Άλλοι ενωσιακοί και διεθνείς φορείς υποβολής καταγγελιών

Ορισμένοι άλλοι φορείς που μπορεί να είναι σε θέση να χειριστούν την καταγγελία σας σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα.

Πρέπει πάντοτε να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις μέσω εθνικών διαύλων προτού επικοινωνήσετε με διεθνείς φορείς.

Επικοινωνήστε με διεθνή φορέα μόνο όταν:

  • το ζήτημα εμπίπτει αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
  • το εθνικό σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει κατάλληλη απάντηση στο αίτημά σας, ή
  • δεν είστε ικανοποιημένοι με τη λύση που σας δόθηκε μέσω των εθνικών διαύλων.

Να συμβουλεύεστε τον ιστότοπο του κάθε φορέα που παρατίθεται κατωτέρω πριν υποβάλετε καταγγελία σ’ αυτόν ή πριν ζητήσετε καθοδήγηση.

Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο καθενός από τα όργανα που παρατίθενται στη συνέχεια, προτού, παραδείγματος χάριν, υποβάλετε καταγγελία σε αυτά. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα τους, μπορεί να έχουν ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας απ’ ό,τι οι εθνικοί φορείς. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει πάντοτε να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις μέσω των εθνικών διαύλων προτού απευθυνθείτε σε διεθνείς φορείς. Οι διεθνείς φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν το ζήτημα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συγκεκριμένου διεθνούς φορέα· όταν το εθνικό σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει κατάλληλη απάντηση στο αίτημά σας· ή, τέλος, όταν η εθνική λύση δεν είναι ικανοποιητική.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Φορέας

Στοιχεία επικοινωνίας

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352)43031

Ιστότοπος: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/el/ (έντυπο επικοινωνίας)

Σημειώσεις: Το Δικαστήριο της ΕΕ ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Εάν έχετε υποστεί ζημία λόγω πράξης ή παράλειψης κράτους μέλους, θεσμικού οργάνου της ΕΕ ή του προσωπικού του, μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεύθυνση: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Βέλγιο (ταχυδρομική διεύθυνση για καταγγελίες)

Τηλ.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Ιστότοπος: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_el

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el (έντυπο επικοινωνίας)

Σημειώσεις: Η Επιτροπή προάγει το γενικό συμφέρον της ΕΕ μέσω της υποβολής νομοθετικών προτάσεων και της επιβολής της νομοθεσίας, καθώς και μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν θεωρείτε ότι το κράτος μέλος σας δεν εφαρμόζει σωστά τη νομοθεσία αυτή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Διεύθυνση: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Βέλγιο

Τηλ.: +32 22831900

Ιστότοπος: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu

Σημειώσεις: Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση της ιδιωτικής σας σφαίρας από κράτος μέλος ή από οργανισμό της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Διεύθυνση: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Γαλλία

Τηλ.: +33 388172313

Ιστότοπος: https://www.ombudsman.europa.eu/el/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: https://www.ombudsman.europa.eu/el/contacts (έντυπο επικοινωνίας)

Σημειώσεις: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από πλευράς θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών της ΕΕ. Εάν θεωρείτε ότι έχετε τύχει ακατάλληλης, άδικης, διακριτικής ή καταχρηστικής μεταχείρισης από οποιονδήποτε φορέα της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στον Διαμεσολαβητή.

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διεύθυνση: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Βέλγιο

Τηλ.: -

Ιστότοπος: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: peti-secretariat@ep.europa.eu

Σημειώσεις: Η Επιτροπή Αναφορών συστάθηκε με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με θέμα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στην επιτροπή αυτή.

Συμβούλιο της Ευρώπης

Φορέας

Στοιχεία επικοινωνίας

Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων

Διεύθυνση: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (έντυπο επικοινωνίας)

Σημειώσεις: Η Συμβουλευτική Επιτροπή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης-πλαισίου από τα κράτη. Καθήκον της είναι η διασφάλιση της εφαρμογής των προτύπων της σύμβασης από όλα τα οικεία κράτη, στους διάφορους τομείς ενδιαφέροντος ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διεύθυνση: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)388413421

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: commissioner@coe.int

Σημειώσεις: Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο μη δικαστικό όργανο, ρόλος του οποίου είναι η προαγωγή της ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του σεβασμού αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο του Επιτρόπου είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες

Διεύθυνση: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)390214466

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: minlang.secretariat@coe.int

Σημειώσεις: Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων παρακολουθεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Ρόλος της είναι η εξέταση της πραγματικής κατάστασης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σε καθένα από τα συμβαλλόμενα κράτη. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή των Μερών της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (επιτροπή Lanzarote)

Διεύθυνση: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: -

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: lanzarote.committee@coe.int

Σημειώσεις: Η Επιτροπή των Μερών παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητάς τους όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Διεύθυνση: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Τηλ.: +33 (0)390214961

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: social.charter@coe.int

Σημειώσεις: Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη αφορούν θέματα που απασχολούν όλα τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή, όπως η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η νομική και κοινωνική προστασία, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και η απαγόρευση των διακρίσεων. Η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κρίνει αν το εθνικό δίκαιο και η εθνική πρακτική στα συμβαλλόμενα κράτη συμμορφώνονται με τον Χάρτη και είναι σε θέση να παρέχει σχετικές πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI)

Διεύθυνση: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)390214662

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: ecri@coe.int

Σημειώσεις: Στην Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας έχει ανατεθεί το καθήκον της καταπολέμησης του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη από την άποψη της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας)

Διεύθυνση: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 388412067

Ιστότοπος: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: venice@coe.int

Σημειώσεις: Ο ρόλος της Επιτροπής της Βενετίας είναι η παροχή νομικών συμβουλών στα κράτη μέλη της σχετικά με συνταγματικά θέματα και, ειδικότερα, η παροχή συνδρομής στα κράτη που επιθυμούν να εναρμονίσουν τις νομικές και θεσμικές τους δομές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη διεθνή πείρα στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή της Βενετίας είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)

Διεύθυνση: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)388413554

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: cepej@coe.int

Σημειώσεις: Στόχος της CEPEJ είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Διεύθυνση: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 388413939

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: cptdoc@coe.int

Σημειώσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους κράτησης προκειμένου να αξιολογεί τον τρόπο μεταχείρισης των κρατουμένων. Η επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε ενέργειες σχετικά με μεμονωμένες καταγγελίες, αλλά μπορεί να αξιολογεί κοινοποιήσεις από μεμονωμένα άτομα και να αποφασίζει αν θα ασκήσει τα καθήκοντά της με βάση τις κοινοποιήσεις αυτές.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διεύθυνση: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)388412018

Ιστότοπος: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (έντυπο επικοινωνίας)

Σημειώσεις: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι έχουν προσβληθεί τα δικαιώματά σας από πράξη ή παράλειψη κράτους το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση, μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (GRETA)

Διεύθυνση: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία

Τηλ.: +33 (0)390215254

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: Trafficking@coe.int

Σημειώσεις: Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (GRETA) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η GRETA είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

Ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO)

Διεύθυνση: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Φαξ: +33 (0) 390215648

Ιστότοπος: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: conventionviolence@coe.int

Σημειώσεις: Η Ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας αποτελούμενος από εμπειρογνώμονες, ο οποίος παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, η GREVIO είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με μεμονωμένες καταγγελίες.

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Φορέας

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (CESCR)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (CESCR) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή του διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις (CED)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις (CED) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) συνιστά φορέα που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των δύο

προαιρετικών πρωτοκόλλων σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (OPSC), και σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (OPAC) από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στη σύμβαση από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων (CAT)

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων (CAT) είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στη σύμβαση από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεύθυνση: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179022

Ιστότοπος:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: petitions@ohchr.org

Σημειώσεις: Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι φορέας που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και παρακολουθεί την εφαρμογή του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα από τα συμβαλλόμενα κράτη. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην επιτροπή. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μόνο εναντίον κράτους το οποίο έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα της επιτροπής να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεύθυνση: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Ελβετία

Φαξ: +41 229179006

Ιστότοπος:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Σημειώσεις: Οι Ειδικές Διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποστολή των οποίων είναι η υποβολή εκθέσεων και η παροχή συμβουλών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα από θεματική ή ειδική ανά χώρα προοπτική. Εάν πιστεύετε ότι έχει προσβληθεί οποιοδήποτε από τα ατομικά, πολιτικά, μορφωτικά, οικονομικά και κοινωνικά σας δικαιώματα από συμβαλλόμενο κράτος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον αντίστοιχο εμπειρογνώμονα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/04/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.