Muud ELi ja rahvusvahelised kaebusi lahendavad organid

Põhiõiguste rikkumise korral võite kaebuse esitada veel mitmele muule organile.

Enne rahvusvahelise organi poole pöördumist tuleks siiski üritada leida lahendus liikmesriigi organi kaudu.

Pöörduge rahvusvahelise organi poole üksnes juhul, kui:

  • küsimus kuulub eranditult selle pädevusse;
  • liikmesriigi süsteemil puudub suutlikkus Teie kaebusega tõhusalt tegeleda või
  • Te pole riigis saadud lahendusega rahul.

Enne kui esitate kaebuse mõnele allpool loetletud organile või küsite talt nõu, tutvuge selle organi veebisaidiga.

Enne kui esitate kaebuse mõnele allpool loetletud organile või küsite talt nõu, lugege hoolega tema veebisaidil antud juhiseid. Kuna tegu on rahvusvaheliste organitega, võib neil kuluda Teie juhtumiga tegelema hakkamiseni menetluses olevate juhtumite kuhjumise tõttu palju rohkem aega kui liikmesriikide organitel. Seetõttu tuleks alati enne rahvusvahelise institutsiooni poole pöördumist otsida lahendust riigi sees. Rahvusvaheliste institutsioonide poole tuleks pöörduda vaid järgmistel juhtudel: kui küsimus kuulub eranditult asjaomase rahvusvahelise institutsiooni pädevusse, kui riiklikus süsteemis ei suudeta Teie kaebusega tõhusalt tegeleda või kui riigisisene lahendus ei ole rahuldav.

Euroopa Liit

Organ

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus

Aadress: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Tel: (+352) 43031

Veebisait: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/et/

E-post: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/et/ (kontaktvorm)

Märkused. Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühetaoline kohaldamine kõigis ELi riikides. Kui olete kannatanud liikmesriigi, ELi institutsiooni või selle töötajate tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju, võite pöörduda Euroopa Kohtusse.

Euroopa Komisjon

Aadress: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (kaebuste esitamise postiaadress)

Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11

Veebisait: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_et

E-post: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_et (kontaktvorm)

Märkused. Komisjon edendab ELi üldisi huve: ta koostab eelnõusid, rakendab õigusakte ja tagab, et ELi liikmesriigid neid nõuetekohaselt rakendavad. Kui leiate, et Teie riik ei ole mõnd sellist õigusakti õigesti rakendanud, võite esitada kaebuse Euroopa Komisjonile.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Aadress: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 22831900

Veebisait: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-post: edps@edps.europa.eu

Märkused. Euroopa Andmekaitseinspektori kohustus on jälgida, et ELi institutsioonid ja organid järgiksid andmekaitsenorme. Kui leiate, et liikmesriik või ELi organ on rikkunud Teie privaatsust, võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.

Euroopa Ombudsman

Aadress: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France

Tel: +33 388172313

Veebisait: https://www.ombudsman.europa.eu/et/home

E-post: https://www.ombudsman.europa.eu/et/contacts (kontaktvorm)

Märkused. Euroopa Ombudsman uurib kaebusi ELi institutsioonide või teiste ELi organite haldusomavoli kohta. Kui leiate, et mõni ELi organ on Teid väärkohelnud või kohelnud Teid muidu halvasti, ebaõiglaselt või diskrimineerivalt, võite esitada kaebuse ombudsmanile.

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

Aadress: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Tel: -

Veebisait: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/et/home

E-post: peti-secretariat@ep.europa.eu

Märkused. Petitsioonikomisjon on loodud selleks, et uurida ELi õigusaktide rakendamist. Kui tahate esitada kaebuse Euroopa Liidu õigusega reguleeritud küsimuses, võite selle esitada petitsioonikomisjonile.

Euroopa Nõukogu

Organ

Kontaktandmed

Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee

Aadress: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: + 33 (0) 3 88 41 22 96

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-post: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kontaktvorm)

Märkused. Nõuandekomitee peamine ülesanne on jälgida raamkonventsiooni rakendamist riikides. Komitee peab tagama konventsioonis rahvusvähemustele oluliste valdkondade jaoks sätestatud normide järgimise kõigis asjaomastes riikides. Nõuandekomitee võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik

Aadress: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 388413421

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-post: commissioner@coe.int

Märkused. Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on sõltumatu ja erapooletu mittekohtulik institutsioon, kelle ülesanne on parandada teadlikkust inimõigustest ja nende austamist. Inimõiguste voliniku büroo võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta eksperdikomitee

Aadress: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 390214466

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-post: minlang.secretariat@coe.int

Märkused. Eksperdikomitee jälgib Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta rakendamist. See uurib piirkondlike ja vähemuskeelte tegelikku olukorda igas osalisriigis. Komitee võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsmise konventsiooni osaliste komitee (Lanzarote komitee)

Aadress: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: -

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-post: lanzarote.committee@coe.int

Märkused. Osaliste komitee jälgib laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsmise konventsiooni rakendamist. See soodustab riikidevahelist teabe, kogemuste ja heade tavade kogumist, analüüsi ja jagamist, et suudetaks laste seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist paremini ära hoida. Komitee võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahenda üksikkaebusi.

Euroopa sotsiaalhartas sätestatud sotsiaalsete õiguste komitee

Aadress: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Tel: +33 (0) 390214961

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-post: social.charter@coe.int

Märkused. Hartaga tagatud õigused puudutavad inimeste igapäevaelu kõiki aspekte, nt eluase, tervishoid, haridus, tööhõive, õigus- ja sotsiaalkaitse, isikute vaba liikumine ja diskrimineerimiskeeld. Sotsiaalõiguste komitee teeb kindlaks, kas osalisriikide õigus ja tavad on hartaga kooskõlas või mitte ning võib Teile anda selles valdkonnas teavet, kuid ei lahenda üksikkaebusi.

Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon (ECRI)

Aadress: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 390214662

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-post: ecri@coe.int

Märkused. Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni ülesanne on võidelda Euroopas rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia, antisemitismi ja sallimatusega inimõiguste kaitsmise perspektiivist. See komisjon võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Euroopa Nõukogu komisjon „Demokraatia õiguse kaudu“ (Veneetsia komisjon)

Aadress: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 388412067

Veebisait: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-post: venice@coe.int

Märkused. Veneetsia komisjoni ülesanne on nõustada selle liikmesriike põhiseaduslikes küsimustes ning täpsemalt aidata riike, kes tahavad viia oma õigusliku ja institutsionaalse struktuuri demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete valdkonnas kooskõlla Euroopa normide ja rahvusvahelise kogemusega. Veneetsia komisjon võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Euroopa Nõukogu kohtute efektiivsust hindav komisjon (CEPEJ)

Aadress: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 388413554

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-post: cepej@coe.int

Märkused. CEPEJ eesmärk on parandada liikmesriikide kohtusüsteemi toimimist ja tõhusust. Kohtute efektiivsust hindav komisjon võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee

Aadress: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 388413939

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-post: cptdoc@coe.int

Märkused. Euroopa piinamisvastane komitee kontrollib kinnipidamisasutusi ja hindab, kuidas kinnipeetavaid koheldakse. Komitee ei saa lahendada üksikkaebusi, kuid saab vaadata läbi talle saadetud info ja otsustada seejärel, kas selle alusel oma volitusi rakendada.

Euroopa Inimõiguste Kohus

Aadress: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 388412018

Veebisait: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-post: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kontaktvorm)

Märkused. Euroopa Inimõiguste Kohus kaitseb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud inimõigusi. Kui leiate, et konventsiooni osalisriik on oma tegevuse või tegevusetusega rikkunud Teie õigusi, võite esitada kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Inimkaubandusevastase võitluse eksperdirühm (GRETA)

Aadress: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel: +33 (0) 390215254

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-post: Trafficking@coe.int

Märkused. Inimkaubandusevastase võitluse eksperdirühma (GRETA) ülesanne on jälgida Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni rakendamist osalisriikides. GRETA võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

Naistevastase vägivalla ja perevägivallaga võitlemise eksperdirühm (GREVIO)

Aadress: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Faks: +33 (0) 390215648

Veebisait: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-post: conventionviolence@coe.int

Märkused. Naistevastase vägivalla ja perevägivallaga võitlemise eksperdirühm (GREVIO) on sõltumatu ekspertorgan, kes jälgib Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsiooni) rakendamist osalisriikides. GREVIO võib Teile anda selles valdkonnas teavet, aga ei saa lahendada üksikkaebusi.

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Organ

Kontaktandmed

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee (CESCR)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee (CESCR) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Naiste diskrimineerimise kaotamise komitee (CEDAW)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Naiste diskrimineerimise kaotamise komitee (CEDAW) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee (CERD)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee (CERD) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Pealesunnitud kadumisi käsitlev komitee (CED)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Pealesunnitud kadumisi käsitlev komitee (CED) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva rahvusvahelise konventsiooni rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Lapse Õiguste Komitee (CRC)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Lapse Õiguste Komitee (CRC) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib lapse õiguste konventsiooni ning selle kahe

fakultatiivprotokolli (laste müük, lasteprostitutsioon ja -pornograafia (OPSC) ning laste kaasamine relvastatud konfliktidesse (OPAC)) rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Puuetega inimeste õiguste komitee (CRPD)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Puuetega inimeste õiguste komitee (CRPD) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

ÜRO piinamisvastane komitee (CAT)

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebisait: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. ÜRO piinamisvastane komitee (CAT) on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles konventsioonis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Inimõiguste komitee

Aadress: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179022

Veebsait:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-post: petitions@ohchr.org

Märkused. Inimõiguste komitee on sõltumatute ekspertide organ, kes jälgib kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti rakendamist osalisriikides. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud Teie mõnd selles paktis sätestatud õigust, võite esitada kaebuse sellele komiteele. Kaebuse saab esitada vaid selle riigi kohta, kes tunnustab komitee üksikkaebuste menetlemise pädevust.

Inimõiguste Nõukogu

Aadress: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faks: +41 229179006

Veebisait:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-post: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Märkused. Erimenetluste esindajad on sõltumatud inimõiguste eksperdid, kellel on volitused raporteerida inimõiguste olukorrast ja anda inimõiguste küsimustes nõu temaatilisest või riigipõhisest perspektiivist. Kui leiate, et osalisriik on rikkunud mõnd Teie kodaniku-, poliitilist, kultuurilist, majanduslikku või sotsiaalset õigust, võite esitada kaebuse asjaomasele eksperdile.

Viimati uuendatud: 29/04/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.