Další unijní a mezinárodní subjekty zabývající se stížnostmi

Vaší stížností ohledně základních práv se mohou zabývat také některé další subjekty.

Dříve než se obrátíte na mezinárodní subjekty, měli byste se vždy snažit nalézt řešení pomocí vnitrostátních prostředků.

Na mezinárodní subjekt se obracejte pouze v případě, že:

  • záležitost spadá výhradně do jeho mandátu,
  • vnitrostátní systém nemůže na Vaši stížnost poskytnout adekvátní odpověď, nebo
  • nejste spokojeni s řešením, které jste obdrželi na vnitrostátní úrovni.

Dříve než podáte stížnost nebo požádáte o poradenství, podívejte se na internetové stránky subjektů uvedených níže.

Před podáním stížnosti si pečlivě přečtěte níže uvedené internetové stránky jednotlivých institucí. Počet nevyřízených záležitostí může být vzhledem k jejich mezinárodní povaze ještě větší než v případě vnitrostátních subjektů. Proto je třeba vždy před kontaktováním mezinárodních institucí hledat řešení na vnitrostátní úrovni. Na mezinárodní instituce je vhodné se obracet pouze v těchto situacích: záležitost spadá výhradně do mandátu dotyčné mezinárodní instituce; vnitrostátní systém nemůže na Vaši stížnost poskytnout adekvátní odpověď, nebo není řešení na vnitrostátní úrovni uspokojivé.

Evropská Unie

Subjekt

Kontaktní údaje

Soudní dvůr Evropské unie

Adresa: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Lucemburk, Lucembursko

Tel.: +352 43031

Internetové stránky: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/cs/ (kontaktní formulář)

Poznámky: Soudní dvůr Evropské unie vykládá právní předpisy EU, aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování ve všech zemích EU. Pokud jste utrpěli škodu v důsledku činnosti nebo nečinnosti členského státu, orgánu EU nebo jeho zaměstnanců, můžete podat stížnost u soudu.

Evropská komise

Adresa: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brusel, Belgie (poštovní adresa pro podávání stížností)

Tel.: 00 80067891011

Internetové stránky: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_cs

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs (kontaktní formulář)

Poznámky: Komise podporuje obecný zájem EU tím, že navrhuje a prosazuje právní předpisy a zajišťuje, aby tyto právní předpisy byly členskými státy EU řádně prováděny. Pokud se domníváte, že Váš členský stát tyto právní předpisy řádně neprovedl, můžete se obrátit se svou stížností na Komisi.

Evropský inspektor ochrany údajů

Adresa: Rue Montoyer 30, 1000 Brusel, Belgie

Tel.: +32 22831900

Internetové stránky: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Poznámky: evropský inspektor ochrany údajů je odpovědný za monitorování toho, zda orgány a instituce EU dodržují pravidla na ochranu údajů. Pokud se domníváte, že členský stát nebo subjekt EU narušil Vaše soukromí, můžete podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů.

Evropský veřejný ochránce práv

Adresa: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Štrasburk, Francie

Tel.: +33 388172313

Internetové stránky: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/contacts (kontaktní formulář)

Poznámky: evropský veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti týkající se nedostatečné správy ze strany orgánů nebo jiných subjektů EU. Pokud se domníváte, že jste byli vystaveni špatnému, nespravedlivému, diskriminačnímu či nekorektnímu zacházení ze strany jakéhokoli subjektu EU, můžete podat stížnost veřejnému ochránci práv.

Petiční výbor Evropského parlamentu

Adresa: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brusel, Belgie

Tel.: —

Internetové stránky: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/cs/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Poznámky: petiční výbor byl zřízen, aby vedl šetření ohledně způsobu provádění evropských právních předpisů. Chcete-li podat stížnost týkající se věci, jež spadá do působnosti práva Evropské unie, můžete uvedenému výboru zaslat petici.

Rada Evropy

Subjekt

Kontaktní údaje

Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin

Adresa: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktní formulář)

Poznámky: poradní výbor má klíčovou úlohu při monitorování provádění rámcové úmluvy jednotlivými státy. Jeho úkolem je zajistit, aby všechny dotčené státy uplatňovaly normy úmluvy v různých oblastech zájmu příslušníků národnostních menšin. V této souvislosti Vám poradní výbor může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Komisař Rady Evropy pro lidská práva

Adresa: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)388413421

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Poznámky: Komisař Rady Evropy pro lidská práva je nezávislá, nestranná mimosoudní instituce, která má za úkol zvyšovat povědomí o lidských právech a podporovat jejich dodržování. V této souvislosti Vám úřad komisaře může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Výbor odborníků v oblasti Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Adresa: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)390214466

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Poznámky: výbor odborníků monitoruje provádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Jeho úkolem je zkoumat skutečnou situaci regionálních či menšinových jazyků v každé smluvní straně. V této souvislosti Vám výbor může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Výbor stran Úmluvy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarotský výbor)

Adresa: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: —

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Poznámky: výbor smluvních stran monitoruje provádění Úmluvy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Usnadňuje sběr, analýzu a výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi státy za účelem zlepšení jejich schopnosti předcházet sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání dětí a bojovat proti němu. V této souvislosti Vám výbor může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Výbor pro sociální práva v oblasti Evropské sociální charty

Adresa: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)390214961

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Poznámky: práva zaručená chartou se týkají různých aspektů každodenního života všech občanů: bydlení, zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanosti, právní a sociální ochrany, volného pohybu osob a zákazu diskriminace. Výbor pro sociální práva určuje, zda jsou vnitrostátní právní předpisy a praxe ve smluvních stranách v souladu s listinou. V tomto ohledu Vám může poskytnout informace, avšak nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI)

Adresa: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)390214662

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Poznámky: komise proti rasismu a nesnášenlivosti je pověřena bojem proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii, antisemitismu a nesnášenlivosti v Evropě z hlediska ochrany lidských práv. V této souvislosti Vám uvedená komise může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise):

Adresa: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 388412067

Internetové stránky: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Poznámky: Benátská komise má svým členským státům poskytovat právní poradenství v ústavních záležitostech, a zejména pomoci státům, které chtějí uvést své právní a institucionální struktury do souladu s evropskými normami a mezinárodními zkušenostmi v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu. V této souvislosti Vám Benátská komise může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Evropská komise pro efektivitu justice (CEPEJ)

Adresa: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)388413554

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Poznámky: cílem CEPEJ je zlepšení účinnosti a fungování justice v členských státech. V této souvislosti Vám Evropská komise pro efektivitu justice může nabídnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Evropský výbor pro zabránění mučení

Adresa: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 388413939

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Poznámky: evropský výbor pro zabránění mučení organizuje návštěvy v zajišťovacích zařízeních s cílem posoudit, jak se s osobami zbavenými svobody zachází. Výbor nemůže jednat na základě Vašich individuálních stížností, může však posuzovat zprávy od fyzických osob a rozhodovat o tom, zda má při plnění svých funkcí z uvedených zpráv vycházet či nikoliv.

Evropský soud pro lidská práva

Adresa: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)388412018

Internetové stránky: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktní formulář)

Poznámky: Evropský soud pro lidská práva chrání lidská práva, jak je stanoveno v Evropské úmluvě o lidských právech. Pokud se domníváte, že byla Vaše práva porušena činností nebo nečinností státu, který je stranou této úmluvy, můžete podat stížnost k Soudnímu dvoru.

Skupina odborníků pro opatření proti obchodování s lidmi (GRETA)

Adresa: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Štrasburk Cedex, Francie

Tel.: +33 (0)390215254

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Poznámky: Skupina odborníků pro opatření proti obchodování s lidmi (GRETA) je odpovědná za sledování toho, jak smluvní strany provádějí Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. V této souvislosti Vám GRETA může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (GREVIO)

Adresa: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Štrasburk, Francie

Fax: +33 (0) 390215648

Internetové stránky: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Poznámky: Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (GREVIO) je nezávislý odborný subjekt, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy). V této souvislosti Vám GREVIO může poskytnout informace, ale nemůže jednat na základě individuálních stížností.

 

Organizace spojených národů

Subjekt

Kontaktní údaje

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze strany smluvních stran. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v paktu, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro nucená zmizení (CED)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro nucená zmizení (CED) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro práva dítěte (CRC)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro práva dítěte (CRC) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy o právech dítěte, jakož i těchto dvou protokolů:

Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (OPSC) a Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze strany smluvních stran. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor proti mučení (CAT)

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor proti mučení (CAT) je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění – ze strany smluvních stran – Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení práv, která jsou stanovena v úmluvě, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Výbor pro lidská práva

Adresa: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179022

Internetové stránky:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Poznámky: Výbor pro lidská práva je subjekt složený z nezávislých odborníků, který monitoruje provádění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze strany smluvních stran. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení jakýchkoli práv, která jsou stanovena v paktu, smluvní stranou, můžete podat stížnost výboru. Lze ji podat pouze proti státu, který uznává pravomoc výboru k posuzování individuálních stížností.

Rada pro lidská práva

Adresa: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Ženeva 10, Švýcarsko

Fax: +41 229179006

Internetové stránky:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Poznámky: zvláštními postupy Rady pro lidská práva se rozumí postupy nezávislých odborníků na lidská práva, kteří jsou oprávněni podávat zprávy a poskytovat poradenství o lidských právech z tematického hlediska či hlediska jednotlivých zemí. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí porušení Vašich občanských, politických, kulturních, hospodářských a sociálních práv smluvní stranou, můžete podat stížnost příslušnému odborníkovi.

Poslední aktualizace: 29/04/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.