Kitos ES ir tarptautinės skundų nagrinėjimo įstaigos

Kai kurios kitos įstaigos, galinčios nagrinėti jūsų skundą dėl pagrindinių teisių.

Prieš kreipdamiesi į tarptautines įstaigas visada turėtumėte stengtis rasti sprendimus nacionaliniu lygmeniu.

Susisiekite su tarptautine įstaiga tik kai:

  • klausimas priklauso išimtinei jos kompetencijai,
  • nacionalinė sistema negali pateikti tinkamo atsakymo į jūsų prašymą arba
  • esate nepatenkinti sprendimu, priimtu nacionaliniu lygmeniu.

Prieš pateikdami skundą arba prašydami rekomendacijų, susipažinkite su kiekvienos toliau nurodytos įstaigos interneto svetainėje pateikta informacija.

Prieš pateikdami skundą atidžiai perskaitykite kiekvienos toliau nurodytos institucijos svetainėje pateiktą informaciją. Kadangi institucijos vykdo veiklą tarptautiniu mastu, joms tenkantis krūvis gali būti net didesnis nei nacionalinių įstaigų darbo krūvis. Todėl prieš kreipiantis į tarptautines institucijas visada pirmiausia reikia bandyti ieškoti sprendimų nacionaliniu lygmeniu. Į tarptautines institucijas derėtų kreiptis tik tada, kai klausimas priklauso išimtinei konkrečios tarptautinės institucijos kompetencijai, nacionalinė sistema negali pateikti tinkamo atsakymo į jūsų prašymą arba galiausiai kai esate nepatenkinti sprendimu, priimtu nacionaliniu lygmeniu.

Europos Sąjunga

Įstaiga

Kontaktinė informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Adresas: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg

Tel.: (+352)43031

Interneto svetainė: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/lt/

El. paštas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/lt/ (užklausos forma)

Pastabos. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aiškina ES teisę siekdamas užtikrinti jos vienodą taikymą visose ES šalyse. Jei patyrėte žalą dėl valstybės narės, ES institucijos arba jos darbuotojų veiklos arba neveikimo, galite pateikti skundą Teismui.

Europos Komisija

Adresas: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium (pašto adresas, kuriuo gali būti siunčiami skundai)

Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Interneto svetainė: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_lt

El. paštas: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_lt (užklausos forma)

Pastabos. Komisija remia ES bendruosius interesus, siūlydama teisės aktus, užtikrindama jų vykdymą ir tai, kad tie teisės aktai būtų teisingai įgyvendinami ES valstybių narių. Jei manote, kad jūsų valstybė narė tinkamai neįgyvendino tokių teisės aktų, galite pateikti skundą Komisijai.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Adresas: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 22831900

Interneto svetainė: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

El. paštas: edps@edps.europa.eu

Pastabos. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareiga yra stebėti, ar ES institucijos ir įstaigos laikosi duomenų apsaugos taisyklių. Jei manote, kad valstybė narė ar ES įstaiga pažeidė jūsų privatumą, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Europos ombudsmenas

Adresas: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France

Tel.: +33 388172313

Interneto svetainė: https://www.ombudsman.europa.eu/lt/home

El. paštas: https://www.ombudsman.europa.eu/lt/contacts (užklausos forma)

Pastabos. Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo ES institucijų ar kitų ES įstaigų administravimo. Jei manote, kad nukentėjote dėl kurios nors ES įstaigos netinkamo administravimo, nesąžiningų veiksmų, diskriminavimo ar piktnaudžiavimo, galite pateikti skundą ombudsmenui.

Europos Parlamento Peticijų komitetas

Adresas: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Tel.: –

Interneto svetainė: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/lt/home

El. paštas: peti-secretariat@ep.europa.eu

Pastabos. Peticijų komitetas buvo įsteigtas tam, kad tirtų, kaip įgyvendinami Europos teisės aktai. Jei norite pateikti skundą dėl Europos Sąjungos teisės sričiai priskiriamo klausimo, galite pateikti peticiją Peticijų komitetui.

Europos Taryba

Įstaiga

Kontaktinė informacija

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamasis komitetas

Adresas: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

El. paštas: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (užklausos forma)

Pastabos. Patariamasis komitetas atlieka svarbų vaidmenį stebint, kaip valstybės įgyvendina Pagrindų konvenciją. Jo užduotis – užtikrinti, kad visos susijusios valstybės įvairiose tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims svarbiose srityse taikytų Konvencijoje nustatytus standartus. Atsižvelgiant į tai, Patariamasis komitetas gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras

Adresas: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)388413421

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

El. paštas: commissioner@coe.int

Pastabos. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras yra nepriklausoma ir nešališka neteisminė institucija, kurios užduotis – informuoti apie žmogaus teises ir skatinti jas gerbti. Atsižvelgiant į tai, Komisaro biuras gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos ekspertų komitetas

Adresas: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)390214466

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

El. paštas: minlang.secretariat@coe.int

Pastabos. Ekspertų komitetas stebi, kaip įgyvendinama Europos regioninių arba mažumų kalbų chartija. Jo užduotis – analizuoti regioninių arba mažumų kalbų tikrąją padėtį kiekvienoje valstybėje, Konvencijos šalyje. Atsižvelgiant į tai, Ekspertų komitetas gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos šalių komitetas (Lansarotės komitetas)

Adresas: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: –

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

El. paštas: lanzarote.committee@coe.int

Pastabos. Šalių komitetas stebi, kaip įgyvendinama Konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos. Jis padeda rinkti ir analizuoti informaciją, patirtį ir gerąją patirtį ir keistis jomis su valstybėmis tam, kad pagerintų jų gebėjimą užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir seksualinei prievartai prieš juos ir kovoti su jais. Atsižvelgiant į tai, Komitetas gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos socialinės chartijos socialinių teisių komitetas

Adresas: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 (0)390214961

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

El. paštas: social.charter@coe.int

Pastabos. Teisės, kurias užtikrina Chartija, susijusios su visų asmenų kasdienybe, pavyzdžiui, būstu, sveikata, švietimu, užimtumu, teisine ir socialine apsauga, laisvu asmenų judėjimu ir nediskriminavimu. Socialinių teisių komitetas nustato, ar valstybių, Chartijos šalių, nacionalinės teisės aktai ir praktika atitinka Chartijos nuostatas, ir gali jums suteikti susijusios informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (angl. ECRI)

Adresas: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)390214662

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

El. paštas: ecri@coe.int

Pastabos. Europos komisijai kovai su rasizmu ir netolerancija patikėta užduotis kovoti su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija Europoje ginant žmogaus teises. Atsižvelgiant į tai, Komisija gali suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos demokratijos per teisę komisija (Venecijos komisija)

Adresas: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 388412067

Interneto svetainė: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

El. paštas: venice@coe.int

Pastabos. Venecijos komisijos užduotis – teikti teisines konsultacijas dėl konstitucinių klausimų savo valstybėms narėms ir visų pirma padėti valstybėms, kurios nori užtikrinti, kad jų teisinės ir institucinės struktūros atitiktų Europos standartus ir tarptautinę patirtį demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. Atsižvelgiant į tai, Venecijos komisija gali suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos veiksmingo teisingumo komisija (angl. CEPEJ)

Adresas: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)388413554

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

El. paštas: cepej@coe.int

Pastabos. Europos veiksmingo teisingumo komisijos užduotis – veiksmingo ir veikiančio teisingumo gerinimas valstybėse narėse. Atsižvelgiant į tai, Europos veiksmingo teisingumo komisija gali suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Europos komitetas prieš kankinimą

Adresas: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 388413939

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

El. paštas: cptdoc@coe.int

Pastabos. Europos komiteto prieš kankinimą atstovai lankosi įkalinimo vietose norėdami įvertinti, kaip elgiamasi su laisvės netekusiais asmenimis. Komitetas negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų, bet gali vertinti asmenų pranešimus ir nuspręsti, ar remiantis jais būtina vykdyti savo funkcijas.

Europos Žmogaus Teisių Teismas

Adresas: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)388412018

Interneto svetainė: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

El. paštas: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (užklausos forma)

Pastabos. Europos Žmogaus Teisių Teismas gina Europos žmogaus teisių konvencijoje nurodytas žmogaus teises. Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos dėl valstybės, kuri yra šios Konvencijos šalis, veikimo ar neveikimo, galite pateikti skundą Teismui.

Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė (angl. GRETA)

Adresas: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel.: +33 (0)390215254

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

El. paštas: Trafficking@coe.int

Pastabos. Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (angl. GRETA) pareiga yra stebėti, kaip Konvencijos šalys įgyvendina Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis. Atsižvelgiant į tai, GRETA gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

Veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ekspertų grupė (angl. GREVIO)

Adresas: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Faksas: +33 (0) 390215648

Interneto svetainė: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

El. paštas: conventionviolence@coe.int

Pastabos. Veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ekspertų grupė (angl. GREVIO) yra nepriklausoma ekspertų institucija, kuri stebi, kaip Konvencijos šalys įgyvendina Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija). Atsižvelgiant į tai, GREVIO gali jums suteikti informacijos, bet negali imtis veiksmų dėl asmenų skundų.

 

Jungtinės Tautos

Įstaiga

Kontaktinė informacija

Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (angl. CESCR)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (angl. CESCR) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto šalys, jį įgyvendina. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Pakto šalis, pažeidė kurią nors Pakte nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. CEDAW)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. CEDAW) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims šalys, ją įgyvendina. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. CERD)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. CERD) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo šalys, ją įgyvendina. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Priverstinio dingimo komitetas (angl. CED)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Priverstinio dingimo komitetas (angl. CED) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo šalys, ją įgyvendina. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Vaiko teisių komitetas (angl. CRC)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Vaiko teisių komitetas (angl. CRC) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Konvencijos šalys, įgyvendina Vaiko teisių konvenciją,

Fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos (angl. OPSC) ir Fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose (angl. OPAC). Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Neįgaliųjų teisių komitetas (angl. CRPD)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Neįgaliųjų teisių komitetas (angl. CRPD) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Neįgaliųjų teisių konvencijos šalys, įgyvendina Konvenciją. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Komitetas prieš kankinimą (angl. CAT)

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Komitetas prieš kankinimą (angl. CAT) yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą šalys, įgyvendina Konvenciją. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė kurią nors Konvencijoje nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Žmogaus teisių komitetas

Adresas: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179022

Interneto svetainė:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

El. paštas: petitions@ohchr.org

Pastabos. Žmogaus teisių komitetas yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto šalys, jį įgyvendina. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Pakto šalis, pažeidė kurią nors Pakte nurodytą teisę, galite pateikti skundą Komitetui. Galite skųsti tik tą valstybę, kuri pripažįsta Komiteto kompetenciją nagrinėti asmenų skundus.

Žmogaus teisių taryba

Adresas: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Faksas: +41 229179006

Interneto svetainė:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

El. paštas: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Pastabos. Žmogaus teisių tarybos įgaliotieji ekspertai yra nepriklausomi žmogaus teisių ekspertai, kuriems suteikti įgaliojimai teikti ataskaitas ir patarti žmogaus teisių klausimais tam tikromis temomis ar atsižvelgiant į konkrečios valstybės ypatumus. Jei manote, kad nukentėjote dėl to, kad valstybė, Konvencijos šalis, pažeidė jūsų pilietines, politines, kultūrines, ekonomines ir socialines teises, galite pateikti skundą atitinkamam ekspertui.

Paskutinis naujinimas: 29/04/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.