to pašu noziedzīgo nodarījumu (vienu kriminālsodāmu darbību).

Patvēruma un imigrācijas tiesības

Termins

Apraksts

Patvēruma tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt patvērumu citā Eiropas Savienības valstī.

Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

Jums ir tiesības uz aizsardzību pret nelikumīgu pārvietošanu, izraidīšanu vai izdošanu no valsts, kurā dzīvojat.

Konkrētu neaizsargātu grupu – personu ar invaliditāti, bērnu un vecu cilvēku – tiesības

Termins

Apraksts

Bērnu tiesības

Ja esat bērns, jums ir tiesības uz savai labklājībai vajadzīgo aizsardzību un gādību. Jums ir arī tiesības uz to, lai jūsu viedoklis tiktu uzklausīts un ņemts vērā.

Personas ar invaliditāti

Jums ir tiesības tikt aizsargātam(-ai) pret to, lai jūsu garīgais vai fiziskais stāvoklis neietekmētu jūsu iespējas pilnvērtīgi izmantot citas tiesības.

Vecu cilvēku tiesības

Ja esat vecs cilvēks, jums ir tiesības dzīvot cieņpilnu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Aizliegtie diskriminācijas pamati

Termins

Apraksts

Dzimums

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi dzimuma dēļ, piemēram, ja jūs nepaaugstina amatā tāpēc, ka esat sieviete vai vīrietis.

Rase un etniskā izcelsme

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi etniskās izcelsmes vai rases dēļ.

Vecums

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi vecuma dēļ.

Invaliditāte

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi jebkāda invaliditātes veida dēļ.

Dzimumorientācija

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, ja jūs, piemēram, pievelk sava dzimuma (bioloģiskā vai sociālā/kultūras izpratnē) vai abu dzimumu personas.

Reliģija un ticība

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi reliģiskās, ateistiskās vai agnostiskās pārliecības dēļ.

Citi pamati

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, kuras iemesls ir citi pamati, kas nav minēti iepriekš, piemēram, politiskā piederība, ārējais izskats utt.

Diskriminācijas aizlieguma jomas

Termins

Apraksts

Izglītība

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, ja, piemēram, vēlaties piekļūt izglītībai.

Nodarbinātība

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, ja, piemēram, vēlaties piekļūt nodarbinātībai, vai saistībā ar nodarbināšanas kārtību.

Preces un pakalpojumi

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, pērkot preces un izmantojot dažādus pakalpojumus.

Mājokļi

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, ja, piemēram, vēlaties īrēt vai pirkt mājokli.

Citas jomas

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi citās jomās, kuras nav minētas iepriekš, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar veselības aprūpi, medijiem, sportu, zinātni, politiskām partijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām utt.

Sociālā aizsardzība

Aizsargā jūs pret atšķirīgu attieksmi, ja, piemēram, slimības, invaliditātes, vecuma, bezdarba un citos gadījumos vēlaties piekļūt dažādām sociālās aizsardzības shēmām.

Lapa atjaunināta: 26/10/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.