Andre europæiske og internationale klageorganer

En række andre organer kan muligvis behandle din klage over overtrædelser af dine grundlæggende rettigheder.

Du bør altid forsøge at finde løsninger via nationale kanaler, før du retter henvendelse til internationale organer.

Kontakt kun et internationalt organ, når:

  • spørgsmålet udelukkende henhører under dette organs ansvarsområde
  • det nationale system ikke kan give et passende svar på din klage, eller
  • hvis du ikke er tilfreds med den løsning, som de nationale myndigheder er nået frem til.

Se venligst hjemmesiden for hvert organ, der er opført på listen nedenfor, inden du indgiver en klage til dem, eller du anmoder dem om vejledning.

Sørg for at læse på webstedet for hver institution, der er anført nedenfor, inden du f.eks. indgiver en klage til den. På grund af deres internationale karakter kan deres efterslæb være endnu større en de nationale organers. Der bør derfor altid gøres forsøg på at finde løsninger gennem nationale kanaler, inden der rettes henvendelse til de internationale institutioner. Internationale institutioner bør kun anvendes i følgende situationer: når spørgsmålet udelukkende henhører under den pågældende internationale institutions mandat, når det nationale system ikke kan tilbyde en tilfredsstillende løsning på din klage, eller når den nationale løsning er utilfredsstillende.

Den Europæiske Union

Organ

Kontaktoplysninger

Den Europæiske Unions Domstol

Adresse: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Tlf.: (+352)43031

Websted: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/da/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/da/ (kontaktformular)

Bemærkninger: Domstolen fortolker EU-retten for at sikre, at den anvendes ens i alle EU-medlemsstater. Hvis du har lidt skade som følge af en medlemsstats, en EU-institutions eller dens personales handlinger eller manglende handlinger, kan du indgive en klage til Domstolen.

Europa-Kommissionen

Adresse: Europa-Kommissionen, Generalsekretæren, B-1049 Bruxelles, Belgien (postadresse til indgivelse af klager)

Tlf.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Websted: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_da

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_da (kontaktformular)

Bemærkninger: Kommissionen fremmer EU's generelle interesser ved at fremsætte forslag til og håndhæve lovgivningen samt ved at sikre, at EU-medlemsstaterne gennemfører denne lovgivning korrekt. Hvis du mener, at din medlemsstat ikke har gennemført denne lovgivning korrekt, kan du indgive en klage til Kommissionen.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Adresse: Rue Montoyer 30, 1000 Bruxelles, Belgien

Tlf.: +32 22831900

Websted: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Bemærkninger: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fører tilsyn med EU-institutionernes og -organernes overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Hvis du mener, at dit privatlivs fred er blevet tilsidesat af en medlemsstat eller et EU-organ, kan du indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Den Europæiske Ombudsmand

Adresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Frankrig

Tlf.: +33 388172313

Websted: https://www.ombudsman.europa.eu/da/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/da/contacts (kontaktformular)

Bemærkninger: Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over dårlig forvaltning fra EU-institutionernes eller andre EU-organers side. Hvis du mener, at du har været udsat for dårlig, uretfærdig, diskriminerende eller grov behandling fra et EU-organ, kan du indgive en klage til Ombudsmanden.

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender

Adresse: Europa-Parlamentet, bygning Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Bruxelles, Belgien

Tlf.: -

Websted: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/da/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Bemærkninger: Udvalget for Andragender blev nedsat med henblik på at undersøge, hvordan EU-lovgivningen gennemføres. Hvis du ønsker at indgive en klage over et emne, der henhører under EU-retten, kan du indgive et andragende til Udvalget.

Europarådet

Organ

Kontaktoplysninger

Det rådgivende udvalg om rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal

Adresse: Sekretariatet for rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, Europarådet, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Websted: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktformular)

Bemærkninger: Det rådgivende udvalg spiller en central rolle i overvågningen af staternes gennemførelse af rammekonventionen. Det har til opgave at sikre, at alle de berørte stater anvender konventionens standarder på de forskellige områder af interesse for personer, der tilhører nationale mindretal. Det rådgivende udvalg kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men det kan ikke behandle individuelle klager.

Den europæiske menneskerettighedskommissær

Adresse: Europarådet, menneskerettighedskommissærens kontor, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)388413421

Websted: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Bemærkninger: Den europæiske menneskerettighedskommissær er en uafhængig og upartisk udenretslig institution, der har til opgave at fremme kendskabet til og respekten for menneskerettighederne. Kommissærens kontor kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men det kan ikke behandle individuelle klager.

Ekspertudvalg vedrørende den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog

Adresse: Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog, DG II - direktoratet for menneskelig værdighed og ligestilling, Europarådet, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)390214466

Websted: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Bemærkninger: Ekspertudvalget overvåger gennemførelsen af den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog. Det har til opgave at undersøge den reelle situation for regionale sprog eller mindretalssprog i de enkelte stater, der er parter i pagten. Udvalget kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men det kan ikke behandle individuelle klager.

Udvalget bestående af parterne i Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (Lanzaroteudvalget)

Adresse: Afdelingen for børns rettigheder, GD II - Generaldirektoratet for Demokrati, Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: -

Websted: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Bemærkninger: Udvalget bestående af parterne overvåger gennemførelsen af konventionen om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug. Det letter indsamling, analyse og udveksling af oplysninger, erfaringer og god praksis mellem deltagerstaterne med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forebygge og bekæmpe seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn. Udvalget kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men det kan ikke behandle individuelle klager.

Udvalget om sociale rettigheder vedrørende den europæiske socialpagt

Adresse: Afdelingen for den europæiske socialpagt, Generaldirektoratet for Menneskerettigheder og Retsstatsforhold, Europarådet, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Tlf.: +33 (0)390214961

Websted: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Bemærkninger: De rettigheder, der sikres ved pagten, vedrører alle menneskers dagligdag som f.eks. bolig, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, retslig og social beskyttelse, fri bevægelighed for personer og ikkeforskelsbehandling. Udvalget om sociale rettigheder afgør, om national lovgivning og praksis i de kontraherende stater er i overensstemmelse med chartret, og kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men det kan ikke behandle individuelle klager.

Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI)

Adresse: Sekretariatet for ECRI, Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)390214662

Websted: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Bemærkninger: Kommissionen mod Racisme og Intolerance har til opgave at bekæmpe racisme, forskelsbehandling på grund af race, xenofobi, antisemitisme og intolerance i Europa med henblik på beskyttelse af menneskerettighederne. Kommissionen kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men den kan ikke behandle individuelle klager.

Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen)

Adresse: Sekretariatet for Venedigkommissionen, Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 388412067

Websted: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Bemærkninger: Venedigkommissionen har til opgave at yde juridisk rådgivning til de kontraherende stater om forfatningsmæssige spørgsmål, og navnlig at hjælpe stater, der ønsker at bringe deres retlige og institutionelle strukturer på linje med de europæiske standarder og internationale erfaringer inden for demokrati, menneskerettigheder og retsstatsforhold. Venedigkommissionen kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men den kan ikke behandle individuelle klager.

Den Europæiske Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ)

Adresse: Generaldirektoratet for menneskerettigheder og retsstatsforhold, Afdelingen for et uafhængigt og effektivt retsvæsen, Europarådet, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)388413554

Websted: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Bemærkninger: CEPEJ har til opgave at forbedre retsvæsenets effektivitet og funktion i de kontraherende stater. Kommissionen for et Effektivt Retsvæsen kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men den kan ikke behandle individuelle klager.

Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur

Adresse: Europarådet, sekretariatet for komitéen til forebyggelse af tortur, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 388413939

Websted: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Bemærkninger: Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur aflægger besøg på tilbageholdelsessteder for at vurdere, hvordan de frihedsberøvede personer behandles. Komitéen kan ikke behandle individuelle klager, men den kan vurdere henvendelser fra enkeltpersoner og afgøre, om den skal handle på sådanne henvendelser.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Adresse: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)388412018

Websted: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktformular)

Bemærkninger: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol beskytter menneskerettighederne, som er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvis du mener, at en part i denne konvention har krænket dine rettigheder via sine handlinger eller manglende handlinger, kan du indgive en klage til domstolen.

Ekspertgruppen til Bekæmpelse af Menneskehandel (GRETA)

Adresse: Konventionen om indsatsen mod menneskehandel (GRETA og Komitéen bestående af kontraherende parter), Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig

Tlf.: +33 (0)390215254

Websted: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Bemærkninger: Ekspertgruppen til Bekæmpelse af Menneskehandel (GRETA) har ansvaret for at overvåge parternes gennemførelse af Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel. GRETA kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men den kan ikke behandle individuelle klager.

Ekspertgruppen for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (GREVIO)

Adresse: Kontoret for vold mod kvinder, Afdelingen for menneskelig værdighed og ligestilling, Europarådet, F-67075 Strasbourg

Fax: +33 (0) 390215648

Websted: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Bemærkninger: Ekspertgruppen for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (GREVIO) er et uafhængigt ekspertorgan, som overvåger gennemførelsen af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen). GREVIO kan i denne forbindelse give dig oplysninger, men den kan ikke behandle individuelle klager.

 

De Forenede Nationer

Organ

Kontaktoplysninger

Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW) er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Racediskriminationskomitéen (CERD)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Racediskriminationskomitéen (CERD) er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Komité om Tvungne Forsvindinger (CED)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen om Tvungne Forsvindinger (CED) er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Komitéen for Barnets Rettigheder (CRC)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen for Barnets Rettigheder (CRC) er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen om barnets rettigheder og de to

valgfrie protokoller vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Komitéen for rettigheder for personer med handicap (CRPD)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen for Rettigheder for Personer med Handicap er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen om rettigheder for personer med handicap. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Komitéen mod Tortur (CAT)

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Komitéen mod Tortur (CAT) er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Menneskerettighedskomitéen

Adresse: Teamet for andragender, FN's højkommissær for menneskerettigheders kontor, FN's kontor i Genève, 1211, Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179022

Websted:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Bemærkninger: Menneskerettighedskomitéen er et organ bestående af uafhængige eksperter, som overvåger deltagerstaternes gennemførelse af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Hvis du mener, at en deltagerstat har krænket en af de rettigheder, der er fastsat i konventionen, kan du indgive en klage til komitéen. Du kan kun indgive en klage over en stat, der har accepteret komitéens kompetence til at behandle individuelle klager.

Menneskerettighedsrådet

Adresse: Afdelingen for særlige procedurer, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Schweiz

Fax: +41 229179006

Websted:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Bemærkninger: Menneskerettighedsrådets særlige procedurer består af uafhængige menneskerettighedseksperter med mandat til at rapportere og rådgive om menneskerettigheder ud fra et tematisk og landespecifikt perspektiv. Hvis du mener, at den deltagerstat har tilsidesat dine civile, politiske, kulturelle, økonomiske og sociale rettigheder, kan du indgive en klage til den relevante ekspert.

Sidste opdatering: 29/04/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.