Citas ES un starptautiskās sūdzību izskatīšanas iestādes/struktūras

Ikvienas personas sūdzību saistībā ar pamattiesībām var izskatīt vairākas institūcijas/struktūras.

Tomēr pirms sazināšanās ar starptautisko institūcijām/struktūrām ir jāmēģina rast risinājumu, izmantojot visas lietas izskatīšanas iespējas attiecīgajā valstī.

Sazināšanās ar kādu no starptautiskajām institūcijām/struktūrām ir ieteicama vienīgi tad, ja:

  • konkrētais jautājums ietilpst vienīgi tās kompetencē;
  • attiecīgās valsts sistēma nevar pienācīgi reaģēt uz personas sūdzību vai
  • persona nav apmierināta ar risinājumu, kas panākts, izmantojot attiecīgās valsts sniegtās lietas izskatīšanas iespējas.

Lūdzam iepazīties ar turpmāk tekstā minētās attiecīgās institūcijas tīmekļvietni pirms sūdzības iesniegšanas tai vai konsultēšanās ar to.

Lūdzam iepazīties ar attiecīgās institūcijas tīmekļvietni pirms sūdzības iesniegšanas tai. To starptautiskā statusa dēļ tajās varētu būt uzkrājies vēl lielāks izskatāmo lietu skaits nekā valsts iestādēs. Tādēļ vienmēr pirms sazināšanās ar starptautiskajām iestādēm būtu jāmēģina rast risinājumu, izmantojot iespējas attiecīgajā valstī. Pie starptautiskajām institūcijām būtu jāvēršas vienīgi šādās situācijās: konkrētais jautājums ietilpst vienīgi attiecīgās starptautiskās institūcijas kompetencē, attiecīgās valsts sistēma nevar pienācīgi reaģēt uz personas sūdzību vai, visbeidzot, valstī panāktais risinājums ir neapmierinošs.

Eiropas Savienība

Institūcija/struktūra

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Tiesa

Adrese: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg/Luksemburga

Tālr.: (+352)43031

Tīmekļvietne: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/lv/

E-pasts: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/lv/ (saziņas aile)

Piezīmes: Tiesa interpretē ES tiesību normas, lai nodrošinātu, ka tās visās ES dalībvalstīs tiek piemērotas vienādi. Ja personai ir nodarīts kaitējums kādas dalībvalsts, ES iestādes vai tās personāla darbības vai bezdarbības dēļ, viņa var iesniegt Tiesai sūdzību.

Eiropas Komisija

Adrese: European Commission, Secretary-General, B-1049 Brussels, Belgium/Beļģija (pasta adrese sūdzību iesniegšanai)

Tālr.: 00 800 6 7 8 9 10 11

Tīmekļvietne: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_lv

E-pasts: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_lv (saziņas aile)

Piezīmes: Komisija veicina ES vispārējo interešu ievērošanu, ierosinot jaunus tiesību aktus un panākot esošo aktu izpildi, kā arī nodrošinot, ka ES dalībvalstis šos tiesību aktus īsteno pareizi. Ja persona uzskata, ka attiecīgā dalībvalsts nav pareizi īstenojusi šādus tiesību aktus, viņa var iesniegt Komisijai attiecīgu sūdzību.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Adrese: Rue Montoyer 30, 1000 Brussels, Belgium/Beļģija

Tālr.: (+32)22831900

Tīmekļvietne: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-pasts: edps@edps.europa.eu

Piezīmes: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir atbildīgs par ES iestāžu un struktūru uzraudzīšanu attiecībā uz to, kā tās ievēro datu aizsardzības noteikumus. Ja persona uzskata, ka kāda dalībvalsts vai ES struktūra nav ievērojusi viņas privātumu, viņa var iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam attiecīgu sūdzību.

Eiropas Ombuds

Adrese: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, France/Francija

Tālr.: (+33)388172313

Tīmekļvietne: https://www.ombudsman.europa.eu/lv/home

E-pasts: https://www.ombudsman.europa.eu/lv/contacts (saziņas aile)

Piezīmes: Eiropas Ombuds izskata sūdzības par ES iestāžu vai citu ES struktūru pārvaldības praksē pieļautām kļūdām vai pārkāpumiem. Ja persona uzskata, ka kāda ES iestāde vai struktūra attiecībā pret viņu ir rīkojusies neatbilstoši, netaisnīgi, diskriminējoši vai ļaunprātīgi, viņa var iesniegt Ombudam attiecīgu sūdzību.

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

Adrese: European Parliament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium/Beļģija

Tālr.: -

Tīmekļvietne: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/lv/home

E-pasts: peti-secretariat@ep.europa.eu

Piezīmes: Lūgumrakstu komiteja ir izveidota tam, lai nodrošinātu lūgumrakstu izskatīšanu attiecībā uz to, kā norit Eiropas likumdošana. Ja persona vēlas iesniegt sūdzību par jautājumu saistībā ar Eiropas Savienības tiesībām, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu lūgumrakstu.

Eiropas Padome

Institūcija/struktūra

Kontaktinformācija

Padomdevēju komiteja jautājumiem par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību

Adrese: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council Eiropas, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: + 33 (0)3 88 41 22 96

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-pasts: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (saziņas aile)

Piezīmes: Padomdevēju komitejai ir svarīga loma uzraudzīt to, kā valstis īsteno vispārējo konvenciju. Tās uzdevums ir nodrošināt, lai visas attiecīgās valstis konvencijas standartus piemērotu dažādās jomās, kas saistītas ar nacionālām minoritātēm piederošu personu interesēm. Šajā kontekstā padomdevēju komiteja var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs

Adrese: Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)388413421

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-pasts: commissioner@coe.int

Piezīmes: Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir neatkarīga un objektīva ārpustiesas institūcija, kuras uzdevums ir veicināt informētību par cilvēktiesībām un to ievērošanu. Šajā kontekstā komisāra birojs var sniegt informāciju, taču tas nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartas ekspertu komiteja

Adrese: European Charter for Regional or Minority Languages, DG II - Directorate of Human Dignity and Equality, Council of Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)390214466

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-pasts: minlang.secretariat@coe.int

Piezīmes: Ekspertu komitejas uzdevums ir uzraudzīt to, kā notiek Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartas īstenošana. Proti, tā izvērtē reģionālo vai minoritāšu valodu faktisko stāvokli katrā hartas dalībvalstī. Šajā kontekstā komiteja var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību dalībvalstu komiteja (Lansarotes komiteja)

Adrese: Children's Rights Division, DG II - Directorate General of Democracy, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: -

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-pasts: lanzarote.committee@coe.int

Piezīmes: Pušu komiteja uzrauga, kā tiek īstenota Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību. Tā atvieglo informācijas, pieredzes un labas prakses apkopošanu, analīzi un apmaiņu starp valstīm, lai uzlabotu to spēju novērst un apkarot bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem. Šajā kontekstā komiteja var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Sociālo tiesību komiteja Eiropas Sociālās hartas jautājumos

Adrese: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg, France/Francija

Tālr.: +33 (0)390214961

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-pasts: social.charter@coe.int

Piezīmes: Hartā garantētās tiesības attiecas uz visu personu ikdienas dzīvi, piemēram, mājokli, veselības aprūpi, izglītību, nodarbinātību, juridisko un sociālo aizsardzību, personu brīvu pārvietošanos un nediskrimināciju. Sociālo tiesību komiteja konstatē, vai dalībvalstu tiesību akti un prakse atbilst hartai, un tā var sniegt informāciju par šo jautājumu, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI)

Adrese: Secretariat of ECRI, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)390214662

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-pasts: ecri@coe.int

Piezīmes: Komisijai pret rasismu un neiecietību ir uzticēts uzdevums Eiropā apkarot rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju, antisemītismu un neiecietību no cilvēktiesību aizsardzības skatpunkta. Šajā kontekstā komisija var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija)

Adrese: Secretariat of the Venice Commission, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: (+33)388412067

Tīmekļvietne: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-pasts: venice@coe.int

Piezīmes: Venēcijas komisijas uzdevums ir sniegt juridiskas konsultācijas tās dalībvalstīm par konstitucionālajiem jautājumiem, piemēram, palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesību un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai praksei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Šajā kontekstā Venēcijas komisija var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas Komisija tiesiskuma efektivitātei (CEPEJ)

Adrese: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Division for the Independence and Efficiency of Justice, Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)388413554

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-pasts: cepej@coe.int

Piezīmes: CEPEJ mērķis ir dalībvalstu tiesu iestāžu efektivitātes un darbības uzlabošana. Šajā kontekstā komisija var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteja

Adrese: Council of Europe, Secretariat of the Committee for the Prevention of Torture, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: (+33)388413939

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-pasts: cptdoc@coe.int

Piezīmes: Spīdzināšanas novēršanas komiteja organizē apmeklējumus uz ieslodzījuma vietām, lai novērtētu izturēšanos pret ieslodzītajām personām. Komiteja nevar izskatīt atsevišķu sūdzību, tomēr tā var izvērtēt fiziskas personas iesniegumu un lemt par savu turpmāko rīcību.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Adrese: European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)388412018

Tīmekļvietne: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-pasts: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (saziņas aile)

Piezīmes: Eiropas Cilvēktiesību tiesa aizsargā Eiropas Cilvēktiesību konvencijā nostiprinātās cilvēktiesības. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt tiesai attiecīgu sūdzību.

Ekspertu darbības grupa pret cilvēku tirdzniecību (GRETA)

Adrese: Convention on Action against Trafficking in Human Beings, (GRETA and the Committee of the Parties), Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France/Francija

Tālr.: +33 (0)390215254

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-pasts: Trafficking@coe.int

Piezīmes: GRETA ir atbildīga par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu konvencijas dalībvalstīs. Šajā kontekstā GRETA var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO)

Adrese: Violence against Women Division, Department of Equality and Human Dignity, Council of Europe, F-67075 Strasbourg, France/Francija

Fakss: +33 (0) 390215648

Tīmekļvietne: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-pasts: conventionviolence@coe.int

Piezīmes: Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO) ir neatkarīga ekspertu struktūra, kas uzrauga Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas) īstenošanu konvencijas dalībvalstīs. Šajā kontekstā GREVIO var sniegt informāciju, taču tā nevar izskatīt atsevišķu sūdzību.

Apvienoto Nāciju Organizācija

Institūcija/struktūra

Kontaktinformācija

Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja (CESCR)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja (CESCR) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga, kā konvencijas dalībvalstis īsteno Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Ja persona uzskata, ka kāda valsts neievēro konvencijā nostiprinātās tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CEDAW)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CEDAW) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga, kā dalībvalstīs tiek īstenota Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CERD)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CERD) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga, kā dalībvalstīs tiek īstenota Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Komiteja piespiedu pazušanas jautājumos (CED)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Komiteja piespiedu pazušanas jautājumos (CED) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga, kā dalībvalstīs tiek īstenota Starptautiskā konvencija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Bērnu tiesību komiteja (CRC)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Bērnu tiesību komiteja (CRC) ir neatkarīgu ekspertu grupa, kas uzrauga to, kā dalībvalstīs tiek īstenota Konvencija par bērna tiesībām un tās divi fakultatīvie protokoli par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju un par bērnu iesaistīšanu bruņotā konfliktā starp konvencijas dalībvalstīm. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Personu ar invaliditāti tiesību komiteja (CRPD)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Personu ar invaliditāti tiesību komiteja (CRPD) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga to, kā dalībvalstīs tiek īstenota Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Komiteja pret spīdzināšanu (CAT)

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Tīmekļvietne: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Komiteja pret spīdzināšanu (CAT) ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga to, kā dalībvalstīs tiek īstenota Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Cilvēktiesību komiteja

Adrese: Petitions Team, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179022

Website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pasts: petitions@ohchr.org

Piezīmes: Cilvēktiesību komiteja ir neatkarīgu ekspertu struktūra, kas uzrauga to, kā dalībvalstīs tiek īstenots Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Ja persona uzskata, ka valsts, kas ir šīs konvencijas dalībniece, ar savu rīcību ir pārkāpusi viņas tiesības, viņa var iesniegt komitejai attiecīgu sūdzību. Persona var iesniegt sūdzību tikai pret kādu no tām valstīm, kuras piekritušas komitejas kompetencei izskatīt atsevišķas sūdzības.

Cilvēktiesību padome

Adrese: Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland/Šveice

Fakss: +41 229179006

Website: http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-pasts: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Piezīmes: Cilvēktiesību padomes īpašās procedūras veic neatkarīgi cilvēktiesību eksperti, kas ir pilnvaroti ziņot par cilvēktiesībām un konsultēt par tām konkrētās jomās vai par konkrētām valstīm. Ja persona uzskata, ka kāda dalībvalsts ir pārkāpusi viņas pilsoniskās, politiskās, kultūras, saimnieciskās vai sociālās tiesības, viņa par to var iesniegt sūdzību attiecīgajam ekspertam.

Lapa atjaunināta: 29/04/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.