Más uniós és nemzetközi panaszkezelő szervek

Néhány olyan szerv, amely képes lehet az Ön alapvető jogok megsértésével kapcsolatos panaszának kezelésére.

A nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel előtt mindig kíséreljen meg a nemzeti csatornákon keresztül megoldást találni.

Csak akkor lépjen kapcsolatba nemzetközi szervezettel, ha:

  • a kérdés annak kizárólagos hatáskörébe tartozik,
  • a nemzeti rendszer nem tud megfelelő választ adni az Ön kérelmére, vagy
  • Ön nem elégedett a nemzeti csatornákon keresztül kapott megoldással.

Kérjük, az alábbiakban felsorolt valamennyi szerv honlapját keresse fel, mielőtt panaszt nyújtana be hozzájuk vagy útmutatást kérne.

Kérjük, alaposan tanulmányozza az alábbiakban felsorolt valamennyi intézmény honlapját, mielőtt panaszt nyújtana be hozzájuk. Nemzetközi jellegükből adódóan ügyhátralékuk még nagyobb is lehet, mint a nemzeti szervek esetében. A nemzetközi intézményekkel való kapcsolatfelvétel előtt mindig kíséreljen meg a nemzeti csatornákon keresztül megoldást találni. Nemzetközi intézményekhez csak az alábbi helyzetekben indokolt fordulni: ha az ügy a szóban forgó nemzetközi intézmény kizárólagos hatáskörébe tartozik; ha a nemzeti rendszer nem tud megfelelő választ adni az Ön kérelmére; vagy, ha a nemzeti megoldás nem kielégítő.

Európai Unió

Szerv

Kapcsolatfelvétel:

Az Európai Unió Bírósága

Cím: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxemburg

Tel.: (+352)43031

Honlap: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hu/

E-mail: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/hu/ (kapcsolatfelvételi űrlap)

Tudnivalók: A Bíróság az uniós jog értelmezésével foglalkozik, hogy biztosítsa annak egységes alkalmazását valamennyi uniós tagállamban. Ha Önt valamely tagállam, uniós intézmény vagy annak munkatársai intézkedése vagy mulasztása miatt kár érte, panaszt nyújthat be a Bírósághoz.

Európai Bizottság

Cím: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (panaszok benyújtására szolgáló postacím)

Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Honlap: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_hu

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_hu (kapcsolatfelvételi űrlap)

Tudnivalók: A Bizottság az EU általános érdekeit a jogszabálytervezetek előterjesztése és jogszabályok végrehajtása révén mozdítja elő, valamint gondoskodik arról, hogy az uniós tagállamok helyesen alkalmazzák e jogszabályokat. Ha Ön úgy véli, hogy tagállama helytelenül ültette át az említett jogszabályokat, panaszt nyújthat be a Bizottsághoz.

Európai adatvédelmi biztos

Cím: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 22831900

Honlap: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-mail: edps@edps.europa.eu

Tudnivalók: Az európai adatvédelmi biztos feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós intézmények és szervek betartják-e az adatvédelmi szabályokat. Ha Ön úgy véli, hogy valamely tagállam vagy uniós szerv megsértette magánélethez való jogát, panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz.

Európai ombudsman

Cím: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Franciaország

Tel.: +33 388172313

Honlap: https://www.ombudsman.europa.eu/hu/home

E-mail: https://www.ombudsman.europa.eu/hu/contacts (kapcsolatfelvételi űrlap)

Tudnivalók: Az európai ombudsman az uniós intézmények vagy más uniós szervek nem megfelelő ügyvitelével kapcsolatban benyújtott panaszok kivizsgálásával foglalkozik. Ha Ön úgy véli, hogy bármely uniós szerv részéről nem megfelelő, tisztességtelen, diszkriminatív vagy visszaélésszerű bánásmódban részesült, panaszt nyújthat be az európai ombudsmanhoz.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága

Cím: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Tel.: -

Honlap: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/home

E-mail: peti-secretariat@ep.europa.eu

Tudnivalók: A Petíciós Bizottság azzal a céllal jött létre, hogy vizsgálatokat folytasson az uniós jogszabályok alkalmazásának módjáról. Amennyiben az Európai Unió jogának hatálya alá tartozó ügyben kíván panaszt tenni, petíciót nyújthat be e bizottsághoz.

Európa Tanács

Szerv

Kapcsolatfelvétel:

A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel foglalkozó tanácsadó bizottság

Cím: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F – 67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Honlap: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-mail: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (kapcsolatfelvételi űrlap)

Tudnivalók: A tanácsadó bizottság kulcsszerepet játszik a keretegyezmény végrehajtásának nyomon követésében. Feladata annak biztosítása, hogy az egyezmény normáit minden érintett állam alkalmazza a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára fontos különböző területeken. E tekintetben a tanácsadó bizottság tájékoztatást nyújt Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa

Cím: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)388413421

Honlap: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-mail: commissioner@coe.int

Tudnivalók: Az emberi jogokért felelős európai biztos olyan független és pártatlan, bíróságon kívüli intézmény, amelynek feladata az emberi jogok ismeretének és tiszteletben tartásának előmozdítása. E tekintetben a biztos hivatala tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájával foglalkozó szakértői bizottság

Cím: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)390214466

Honlap: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-mail: minlang.secretariat@coe.int

Tudnivalók: A szakértői bizottság a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtását követi nyomon. Feladata, hogy a részes államok mindegyikében megvizsgálja a regionális vagy kisebbségi nyelvek valós helyzetét. E tekintetben a bizottság tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

A gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló egyezmény részes feleinek bizottsága (Lanzarote-i Bizottság)

Cím: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: -

Honlap: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-mail: lanzarote.committee@coe.int

Tudnivalók: A Lanzarote-i Bizottság nyomon követi a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló egyezmény végrehajtását. Elősegíti az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok államok közötti összegyűjtését, elemzését és cseréjét az államok kapacitásának növelése érdekében a gyermekek szexuális kizsákmányolásának és szexuális zaklatásának megelőzése és leküzdése terén. E tekintetben a bizottság tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

A Szociális Jogok Európai Bizottsága

Cím: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 (0)390214961

Honlap: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-mail: social.charter@coe.int

Tudnivalók: A Charta által biztosított jogok, például a lakhatás, az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás, a jogi és szociális védelem, a személyek szabad mozgása és a megkülönböztetés tilalma, minden egyént érintenek mindennapi életük során. A Szociális Jogok Bizottsága megállapítja, hogy a részes államok nemzeti joga és gyakorlata összhangban van-e a Chartával. A bizottság e tekintetben tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI)

Cím: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)390214662

Honlap: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-mail: ecri@coe.int

Tudnivalók: A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság feladata a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelem Európában, az emberi jogok védelmének perspektívájából. E tekintetben a bizottság tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

Jog a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság)

Cím: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 388412067

Honlap: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-mail: venice@coe.int

Tudnivalók: A Velencei Bizottság feladata, hogy jogi tanácsadást nyújtson a tagállamai számára alkotmányjogi kérdésekben, és különösen, hogy segítse azokat az államokat, amelyek összhangba kívánják hozni jogi és intézményi struktúráikat a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság európai normáival és az e témákban keletkezett nemzetközi tapasztalatokkal. E tekintetben a Velencei Bizottság tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

Az Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért küzdő Európai Bizottság (CEPEJ)

Cím: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)388413554

Honlap: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-mail: cepej@coe.int

Tudnivalók: A CEPEJ célja a tagállamokban az igazságszolgáltatás hatékonyságának és működésének javítása. E tekintetben az Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért küzdő Bizottság tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

Az Európa Tanács kínzás megelőzésével foglalkozó bizottsága

Cím: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 388413939

Honlap: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-mail: cptdoc@coe.int

Tudnivalók: Az Európa Tanács kínzás megelőzésével foglalkozó bizottsága látogatásokat szervez őrizeti helyszíneken annak felmérése érdekében, hogyan kezelik a szabadságuktól megfosztott személyeket. A bizottság nem járhat el az Ön egyéni panaszaival kapcsolatban, de a magánszemélyektől származó bejelentéseket értékelheti, és dönthet arról, hogy e bejelentések nyomán gyakorolja-e hatáskörét.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága

Cím: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)388412018

Honlap: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-mail: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (kapcsolatfelvételi űrlap)

Tudnivalók: Az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogokat az emberi jogok európai egyezményében foglalt módon védi. Ha úgy véli, hogy az ezen Egyezményben részes valamely állam intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása révén jogai sérültek, panaszt nyújthat be a Bírósághoz.

Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA)

Cím: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Franciaország

Tel.: +33 (0)390215254

Honlap: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-mail: Trafficking@coe.int

Tudnivalók: Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportjának (GRETA) feladata annak nyomon követése, hogy a részes felek miként hajtják végre az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét. E tekintetben a GRETA tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

A nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépéssel foglalkozó szakértői csoport (GREVIO)

Cím: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Fax: +33 (0) 390215648

Honlap: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-mail: conventionviolence@coe.int

Tudnivalók: A nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépéssel foglalkozó szakértői csoport (GREVIO) független szakértői testület, amely nyomon követi a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezmény (isztambuli egyezmény) felek általi végrehajtását. E tekintetben a GREVIO tájékoztatást nyújthat Önnek, egyéni panaszok alapján azonban nem tud eljárni.

 

Egyesült Nemzetek

Szerv

Kapcsolatfelvétel:

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (CESCR)

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (CESCR) független szakértőkből álló testület, amely a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottság független szakértőkből álló testület, amely a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

A Faji Megkülönböztetés Megszüntetésének Bizottsága (CERD)

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A Faji Megkülönböztetés Megszüntetésének Bizottsága független szakértőkből álló testület, amely a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

Az Erőszakos Eltüntetésekkel Foglalkozó Bizottság (CED)

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: Az Erőszakos Eltüntetésekkel Foglalkozó Bizottság független szakértőkből álló testület, amely a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló egyezmény részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága (CRC)

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A Gyermekjogi Bizottság független szakértőkből álló testület, amely a gyermek jogairól szóló egyezmény,

valamint az ahhoz fűzött, a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról, illetve a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvek részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD)

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD) független szakértőkből álló testület, amely a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön egyezményben foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

Kínzás Elleni Bizottság

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: A Kínzás Elleni Bizottság (CAT) független szakértőkből álló testület, amely a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezmény részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön egyezményben foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

Emberi Jogi Bizottság

Cím: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179022

Honlap:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-mail: petitions@ohchr.org

Tudnivalók: Az Emberi Jogi Bizottság független szakértőkből álló testület, amely a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a részes államok általi végrehajtását követi nyomon. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön Egyezségokmányban foglalt bármely jogát, panaszt nyújthat be a bizottsághoz. Ön csak olyan állam ellen nyújthat be panaszt, amely elfogadta a bizottságnak az egyéni panaszok kivizsgálására irányuló hatáskörét.

Emberi Jogi Tanács

Cím: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Svájc

Fax: +41 229179006

Honlap:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-mail: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Tudnivalók: Az Emberi Jogi Tanács különleges eljárása keretében független emberi jogi szakértők különböző emberi jogi kérdésekben tematikus vagy országspecifikus jelentéseket készítenek és tanácsadást folytatnak. Ha úgy véli, hogy valamelyik részes állam megsértette az Ön bármely állampolgári, politikai, kulturális, gazdasági vagy szociális jogát, panaszt nyújthat be a megfelelő szakértőhöz.

Utolsó frissítés: 29/04/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.