Други органи на ЕС и международни органи, компетентни да разглеждат жалби

Някои други органи, които може да са в състояние да разгледат Ваша жалба във връзка с основните права.

Преди да се свържете с международните органи винаги трябва да се опитате да намерите решение чрез националните канали.

Свържете се с международен орган само когато:

  • въпросът е от изключителната му компетентност
  • националната система не може да предложи подходящо решение на Вашето искане, или
  • не сте удовлетворен от решението, което сте получили чрез националните канали.

Моля, направете справка в уебсайта на всеки от изброените по-долу органи преди да подадете жалба до тях или да поискате насоки.

Моля, разгледайте внимателно уебсайта на всяка от изброените по-долу институции, например преди да подадете жалба до тях. Тъй като тези институции са международни, списъкът с чакащи решение дела може да бъде дори по-дълъг от този на националните органи. Поради това винаги следва първо да се предприемат опити за намиране на решения посредством националните канали и след това да се осъществява контакт с международни институции. До международните институции следва да се прибягва само в следните ситуации: когато въпросът е от изключителната компетентност на въпросната международна институция; когато националната система не може да предложи подходящо решение на Вашето искане; или, на последно място, когато националното решение е незадоволително.

Европейски съюз

Орган

Данни за връзка

Съд на Европейския съюз

Адрес: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Тел.: (+352)43031

Уебсайт: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/

Електронна поща: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/bg/ (формуляр за контакти)

Забележки: Съдът тълкува правото на ЕС, за да гарантира, че то се прилага по еднакъв начин във всички държави от ЕС. Ако сте претърпели вреди в резултат на действие или бездействие на държава членка, институция на ЕС или нейния персонал, може да подадете жалба до Съда.

Европейска комисия

Адрес: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (пощенски адрес за жалби)

Тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Уебсайт: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_bg

Електронна поща: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_bg (формуляр за контакти)

Забележки: Комисията допринася за общия интерес на ЕС, като предлага и изпълнява законодателни актове и също така като гарантира, че тези законодателни актове се транспонират правилно от държавите — членки на ЕС. Ако считате, че Вашата държава членка не прилага правилно такъв законодателен акт, може да подадете жалба до Комисията.

Европейски надзорен орган по защита на данните

Адрес: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Тел.: +32 22831900

Уебсайт: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

Електронна поща: edps@edps.europa.eu

Забележки: Европейският надзорен орган по защита на данните има задължението да следи дали институциите и органите на ЕС спазват правилата за защита на данните. Ако считате, че неприкосновеността на личния Ви живот е била нарушена от държава членка или от орган на ЕС, може да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните.

Европейски омбудсман

Адрес: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France

Тел.: +33 388172313

Уебсайт: https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home

Електронна поща: https://www.ombudsman.europa.eu/bg/contacts (формуляр за контакти)

Забележки: Европейският омбудсман разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите на ЕС или други органи на ЕС. Ако считате, че сте обект на неправилно, несправедливо, дискриминационно или неправомерно третиране от страна на орган на ЕС, може да подадете жалба до Омбусдмана.

Комисия по петиции на Европейския парламент

Адрес: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Тел.: -

Уебсайт: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/bg/home

Електронна поща: peti-secretariat@ep.europa.eu

Забележки: Комисията по петиции е създадена, за да извършва разследвания на начина, по който се прилага европейското законодателство. Ако желаете да подадете жалба по предмет, който попада в сферата на правото на Европейския съюз, може да подадете жалба до Комисията по петиции.

Съвет на Европа

Орган

Данни за връзка

Консултативен комитет на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

Адрес: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

Електронна поща: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (формуляр за контакти)

Забележки: Консултативният комитет изпълнява ключова роля за мониторинга на прилагането на Рамковата конвенция от държавите. Неговата задача е да гарантира, че всички съответни държави прилагат стандартите на Конвенцията в различните области от интерес за лицата, принадлежащи към националните малцинства. В този контекст Консултативният комитет е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Европейски комисар по правата на човека

Адрес: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)388413421

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

Електронна поща: commissioner@coe.int

Забележки: Европейският комисар по правата на човека е независима и безпристрастна несъдебна институция, чиято роля е да насърчава осведомеността относно правата на човека и зачитането им. В този контекст Службата на комисаря е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Комитет от експерти по Европейската харта за регионалните или малцинствените езици

Адрес: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)390214466

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

Електронна поща: minlang.secretariat@coe.int

Забележки: Комитетът от експерти осъществява мониторинг на прилагането на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. Неговата роля е да проучва реалната ситуация във връзка с регионалните или малцинствените езици във всяка държава, която е страна по Хартата. В този контекст Комитетът е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Комитет на страните по Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Комитета от Лансароте)

Адрес: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: -

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

Електронна поща: lanzarote.committee@coe.int

Забележки: Комитетът на страните осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Той улеснява събирането, анализа и обмена на информация, опит и добри практики между държавите с цел подобряване на тяхната способност за превенция и борба със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца. В този контекст Комитетът е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Комитет по социални права съгласно Европейската социална харта

Адрес: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg CEDEX

Тел.: +33 (0)390214961

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

Електронна поща: social.charter@coe.int

Забележки: Гарантираните от Хартата права се отнасят до елементи от ежедневието на всички хора, като например жилищно настаняване, здраве, образование, заетост, правна и социална закрила, свободно движение на лицата и недискриминация. Комитетът по социални права определя дали националното законодателство и практики в държавите — страни по Хартата, са в съответствие с Хартата и в това отношение е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Европейска комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН)

Адрес: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)390214662

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

Електронна поща: ecri@coe.int

Забележки: На Комисията срещу расизма и нетърпимостта е поверена борбата срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и нетърпимостта в Европа от гледна точка на защитата на правата на човека. В този контекст Комисията е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия)

Адрес: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 388412067

Уебсайт: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

Електронна поща: venice@coe.int

Забележки: Ролята на Венецианската комисия е да предоставя правни съвети на държавите членки по конституционни въпроси, и по-специално да помага на държавите, които желаят да приведат своите правни и институционални структури в съответствие с европейските стандарти и международния опит в областта на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. В този контекст Венецианската комисия е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Европейска комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ)

Адрес: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)388413554

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

Електронна поща: cepej@coe.int

Забележки: Целта на CEPEJ е подобряването на ефикасността и функционирането на правосъдните системи на държавите членки. В този контекст Комисията за ефикасност на правосъдието е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Европейски комитет против изтезанията

Адрес: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 388413939

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

Електронна поща: cptdoc@coe.int

Забележки: Европейският комитет против изтезанията организира посещения на места за задържане, за да прецени по какъв начин се третират лишените от свобода лица. Комитетът не може да предприема действия по отделни жалби, но може да разглежда подадени сигнали и да преценява дали да упражни своите функции във връзка с такива сигнали.

Европейски съд по правата на човека

Адрес: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)388412018

Уебсайт: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

Електронна поща: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (формуляр за контакти)

Забележки: Европейският съд по правата на човека защитава правата на човека, определени в Европейската конвенция за правата на човека. Ако считате, че правата Ви са били нарушени поради действие или бездействие на държава, която е страна по тази конвенция, може да подадете жалба до Съда.

Експертна група за борба с трафика на хора (ГРЕТА)

Адрес: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France

Тел.: +33 (0)390215254

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

Електронна поща: Trafficking@coe.int

Забележки: Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) отговаря за мониторинга на прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора от страните по тази конвенция. В този контекст ГРЕТА е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO)

Адрес: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Факс: +33 (0) 390215648

Уебсайт: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Електронна поща: conventionviolence@coe.int

Забележки: Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO) е независим експертен орган, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) от страните по тази конвенция. В този контекст GREVIO е в състояние да Ви предостави информация, но не може да предприема действия по отделни жалби.

 

Организация на обединените нации

Орган

Данни за връзка

Комитет за икономически, социални и културни права (КИСКП)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът за икономически, социални и културни права (КИСКП) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права от държавите — страни по Пакта. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Пакта права, извършено от държава — страна по Пакта, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет за премахване на расовата дискриминация (CERD)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитет за премахване на расовата дискриминация (CERD) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет срещу насилственото изчезване (CED)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът срещу насилственото изчезване (CED) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за защита на всички лица от насилствено изчезване от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет по правата на детето (КПД)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът по правата на детето (КПД) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за правата на детето, на

Факултативния протокол относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография (OPSC) и на Факултативния протокол относно участието на деца във въоръжен конфликт (OPAC) от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет за правата на хората с увреждания (CRPD)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът за правата на хората с увреждания (CRPD) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет срещу изтезанията (CAT)

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът срещу изтезанията (CAT) е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от държавите — страни по Конвенцията. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Конвенцията права, извършено от държава — страна по Конвенцията, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Комитет по правата на човека

Адрес: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179022

Уебсайт:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Електронна поща: petitions@ohchr.org

Забележки: Комитетът по правата на човека е орган от независими експерти, който осъществява мониторинг на прилагането на Международния пакт за граждански и политически права от държавите — страни по Пакта. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от посочените в Пакта права, извършено от държава — страна по Пакта, може да подадете жалба до Комитета. Може да подадете жалба единствено срещу държава, която признава компетентността на Комитета да разглежда индивидуални жалби.

Съвет по правата на човека

Адрес: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 229179006

Уебсайт:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

Електронна поща: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Забележки: В рамките на специалните процедури на Съвета по правата на човека на независими експерти по правата на човека се възлага да изготвят доклади и да предоставят съвети в областта на правата на човека от тематична гледна точка или във връзка с конкретна държава. Ако считате, че сте жертва на нарушение на някое от Вашите граждански, политически, културни, икономически и социални права, извършено от държава — страна по даден инструмент, може да подадете жалба до съответния експерт.

Последна актуализация: 29/04/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.